Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole 2 Reda zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole2reda.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-21
 • Deklarację sporządzono dnia 2021-02-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Rozpatrywanie uwag i wniosków:
Przedszkole nr 2 Redzie
ul. Łąkowa 27, 84-240 Reda
e-mail: administracja@przedszkole2.reda.pl
Telefon: 58 678 31 51

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2021.02.22 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podświetlane linki
 • skróty klawiszowe:
 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 2 w Redzie mieści się w wolnostojącym, dużym jednopiętrowym budynku przy ul. Łąkowej w Redzie. Teren przedszkola jest ogrodzony.
W budynku zastosowano częściowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (m.in. podjazd dla wózków). Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Na parterze jest szatnia, i dwie sale dydaktyczne. Na piętrze są cztery sale dydaktyczne. Brak windy.
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, itp.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Skargi i odwołania. Informacje na temat procedury

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi za brak zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: administracja@przedszkole2.reda.pl

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia z wystąpienia z żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja tego żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lud elementu strony internetowej do organu prowadzącego.