MAJ 2024

Czego uczymy się w maju w grupie trzylatków?

Tydzień 36: Moja miejscowość
Tydzień 37:
Na majowej łące
Tydzień 38:
Gdzie pracują rodzice
Tydzień 39:
Kocham mamę i tatę

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-interesuje się Polską i różnymi regionami  Polski

-wypowiada się na forum grupy

-nazywa poszczególne symbole narodowe

-zna nazwę swojego kraju

-sprząta po skończonej zabawie

-chętnie uczestniczy w zabawach

-rozpoznaje kontur Polski

-wspólnie  z innymi wykonuje pracę plastyczną

-odnajduje symbole narodowe podczas spaceru

-szuka swojej pary

-wie jakie miasto jest stolicą 

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-tworzy kwiaty stemplując 

-przelicza liczebnikami

-potrafi segregować wg rodzaju

-rozpoznaje, nazywa odgłosy

-szybko odnajduje parę

-jest aktywne w zabawie

-szanuje wytwory prac innych 

-szanuje prawa innych w zabawie

–  odtwarza  określone rytmy

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-słucha uważnie hymnu

zachowując właściwą postawę

-samodzielnie wykonuje flagę Polski

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami z innymi dziećmi  

-odgaduje skąd dochodzi głos

-wykonuje ćwiczenia naśladowcze

-rozpoznaje naszą flagę

-wie jak wygląda flaga unii

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-potrafi rywalizować

-umie przegrywać, godzi się z porażką

-lubi słuchać bajek czytanych przez dorosłych

-używa zwrotów grzecznościowych

-próbuje identycznie pokolorować skrzydło motyla

-rozpoznaje i nazywa owady mieszkające na łące

-wypowiada się na forum grupy

-zauważa motylki

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-sprząta po skończonej zabawie

-chętnie uczestniczy w zabawie słowno-ruchowej

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną techniką orgiami

 -bawi się wspólnie z innymi dziećmi

-reaguje na polecenia

-odgaduje nazwy owadów

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-sprząta po skończonej zabawie

-prawidłowo wypowiada określone zgłoski

-przelicza liczebnikami

-układa kropki wg polecenia

-jest spostrzegawcze

-samodzielnie próbuje się przebierać   w szatni

-naśladuje zachowania owadów

-poprawnie układa rytmy

– odgaduje nazwy  owadów po opisie słownym

-słucha uważnie piosenki

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć

-improwizuje przy muzyce

-dostosowuje ubiór do pogody

-potrafi naśladować zwierzęta

-chętnie rysuje po śladzie

– chętnie współdziała w zabawie

-przelicza i podaje właściwą liczbę uderzeń  

-potrafi podać  kilka informacji o pszczole

-jest bacznym obserwatorem podczas spaceru

-ma poczucie równowagi

-rysuje w powietrzu figury: koło, kwadrat , trójkąt

-nazywa zawody rodziców

-wypowiada się na forum grupy

-słucha poleceń

-jest samodzielne w szatni

-wie czym zajmuje się krawcowa

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-projektuje wzór tkaniny

-dba o estetykę miejsca pracy

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na placu

-rytmizuje tekst wierszyka

-potrafi być wesoły i smutny

-rozpoznaje i nazywa emocje

-przelicza liczebnikami

-tworzy zbiory owoców

-rozpoznaje niektóre kwiaty w ogrodzie

-wykonuje plastyczno- graficzne ćwiczenie

– śpiewa indywidualnie swoje teksty

-wypowiada się na temat swojej rodziny

-zna członków swojej rodziny

-chętnie i często spaceruje

-przestrzega zasad kodeksu

-poprawnie wypowiada zgłoski

-rozumie, że za złe zachowanie trzeba ponieść konsekwencje 

-słucha poleceń ruchowych  i sprawnie je wykonuje

-wie czym są obowiązki

-wymieni kilka swoich obowiązków domowych

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-wie czym zajmuje się kucharz

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi, używa słów proszę, przepraszam, dziękuję

-prowadzi palcem po wzorze

-mówi fragmenty wiersza z pamięci 

-wypowiada się na forum grupy

-jest sprawne ruchowo

-układa obrazek w całość

 -stara się narysować portret rodziców 

-dba o estetykę swojej pracy

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na placu

-śpiewa proste rymowanki

-recytuje i śpiewa na forum grupy

-jest śmiałe i odważne

-przelicza liczebnikami  głównymi i porządkowymi

-układa rytmy kwiatowe

-zachowuje się w sposób bezpieczny podczas spaceru

-stara się precyzyjnie kolorować  kwiatka dla mamy

-podskakuje zgodnie z podanym rytmem

-rozpoznaje członków rodziny

-ilustruje  treść opowieści  ruchem

-pomaga innym

-bawi się z rówieśnikami 

-szybko ustawia się w kole

-łączy w pary kubek i talerzyk

-uważnie słucha słów i klaszcze na podane słowo

-słucha wiersza

-układa obrazek dokładając określone sylwety Treflików 

-zauważa zmiany w przyrodzie

-rozpoznaje i nazywa kolory

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

KWIECIEŃ 2024

Czego uczymy się w kwietniu w grupie trzylatków?

Tydzień 32: Wielkanoc
Tydzień 33: Zwierzęta domowe
Tydzień 34: Moja miejscowość
Tydzień 35: Dbamy o ziemię

 

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-precyzyjnie koloruje

-odtwarza wiersz z pamięci

-wypowiada się na forum grupy nt.  świąt wielkanocnych

-słucha poleceń

-zauważa zmiany pogodowe

-aktywnie uczestniczy w zabawie relaksacyjnej

-sprząta po skończonej zabawie

-chętnie uczestniczy w zabawach  plastycznych

-jest sprawne manualnie

-wydziera z kolorowego papieru 

-projektuje pisankę

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-reaguje na polecenia

-zna tradycje wielkanocne 

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-sprząta po skończonej zabawie

-powtarza wiersz z pamięci

-potrafi naśladować chód ptaka

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-jest spostrzegawcze

-dostosowuje ubiór do warunków pogodowych  

-pamięta o podlewaniu roślin

 -szanuje wytwory prac innych  oraz wybór zabawy

-szanuje prawa innych w zabawie

–  precyzyjnie koloruje

-słucha uważnie wiersza

-gra na instrumentach ilustrując i wiersz

-chętnie i często spaceruje

-przestrzega zasad podczas bezpiecznego spaceru

-przelicza w czasie zabawy

-składa obrazek z części

-używa zwrotów: proszę, przepraszam , dziękuje

-projektuje swoją palmę wielkanocną przyklejając różne drobne elementy

-odgaduje zagadki

-wypowiada się zdaniami

-prowadzi obserwacje  podczas spaceru

-prawidłowo przelicza liczebnikami

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi 

-wymieni zabawy kotków

-łączy w pary takie same koty

-rozpoznaje zwierzęta domowe

-wypowiada się na forum grupy

 -zauważa zmiany pogodowe

-prawidłowo czworakuje

-odnajduje różnice

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-chętnie uczestniczy w zabawie

-uważnie słucha wiersza

-naśladuje głosy zwierząt

-wymieni nazwy dzieci poszczególnych zwierząt

-bawi się zgodnie z innymi

-reaguje na polecenia

-układa obrazek

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-koloruje określone postaci

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-samodzielnie próbuje się przebierać 

-wymieni cechy wiatru

-wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

-szanuje prawa innych w zabawie

– powtarza zgłoski

-słucha uważnie piosenki

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć

-chętnie i często spaceruje

-naśladuje zwierzątka

-wie, że niewłaściwe  zachowanie niesie ze sobą konsekwencje 

-odkłada zabawki na miejsce

– po opisie słownym odgaduje nazwy zwierząt

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-przestrzega zasad kodeksu

-słucha uważnie poleceń

-przegląda z zainteresowaniem albumy, książki o Polsce 

-rozpoznaje i nazywa wybrane miejsca

-wypowiada się na forum grupy

-zauważa zmiany pogodowe

-buduje zgodnie z tematyką

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-wypowiada się na określony temat

-uczestniczy w zabawie

-dokonuje wyboru ulubionego miejsca w swojej miejscowości

-projektuje strony albumu

-w sposób właściwy i bezpieczny bawi się na placu

-zna swój adres 

-klasyfikuje wg rodzaju

-przelicza liczebnikami

-porównuje i klasyfikuje

-słucha uważnie legendy

-szanuje wytwory prac innych 

-szanuje prawa innych w zabawie

– rysuje  swój dom (sylweta domu z drzwiami i oknami) 

-ilustruje treść wiersza grą na instrumentach lub ruchem

-chętnie i często spaceruje

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolak podczas spaceru

-reaguje na polecenia

-wskazuje przedmioty wg wielkości

-odgaduje tytuły piosenek po zaśpiewaniu  krótkich fragmentów melodii

-rozpoznaje i nazywa drzewa

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-chętnie przebywa na świeżym powietrzu 

-słucha poleceń nauczyciela

-zna kolory pojemników i rodzaje odpadów do nich wrzucanych 

-wie co zagraża ziemi

-nie popycha innych

-odróżnia wiatr pożyteczny od szkodliwego  

-ma wiedzę nt. mrówek

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-projektuje postać cudaka

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-używa określeń dotyczących orientacji w  otoczeniu 

-powtarza rymowankę

-reaguje na polecenia 

-przelicza liczebnikami

-zna  dobre zachowania ekologiczne

-samodzielnie próbuje się przebierać 

-słucha poleceń nauczyciela

-układa rytmy

-szanuje wytwory prac innych 

-szanuje prawa innych w zabawie

– kończy rozpoczęte zdanie

-rozpoznaje odgłosy ziemi

-ma poczucie rytmu

-oszczędza wodę podczas  mycia zębów 

-rozumie, że niewłaściwe  zachowanie niesie za sobą konsekwencje 

-powtarza zgłoski w czasie zabawy naśladując głosy zwierząt  

-zna sposoby ochrony środowiska

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-jest bacznym obserwatorem podczas spaceru

-naśladuje dzień i noc

-projektuje swój kosz

-używa zwrotów grzecznościowych

STYCZEŃ 2024

 

Czego uczmy się w styczniu w grupie trzylatków?

Tydzień 19:Tutaj rosły paprocie
Tydzień 20: Każdy lubi karnawał
Tydzień 21: Zwierzęta zimą
Tydzień 22: Kocham Babcię i Dziadka
Tydzień 22: Zabawy na śniegu
Umiejętności dziecka:
-sprząta po skończonej zabawie
-wykonuje ćwiczenia oddechowe
-wypowiada się nt. doświadczeń karnawałowych
-układa puzzle
-określa kolor i kształt chmur
-uczestniczy w zabawie
-posługuje się umiarkowanym głosem w zabawie
-bawi się zgodnie z rówieśnikami
-tworzy rysunek wokół koła
-ozdabia szablon sukni wg własnego projektu
-potrafi rzucać jak najdalej śnieżkami
-koloruje wg wzoru i własnego pomysłu
-używa zwrotów grzecznościowych
-odkłada zabawki na miejsce
-tańczy w parze przy muzyce
-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej
-rozumie pojęcie „para”
-tworzy pary
-poprawnie posługuje się liczebnikami porządkowymi
-rozpoznaje figury geometryczne
-układa obrazki z mozaiki
-szanuje wspólne i własne zabawki
-wykonuje zadania słowno-ruchowe
-słucha treści piosenki
-śpiewa refren piosenki
-koloruje wg określonego wzoru
-jest uprzejme wobec innych
-porządkuje, segreguje ubrania
-wypowiada się zdaniami
-buduje logiczne wypowiedzi
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-jest samodzielne
-postępuje zgodnie z instrukcja nauczyciela
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy
-rozwiązuje zagadki o zwierzętach
-rozpoznaje zwierzęta i mówi o ich zwyczajach
-odgaduje po wyglądzie nazwy zwierząt
-bawi się w małych grupach
-szanuje prawa innych w zabawie
-z zaciekawieniem ogląda książki o zwierzętach
-potrafi stemplować
-samodzielnie wykonuje swoją pracę
-przestrzega zasad
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-układa puzzle
-odkłada zabawki na miejsce
-odgaduje dźwięki wydawane przez zwierzęta
-określa położenie zwierząt
-określa liczebność zbiorów
-nie wykracza poza teren określony przez nauczyciela
-samodzielnie buduje zdania
-kończy rozpoczęte zdanie
-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami
-otacza pętlą zwierzęta
-odgaduje nazwy instrumentów po wydawanych dźwiękach
-ma poczucie rytmu
-gra na instrumentach
-klasyfikuje przedmioty
-precyzyjnie koloruje rysunek
-zachowuje właściwą postawę w czasie oglądania
-zauważa zmiany w przyrodzie zimą
-utrwalenie wiadomości nt. zwierząt
-używa zwrotów grzecznościowych
-rozpoznaje członków rodziny
-z uwaga ogląda film
-wie co to znaczy być prawdomównym
-rozumie dlaczego nie należy kłamać
-wypowiada się logicznymi zdaniami
-odkłada zabawki na miejsce
-pomaga innym
-układa wzory kwiatowe
-szanuje swoje babcie i dziadków
-słucha wierszyka
-opowiada o przygodzie Treflinka
-rysuje swoją babcie i dziadka
-bawi się posługując się umiarkowanym głosem
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-jest spostrzegawcze i odnajduje śnieżynki
-określa położenie przedmiotów względem siebie
-jest samodzielne podczas ubierania się i rozbierania
-szybko reaguje na polecenia nauczyciela
-tworzy obrazek z koła
-niesie pomoc swoim kolegom i koleżankom
-powtarza rymowankę i wykonuje określone czynności
-gra rytmicznie na instrumentach
-czerpie radość ze wspólnych zabaw na dworze
-ćwiczy aktywnie
-koloruje wg wzoru
-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
-bawi się wg własnego wyboru
-tańczy przy muzyce
-słucha z uwaga wiersza
-odpowiada na pytania z wiersza
-wie, ze częste spacery sprzyjają zdrowiu
-rytmizuje dany tekst
-dba o porządek w sali po skończonej zabawie
-kończy rozpoczęte zdanie
-potrafi się wypowiedzieć nt. symptomów zimy
-określa kształt płatków śniegowych
-porządkuje miejsce zabawy
-tworzy wypowiedzi nt. zabaw zimowych
-rysuje białą kredą na określony temat
– jest zadowolone ze swoje pracy
-rzuca do określonego celu
-przestrzega wspólnych zasad
-odkłada zabawki na miejsce po skończonej zabawie
-podaje nazwy przedmiotów koloru białego
-posługuje się pojęciem „para”
-poprawnie przelicza liczebnikami głównymi
-wykonuje poprawnie zadania plastyczne
-przestrzega wspólnych zasad
-z zabawek korzysta we właściwy sposób
-koloruje wg wzoru
-odgaduje dźwięki grane na instrumentach
-tańczy do muzyki
-lepi ze śniegu kule
-obserwuje prowadzone doświadczenie wyciągając wnioski
-współdziała w czasie zabawy z innymi
-zna symbole zimy
-postępuje w sposób bezpieczny bawiąc się w czasie zimy na dworze
-posługuje się pojęciem para
-zauważa różnice w wyglądzie otoczenia jesienią i zimą
-przelicza liczebnikami głównymi
-porównuje wielkość przedmiotów

 

 

GRUDZIEŃ 2023

Czego uczymy się w grudniu w grupie trzylatków?

Tydzień 15: Zima tuż, tuż
Tydzień 16: Prąd pomaga w przygotowaniach do świąt
Tydzień 17: Boże Narodzenie
Tydzień 18: Witamy Nowy Rok

Umiejętności dziecka:
-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami
-układa w całość obrazek – puzzli
-zna cechy charakterystyczne zimy
-wymieni zjawiska pogodowe zimowe
-zauważa zmiany w przyrodzie
– koloruje części zimowej garderoby
-bawi się w sposób nie wywołujący hałasu
-jest spostrzegawcze i odnajduje takie same przedmioty
-wie jak wykonać zadanie plastyczne
-samodzielnie wykonuję prace plastyczną
-zgodnie się bawi
-łączy w pary takie same komplety
-szybko reaguje na polecenia
-sprząta po zabawie
-nazywa zimowe ubrania
-dzieli nazwy na sylaby
-przelicza liczebnikami głównymi
-układa bałwanka z przygotowanych elementów
-zauważa zmiany w otoczeniu przyrodniczym
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe
-pomaga innym podczas sprzątania zabawek
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi
-powtarza wierszyk
-powtarza fragmenty piosenki
-śpiewa piosenkę razem z innymi – zbiorowo
-rzuca śnieżkami zachowując zasady bezpieczeństwa
-potrafi lepić z plasteliny kule
-organizuje własną zabawę w kącikach
-szanuje prawa innych w zabawie
-szacuje długość szalika
-buduje logiczne wypowiedzi
-wymieni cechy zimy
-słucha poleceń nauczyciela
-potrafi lepić i toczyć zimowe kule
-projektuje wzory na szaliku
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi
-układa ciągi rytmiczne z klocków
-wypowiada się na forum
-nazywa urządzenia elektryczne
-zna zasady bezpiecznego obchodzenia się z nimi
-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
-rysuje koliste wzory
-przestrzega zasad
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe
-przykleja koła wg właściwej kolejności
-poprawnie posługuje się klejem
-dba o estetykę pracy
-rysuje różne wzory
-porządkuje zabawki
-składa obrazek w całość
-dzieli nazwy na sylaby
-tworzy zbiory wg określonej liczebności
-przelicza elementy zbioru
-klasyfikuje wg kształtu
-bawi się z kolegami i koleżankami
-odkłada zabawki na miejsce
-słucha z uwaga dźwięków
-odgaduje zagadki dźwiękowe
-ma poczucie rytmu
-samodzielnie tworzy dźwięki
-umie pogodzić się z porażką
-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy
-przygotowuje samodzielnie ozdoby choinkowe
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi
-wskazuje właściwy obrazek po wysłuchaniu zdania
-wymieni zdrowe produkty
-potrafi pomoc w przygotowaniu zdrowego posiłku
-odnajduje różnice w treści obrazków
-odkłada swoje zabawki na właściwe miejsce
-bawi się zgodnie z innymi
-przedstawia ruchem czynności
-segreguje kola wg koloru
-wypowiada się nt. tradycji Świat Bożego Narodzenia
-buduje logiczne wypowiedzi
-odgaduje nazwy przedmiotów schowanych w worku
-dzieli nazwy na sylaby
-szanuje wytwory prac powstałe w czasie zabawy
– powtarza prawidłowo zgłoski szur, buch, bur
-projektuje
– wyklejając choinkę
-dba o estetykę pracy
-zauważa zmiany w zimowej przyrodzie
-słucha i reaguje na polecenia
-tworzy dłuższe wypowiedzi na temat przygód Treflinka
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-prawidłowo wypowiada zgłoski: hu, cha, ho, hej
-liczy liczebnikami głównymi
-odwzorowuje wg liczebności i koloru
-chętnie przebywa na świeżym powietrzu
-powtarza zgłoski: brum, żżż, wrrr
-odgaduje przedmioty dotykiem
-zna tradycje świat Bożego Narodzenia
-śpiewa kolędy
-interesuje się zjawiskami pogodowymi oraz przyrodniczymi
-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej
-słucha uważnie bajki świątecznej
-współdziała w zabawie
-wykonuje zadania słowne i ruchowe zgodne z treścią wiersza
-odgaduje zagadki
-współdziała w zabawie
-prawidłowo powtarza zgłoski
-stosuje się do reguł zabawy
-wymieni pory roku począwszy od zimy
-wie na czym polega cykliczność pór roku
-dopasowuje obrazki do poszczególnych pór roku
-aktywnie uczestniczy w zabawach
-układa zdania na określony temat
-komponuje pracę z drobnych elementów
-wymieni pory roku bez pomyłki
-prawidłowo powtarza zgłoski
-recytuje wierszyk z pokazywaniem
-dostrzega rytm dnia i nocy
-prawidłowo posługuje się pojęciami; rano, południe, wieczór
-wie jak ważne są spacery dla zdrowia wszystkich
-potrafi podskakiwać
-koloruje właściwe obrazki
-poprawnie wykonuje ćwiczenie graficzne
-gra rytmiczne na trójkącie
-improwizuje w tańcu
-potrafi podskakiwać
-zauważa zmiany w przyrodzie
-samodzielnie organizuje sobie czas
-dzieli słowa na sylaby
-reaguje na polecenia
-samodzielnie redaguje życzenia noworoczne
-dostrzega zmiany w otoczeniu
-potrafi podskoczyć
-rysuje na temat określony

LISTOPAD 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GRUPY 3-LATKÓW GRUPA„BIEDRONKI”

 

Czego uczymy się w listopadzie w grupie trzylatków?

Tydzień 11: Jestem małym patriotą
Tydzień 12:
Jak przekazujemy informacje
Tydzień 13:
Mój przyjaciel miś
Tydzień 14:
Tutaj rosły paprocie

 

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-naśladuje wybrane dźwięki

-słucha wiersza z uwaga

-wie kto to jest „patriota”         

-przyjmuje postawę „baczność”

-oczyszcza obuwie przed wejściem do budynku

-zna kolory flagi polskiej

-reaguje na polecenia słowne

-koloruje obrazek z postacią

-zna wizerunek postaci Józefa Piłsudskiego

-wie kto to jest bohater narodowy

-przyjmuje postawę „baczność”

-odnajduje na mapie Polskie góry Tatry i Morze Bałtyckie

-sprząta po skończonej zabawie

-koloruje domki

-układa rytm prostokątów z dwóch kolorach

-nie oddala się od grupy

-przelicza klocki i wrzuca odpowiednią liczbę klocków 

-właściwie korzysta z zabawek

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-odtwarza rytm za pomocą klaskania, tupania

-śpiewa fragmenty lub całość piosenki

-rozpoznaje i nazywa kolory

-składa z elementów dom

-zna legendę o powstaniu państwa polskiego

-zauważa miejsca dla swojej miejscowości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-uważnie słucha legendy

-wypowiada się nt. jej treści

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawy

-używa zwrotów grzecznościowych

-wie kto to jest listonosz

-zna znaczenie słów : nadawca, adresat

-zna swoje imię i nazwisko

-rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem

-odkłada zabawki na miejsce

-powtarza rymowankę

-zna imiona swoich kolegów i koleżanek

-rysuje samodzielnie rysunkowy list

-prawidłowo posługuje się kredkami

-potrafi się przedstawić

-zna swój adres

-nie niszczy zabawek

-wdrażanie do porządkowania sali

-rozpoznaje określone dźwięki 

-segreguje koperty na duże i małe

-porównuje liczebność zbiorów

-układa przedmioty od najmniejszej do największej

-prawidłowo wypowiada dźwięki naśladowcze

-wykonuje zadania ruchowe zgodnie z opowieścią

-szybko reaguje na sygnały

-wygrywa rytmicznie określone rytmy

-bawi się zgodnie z innymi

-wyśpiewuje sylabami określone melodie

-układa historyjkę związaną z drogą listu od nadawcy do odbiorcy

-jest aktywne ruchowo

-łączy klocki ze sobą tworząc budowle

-porządkuje zabawki

-prawidłowo posługuje się kredkami i koloruje

-wie kto to jest przyjaciel

-współdziała w zabawie i pracy

-tańczy z przyjacielem

-właściwie się ubiera

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-prawidłowo postępuje wg instrukcji

-przestrzega ustalonych zasad

-przelicza i koloruje właściwa ilość kółek

-rysuje pastelami na określony temat

-właściwie posługuje się kredkami

-posługuje się umiarkowanym głosem

-współdziała w zabawie  z innymi

-szanuje wspólne zabawki

-nie niszy zabawek

-nazywa swoje emocje

-wie które są pozytywne a które negatywne

-tańczy w przyjacielem

-dorysowuje elementy twarzy misia

-odkłada zabawki na miejsce

-słucha uważnie bajki   czytanej

-ma poczucie rytmu

-śpiewa refren piosenki

-tańczy przy muzyce

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu zabaw

-buduje z klocków na określony temat

-bawi się zgodnie z innymi mówiąc umiarkowanym głosem

-odnajduje pary

-zna historie pluszowego misia

-opowiada o swoim misiu

-wymieni imiona ulubionych misiów

-tańczy przy muzyce

-wykonuje określone zadania słowno-ruchowe

-z zaciekawieniem ogląda książki

-ogląda film z uwagą

-wypowiada się nt. treści filmu

-nazywa zwierzęta spotkane na spacerze

-słucha poleceń nauczyciela

-spontanicznie udziela odpowiedzi

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawy

-wspólnie z innymi urządza wystawkę

-nazywa elementy obrazka

-układa je na narysowanym podkładzie i przykleja

-bawi się w sposób bezpieczny na placu przedszkolnym

-prawidłowo wykonuje zadanie ruchowe

-łączy liną określone obrazki

-używa zwrotów grzecznościowych

-jest spostrzegawcze

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej   

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-szybko reaguje na sygnały

-zauważa piękne elementy przyrodnicze

-lepi z masy solnej

-przestrzega zasad kodeksu

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-rozpoznaje i nazywa instrumenty

-gra na wybranym instrumencie

-lubi przebywać na świeżym powietrzu

-prawidłowo posługuje się kredkami

-koloruje obrazek

-pomaga innym w porządkowaniu

-koloruje wybrany obrazek

-opowiada z wykorzystaniem przygotowanych ilustracji

-buduje prawidłowe zdania

-mówi w sposób zrozumiały i logiczny

-prawidłowo wypowiada zgłoski

PAŹDZIERNIK 2023

Czego uczymy się w październiku w grupie trzylatków?
Tydzień 6: Jesień w ogrodzie
Tydzień 7: Życie zwierząt w jesiennym lesie
Tydzień 8: Co ptaki robią jesienią
Tydzień 9: Jesienna pogoda
Tydzień 10: Dbamy o zdrowie jesienią
Umiejętności dziecka:
-dba o porządek w miejscu zabawy
-nazywa wskazane warzywa
-słucha wiersza o warzywach
-odpowiada na pytania
-reaguje na polecenia
-chętnie spaceruje i obserwuje
-rozpoznaje warzyw po kształcie
-bawi się zgodnie z innymi
-nazywa warzywa, przelicza je, porównuje posługując się określeniami mniej, więcej
-wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela
-dba o porządek w miejscu pracy
-posługuje się pojęciami „mało”, „dużo”
-porządkuje sale po skończonej zabawie
-wykonuje polecenia
-rozpoznaje kolory; czerwony, niebieski, żółty
-nazywa kolory spotkane podczas spaceru
-rozpoznaje warzywa po smaku
-odkłada zabawki na miejsce na wyznaczone miejsce
-zna słowa i melodię piosenki
-potrafi fragmenty piosenki zaśpiewać
-dostosowuje ubiór do pogody
-rytmizuje tekst
-dokonuje wyboru zabawek i zabawy
-bawi się zgodnie z innymi
-rozwiązuje zagadki obrazkowe o warzywach
-rozpoznaje i nazywa drzewa owocowe po wyglądzie
-stara się precyzyjnie pokolorować sylwety warzyw
-przestrzega zasad
-interesuje się przyrodą oglądając ciekawe książki
-rozpoznaje niedźwiedzia, wiewiórkę, dzika
-dostrzega zmiany w przyrodzie jesienią
-aktywnie uczestniczy w zajęciu
-rozwiązuje zagadki słowne
-odgaduje odgłosy przyrody
-posługuje się znanymi sobie kolorami
-maluje sylwetę wiewiórki
-układa obrazek
-nazywa części ciała lisa
-posługuje się umiarkowanym głosem
-jest śmiałe w demonstrowaniu czynności
-przelicza liczebnikami głównymi
-współdziała w czasie pracy zespołowej
-klasyfikuje owoce wg rodzaju
-stara się prawidłowo powtarzać zgłoski
-aktywnie uczestniczy w zabawach
-maszeruje rytmicznie po kole
– rozpoznaje kolory
-układa puzzle
-jest spostrzegawcze
-przestrzega ustalonych zasad
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe
-układa w całość obrazek ze zwierzątkiem
-potrafi wypowiedzieć się nt. zwyczajów jesiennych zwierząt leśnych
-słucha wiersz i wykonuje określone ruchy
-interesuje się zwierzętami, ptakami
-szanuje książki
-potrafi opowiedzieć o wybranych ptakach
-wypowiada się na forum grupy
-koloruje sylwety znanych ptaków
-bawi się zgodnie z kolegami i koleżankami
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe
-lepi z plasteliny określone formy
-opisze słowami wygląd ptaka
-sprząta z innymi zabawki po skończonej zabawie
-powtarza prawidłowo zgłoski
-posługuje się określeniami wysoko, nisko
-słucha poleceń
-zachowuje zasady bezpieczeństwa
-układa obrazek w całość
-szanujemy prawa innych w czasie zabawy
-rysuje właściwą linię łączącą
-porusza się zgodnie z graną muzyką (marsz, bieg)
-jest aktywne w czasie zabaw rytmicznych i ruchowych
-określa położenie w przestrzeni – gruszki
-rozpozna i nazwie niektóre ptaki polskie
-odgaduje proste zagadki
-aktywnie uczestniczy w zabawach
-układa przez siebie wymyślone wzory
-potrafi samodzielnie zorganizować sobie zabawę
-nazywa części garderoby jesiennej
-zna cechy jesieni
-mówi wiersz z pamięci
-zauważa zmiany pory roku w otoczeniu
-maszeruje zgodnie z rytmem
-rysuje po śladzie
-koloruje obrazek
-dzieli się zabawkami
-maszeruje zgodnie z rytmem
-rozpoznaje instrument po wygrywanym dźwięku
-samodzielnie wykonuje instrument
-maszeruje rytmicznie po kole
-układa obrazek parami
-wydziera z gazety paski
-nazywa części drzewa
-określa podobieństwa i różnice
-przelicza liczebnikami głównymi
-potrafi stemplować
-zachowuje porządek w miejscu pracy
-bawi się zgodnie
-odgaduje głos kolegi, koleżanki
-wymieni elementy jesiennego stroju Treflika
-wykonuje ruchy zgodnie z treścią piosenki
-rysuje kredą
-szanuje prace kolegów
-prawidłowo wypowiada określone zgłoski
-zna podstawowe kolory
-z uwagą ogląda film
-wypowiada się na forum grupy
-ubiera się w zależności od pogody
-koloruje obrazek
-przestrzega zasad kodeksu
-buduje logiczne zadnia
-rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa
-zna zdrowotne wartości owoców i warzyw
-nazywa poszczególne składniki kanapek
-stara się prawidłowo wykonać ćwiczenie
-tworzy samodzielnie pracę plastyczną wg instrukcji
-rzuca woreczkiem do celu
-zna budowę jabłka
-sprząta po skończonej zabawie
-jest spostrzegawcze i odgaduje czego brakuje
-potrafi narysować koło
-przelicza w zakresie 1-3
-samodzielnie przebiera się w szatni w strój wyjściowy
-wyróżnia zdrowe produkty
-wie, które z produktów są niezdrowe
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
-aktywnie uczestniczy w zabawach muzycznych
-zauważa zmiany w przyrodzie
-odgaduje nazwy owocu używając dotyku
-bawi się zgodnie z przyjętymi zasadami
-prawidłowo powtarza zgłoski wiu, ku……
-wie, ze ruch to zdrowie
-nazywa określone sporty (piłka nożna, siatkówka….)
-wie, ze zabawy na powietrzu wzmacniają odporność
-wymieni przybory higieny osobistej i odpowie do czego służ

WRZESIEŃ 2023

Czego uczymy się we wrześniu w grupie trzylatków?
Tydzień 1: Witaj w przedszkolu
Tydzień 2: Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3: Bezpieczna droga do przedszkola
Tydzień 4: Jesień w parku i w lesie
Tydzień 5: Jesień w sadzie
Umiejętności dziecka:

-zaczyna bawić się w sali zabaw
-powtarza za nauczycielką imiona kolegów i koleżanek
-próbuje podskakiwać
-maszeruje jeden za drugim
-próbuje łączyć różne klocki ze sobą
-wypowiada określone zgłoski
-nazywa kolory: czerwony, żółty , niebieski
-opisuje słowami wygląd Treflika
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-dzieli się atrakcyjnymi zabawami
-wypowiada się nt. filmu
-zna zasady bezpieczeństwa zabaw na placu
-dzieli się zabawkami
-prawidłowo posługuje się kredkami
-biega i maszeruje zgodnie w wygrywanym rytmem
-wykonuje wdech nosem a wydech ustami
-spaceruje z wykorzystaniem węża spacerowego
-wypowiada się na temat obrazka
-sprząta po skończonej zabawie
-słucha uważnie czytanej bajki
-zna pomieszczenia przedszkola
-zna rytm dnia
-rozpoznaje swój znaczek
-zna swoje miejsce w szatni
-słucha poleceń nauczyciela
-wykonuje podskoki
-rozpoznaje złą i dobra zabawę
-odpowiada na pytania
-zna zasady korzystania zabawek
-ustawia się w kole
-łączy w pary zabawki
-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami
-wykonuje ćwiczenie oddechowe
-spaceruje w sposób bezpieczny
-przestrzega zasad kodeksu
-prawidłowo powtarza zgłoski
-potrafi połączyć przedmioty parami
-słucha poleceń nauczyciela
-przestrzega ustalonych zasad
-tańczy z kolegą, koleżanką
-słucha z uwaga piosenki
-wygrywa rytmicznie fragmenty piosnki
-rozpoznaje przedmioty po opisie słownym wyglądu zabawki
-odkłada zabawki na wcześniej ustalone miejsce
-oceni zachowanie (dobrze, źle)
-wypowiada się na forum grupy
-jest sprawne ruchowo
-koloruje wybrany obrazek
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi
-powtarza chętnie zgłoski
-reaguje na sygnał wzrokowy
-wypowiada się określony temat
-reaguje na polecenia
-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu
-stara się prawidłowo pokolorować
-posługuje się umiarkowanym głosem
-układa puzzle
-przykleja elementy obrazka
-poprawne posługuje się klejem smarując odpowiednie powierzchnie
-szybko reaguje na polecenia
-samodzielnie projektuje obraz
-szanuje w zabawie prawa innych
-rozpoznaje kształt koła i kwadratu
-porządkuje po skończonej zabawie
-jest spostrzegawcze
-odróżnia muzykę smutna od wesołej
-słucha uważnie poleceń muzycznych
-zachowuje się bezpiecznie
-potrafi rozpoznać odgłosy
-bawi się wg zainteresowań
– lubi zabawy z innymi dziećmi
-próbuje rozwiązać zagadki
-słucha uważnie opowiadania
-zachowuje się w sposób właściwy podczas przechodzenia przez jezdnię
-słucha poleceń
– jest spostrzegawcze
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-rozpoznaje niektóre z rodzajów liści
-słucha uważnie wiersza
-odpowiada na pytania
-segreguje grzyby
-sprawnie wykonuje ćwiczenia
-jest spostrzegawcze
-pracuje z plasteliną
-próbuje uformować kulę
-potrafi pracować na podkładce
-koloruje wg wzoru
-maluje liście nowa techniką
-rozpoznaje drzewa: dąb, kasztanowiec, jarzębina
-łączy linią owoc i drzewo
-lubi spacerować razem z innymi dziećmi
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-reaguje na sygnały dźwiękowe
-nie wyrywa zabawek innym
-rozpoznaje po dotyku jesienne owoce z drzew liściastych
-właściwie reaguje na sygnał dźwiękowy
-rozróżnia tempo: wolno, szybko
-zbiera i gromadzi kasztany
-przestrzega ustalonych zasad
-przedstawia muzykę za pomocą wymyślonego przez siebie ruchu
-słucha uważnie treści wiersza
-powtarza fragmenty wiersza z pamięci
-składa obrazek w całość obrazek listka
-współdziała w zabawie
-zgodnie bawi się z innymi dziećmi
-spontanicznie się wypowiada
-rozpoznaje i nazywa zgromadzone owoce
-wie, ze owoce są źródłem witamin i często je spożywa
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe
-łączy w pary wybrane owoce
-próbuje dokładnie pomalować owoce
-rozpoznaje owoc śliwki
-wykonuje zadanie plastyczne wg instrukcji
-bawi się w sposób bezpieczny
-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe
-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy
-segreguje owoce wg wyznaczonego kryterium
-z uwagą ogląda film
-wypowiada się na temat treści filmu
-rozpoznaje drzewa owocowe
-rozwiązuje proste zagadki
-układa obrazek z części
-przelicza liczebnikami głównymi w zakresie 3 i więcej
-zauważa zmiany w przyrodzie
-właściwie określa położenie przedmiotów
-przestrzega ustalonych zasad
-ogląda książeczki z uwagą
-układa historyjkę obrazkową
-zna sposoby wykorzystania jabłek
-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym
-koloruje wg wzoru