CZERWIEC 2024

Zamierzenia dla grupy V – Pszczółek na CZERWIEC

Tematy kompleksowe:

– Święto dzieci

– Muzyka wokół nas
– Czym podróżujemy
– Wakacje

Umiejętności dzieci:

-odtwarza treść słowną za pomocą ruchu

-nazywa poszczególne instrumenty perkusyjne

-wyjaśni pojęcia: dyrygent batuta, orkiestra

-prawidłowo wykonuje wszystkie zadania ruchowe

-czyta ze zrozumieniem

-wskazuje odpowiednie ilustracje

-współdziała w zespole podczas zabaw w dyrygenta

-rozróżnia dynamikę i natężenie dźwięku

– zna przeznaczenie biblioteki jako instytucji

– rozumie konieczność szanowania książek

– uczestniczy w warsztatach bębniarskich

– czerpie przyjemność z tworzenia muzyki

-zna i nazywa znaki muzyczne

-ma poczucie rytmu, wyklaskuje określone rytmy

-precyzyjnie wycina

-wie kto to był Fryderyk Chopin

-słucha uważnie utworów muzyki klasycznej

-improwizuje ruchowo do utworów muzyki klasycznej

-przestrzega kodeksu przedszkolaka

-zna miejsca koncertów Fryderyka Chopina

-rozpoznaje i nazywa instrumenty przedstawione na obrazkach

-jest spostrzegawcze

-wskazuje różnice między instrumentami

-tworzy naturalne dźwięki (klaskanie, tupanie…)

-przelicza w zakresie 1-10 i więcej

-pisze cyfry i znaki po śladzie  i samodzielnie

-nazywa zespoły i wykonawców np.: duet, trio..

-rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne

-odgaduje dźwięki z otoczenia ich źródło

-bawi się przy znanej piosence

-śpiewa indywidualnie dźwięki gamy 

-nazywa w kolejności dźwięki gamy

-rozumie potrzebę spacerów na świeżym powietrzu 

-rozwiązuje zagadki

-dba o porządek w miejscu zabawy i odkłada zabawki na miejsce 

-nawiązuje relacje rówieśnicze

-wypowiada się na określony temat tworząc logiczne zdania

-wymieni pojazdy , którymi można podróżować

-zna i wymieni środki transportu lądowego, powietrznego i wodnego

-zna pojęcie środki lokomocji

-zna i stosuje zasady gry w „Literki”

-precyzyjnie rysuje  zachowuje właściwy kierunek kreślenia

-potrafi odkodować napis

-jest aktywne i chętne do działania

-ma wiedzę nt. Egiptu

-precyzyjnie wycina elementy puzzli

-układa puzzle i je przykleja

-określa kierunek lotu samolotów

-aktywnie uczestniczy w zabawie dramowej

-współpracuje podczas projektowania i zabawy

-nawiązuje relacje rówieśnicze podczas zabawy

-precyzyjnie rysuje linie

-układa działania matematyczne i je rozwiązuje wspólnie  z innymi

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-dzieli słowa na sylaby i głoski

-określa cechy przedmiotów

-szybko reaguje na sygnał

-łączy poszczególne elementy w całość

-pracuje w zespole

-precyzyjnie wykonuje zadania w książce

-jest twórcze podczas zabawy słownej

-tworzy słowa przeciwstawne

-zna podstawowo zasady bezpiecznej jazdy samochodem

-reaguje na sygnały

-zna zasady bezpiecznej jazdy na rowerze

-nazywa znaki drogowe

-reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy

-zna nazwę obecnego miesiąca

-wymieni pory roku począwszy od „lata”

-rozpoznaje przedmioty i kategoryzuje (ciepłe – zimne)

-słucha uważnie i ze zrozumieniem treści wiersza

-wymieni cechy lata

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-wypowiada się nt. cech charakterystycznych lata

-jest szybkie, zwinne, zręczne

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-ma dobrą orientację w przestrzeni

-postępuje zgodnie przyjętymi zasadami

-jest koleżeńskie

-recytuje wiersz z pamięci

-rozwiązuje działania matematyczne

-koloruje przedmioty wg kodu

-słucha uważnie treści opowiadania

-nazywa regiony Polski

-zna ciekawe miejsca na odpoczynek

-maluje farbami na podany temat

-jest wrażliwe na potrzeby innych

-odnajduje skojarzenia do podanych słów

-odnajduje podobieństwa między przedmiotami

-aktywnie uczestniczy w zabawie logorytmicznej

-wymieni przedmioty potrzebne w czasie podroży samolotem

-wyjaśni pojęcie „piramida”

-zna i wymieni przedmioty potrzebne w czasie wakacji

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia Denisona

-wskazuje lewą i prawą rękę

-zna i wymieni zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

-aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych

-współdziała w czasie zabaw

-chętnie uczestniczy w zabawach parateatralnych

-zna i wymieni numery alarmowe

-prowadzi przykładowe rozmowy po wybraniu numeru alarmowego 

MAJ 2024

Czego uczymy się w maju w grupie sześciolatków?

Tydzień 1: Jestem Europejczykiem
Tydzień 2: 
Na majowej łące
Tydzień 3:
Gdzie pracują rodzice
Tydzień 4:
Kocham mamę i tatę

Umiejętności dzieci:
-pomaga przy montowaniu gazetki

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-czyta i łączy napisy z obrazkami

-rozróżnia strony lewą i prawą

-jest szybkie i zwinne

-dba o higienę

-tworzy wypowiedzi w oparciu o treść filmu

-odczytuje mapę Polski

-czyta nazwy krajów

-jest sprawne ruchowo

-wykonuje polecenia ruchowe nauczyciela

-poprawnie posługuje się przyborem 

-bawi się w sposób bezpieczny na placu zabaw

-mówi słowa powitania w różnych językach

-rozpozna flagi i nazwie kraje, z których pochodzą

-chętnie słucha informacji nt. zwyczajów w innych krajach

-bawi się wspólnie z innymi dziećmi

-używa zwrotów grzecznościowych

-rozpoznaje flagi naszych sąsiadów

-zna i czyta nazwy krajów sąsiadujących z Polską

-wypowiada się nt. państw unii europejskiej

-czyta nazwy państw

-odczytuje mapę

-samodzielnie wykonuje pracę z papieru

-zna różne formy powitania  w niektórych krajach unii europejskiej

-przestrzega zasad kodeksu w czasie zabawy i spaceru

 

-czyta ze zrozumieniem

-jest spostrzegawcze i zapamiętuje ruchy

-bawi się wg własnych zainteresowań

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-używa zwrotów grzecznościowych

-przestrzega reguł i zasad gier i zabaw

– zna nazwy Państwa należących do Unii i ich flagi

-rozpoznaje melodię i słowa hymnu unii europejskiej

-zna i śpiewa fragmenty hymnu

-rozpoznaje i nazywa walutę unii europejskiej

-przelicza monety i banknoty

-przestrzega zasad kodeksu

-radzi sobie w sytuacjach konfliktowych

-buduje zdania poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

-ma orientację kierunkową

-rozpoznaje flagę unii

-czyta ze zrozumieniem

-nazywa kraje unii europejskiej

-odgaduje imiona dzieci po charakterystycznych cechach

-rozpoznaje i nazywa flagi unii europejskiej

-rysuje flagi odpowiednimi kolorami kredek 

-wybiera właściwy kierunek pisania

-czyta sylaby, tworzy wyrazy

-dzieli słowa na sylaby

-układa z mozaiki wg wzoru

-nazywa państwa unii, dzieli nazwy na głoski

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia narządów mowy

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-aktywnie uczestniczy w zabawach przy muzyce

-odgaduje zagadki (nazwy krajów po wyglądzie flagi, tytuły bajek)

-rozpoznaje i pokazuje dane emocje

-przestrzega zasad kodeksu

-wspólnie z innymi montuje gazetkę tematyczna

-wypowiada się nt. niektórych obrazków

-prawidłowo posługuje się kredkami

-samodzielnie przebiera się w szatni

-zna cel wycieczki

-zauważa określone zwierzęta, owady, rośliny i je nazywa

-pokonuje naturalne przeszkody

-ryzuje poznane na wycieczce kwiaty

-jest zręczne, chwyta i rzuca  piłkę oburącz

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-nazywa poszczególnych mieszańców łąki

-wpisuje odpowiednie cyfry

-tworzy rymy do podanych nazw obrazków

-słucha opowiadania ze zrozumieniem

-zna cykl rozwojowy motyla

-wycina poszczególne elementy pracy plastycznej

-dba o estetykę pracy podczas klejenia

-odtwarza rytm

-wie na czym polega symetria

-improwizuje przy muzyce

-słucha utworów muzyki klasycznej

-stosuje się do reguł danej gry

-godzi się z przegraną w grze

-potrafi wykonać masażyk

– logicznie kończy rozpoczęte zdanie

-aktywnie uczestniczy w zabawach pooranych

-prawidłowo przelicza w zakresie 10 i więcej

-stosuje znaki matematyczne w działaniach

-dodaje i odejmuje  w zakresie 10

-posługuje się cyframi i liczbami wcześniej poznanymi

-pisze liczbę 10

-bawi się przy muzyce

-nazywa kwiaty

-łączy ze sobą elementy

-samodzielnie tworzy pracę plastyczną

-nazywa niektóre z kwiatów

-układa z mozaiki geometrycznej wg wzoru

-czyta samodzielnie ze zrozumieniem

-opowie o pszczołach i ich znaczeniu

-tworzy poprawne wypowiedzi

-szybko reaguje na sygnał

-zna wygląd pszczoły

-zna etapy powstawania miodu

-tworzy dłuższe opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej

-odpowie na pytanie „Dlaczego pszczoły trzeba chronić?”

-gra rytmicznie na instrumentach

-tworzy akompaniament

-przestrzega zasad kodeksu

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-słucha uważnie opowiadania

-wymieni cechy pszczoły

-buduje dłuższe wypowiedzi

-przestrzega zasad kodeksu

-współpracuje podczas montowania gazetki

-zadaje pytania i udziela odpowiedzi

-używa zwrotów grzecznościowych

-nazywa zawody, określa cechy charakterystyczne poznanych zawodów (stroje, czynności)

-zna znak graficzny litery z Z

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej podanych wyrazów

-czyta tekst ze zrozumieniem

– jest spostrzegawcze

-ćwiczy z nietypowym przyborem

-szanuje wytwory prac innych

-zna i stosuje zasady przechodzenia przez jezdnię

– pisze po śladzie nowo poznaną  literę zachowując właściwy kierunek pisania

-szybko reaguje na zmianę sygnału

-samodzielnie przygotowuje laurkę 

-łączy pary „obrazek-napis”

-czyta ze zrozumieniem

-odgaduje naśladowcze ruchy innych

-zna i stosuje zasady właściwego zachowania się na wyciecze

-zna i stosuje regulamin wycieczki do Straży Pożarnej

-zachowuje się w sposób właściwy w publicznym miejscu

-rozpozna strażaka po stroju

-zna atrybuty pracy strażaka

-zna numery alarmowe

-zna zasady bezpieczeństwa

-porównuje wysokość przedmiotów

-ilustruje ruchem

-wie jak postępować w sytuacji zagrożenia

-zna drogę ewakuacyjną

-przestrzega przyjętych zasad

-kreśli linie we właściwym kierunku

-wykonuje płynne ruchy podczas pisania

-precyzyjnie wycina

-rozpoznaje i nazywa kolory

-rozpozna utwór P. Czajkowskiego

-klasyfikuje według cech jakościowych

-wie, że spacery są dobre dla zdrowia

-układa zadania matematyczne z wykorzystaniem cyfr i znaków

-wiąże kokardkę

-potrafi się koncentrować

-klasyfikuje ze względu na cechy /barwa, przeznaczenie, wielkość/

-wie czym zajmuje się murarz, dekarz, kierowca betoniarki itp.

-projektuje i konstruuje z klocków

-bawi się zgodnie w małych zespołach

-układa zdania do ilustracji

-dzieli słowa na sylaby

-rozpoznaje po rysowanym kształcie i nazywa litery

-współdziała w zabawie

-nazywa przedmioty i zawody i łączy pasujące obrazki

-odgaduje zagadki związane z zawodami

-układa własne zagadki

-jest twórcze słownie

-nazywa powstałe emocje

-rozumie, że każdy przezywa określoną sytuację inaczej

-cieszy się ze wspólnej zabawy

-nazywa poszczególne instytucje użyteczności

-określa co jest prawdziwe a co fałszywe

-sprawnie ćwiczy z woreczkiem

-zna zasady gier i je stosuje

-układa puzzle

-wypowiada się na temat przyniesionych zdjęć

-wymieni członków swojej rodziny

-jest sprawne manualnie

-precyzyjnie pisze znaki literopodobne po śladzie i samodzielnie

-ogląda film ze zrozumieniem i zainteresowaniem

-wymieni swoich członków rodziny

-obserwuje zjawiska przyrodnicze i mówi o nich

-układa zdania do ilustracji

-buduje zdania poprawne pod względem logicznym

-zna i śpiewa piosenkę „Ojciec Wirgiliusz”

-bawi się przy piosence „Mam chusteczkę”

-wyjaśni pojęcie „pasja”

-wypowiada się a temat pasji rodziców

-analizuje treść wiersz

-odpowiada na pytania

-wypowiada swoje życzenia do mamy i taty

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

-układa z nich określone kompozycje

-lubi spacery ze swoją rodziną

-szanuje członków rodziny

-tworzy życzenia dla taty i przedstawia je innym

-nazywa członków rodziny

-przyjmuje na siebie określone role społeczne

-dokładnie koloruje obrazek

-tworzy melodię do tekstu

-improwizuje do określonej melodii

-stosuje znaki matematyczne w działaniach

-cieszy się spacerem z rówieśnikami

-recytuje indywidulanie wiersz

-układa z mozaiki geometrycznej określone wzory

-sprząta po skończonej zabawie

-dzieli słowa na sylaby, wyodrębnia niektóre sylaby

-czyta ze zrozumieniem

-samodzielnie tworzy portret swojej mamy pamiętając o znakach szczególnych

-dba o estetykę pracy

– pamięta o prawidłowej postawie w czasie chodu, siedzenia i stania

-rysuje portret swojego taty

-dba o estetykę pracy

-reaguje szybko na sygnał podany przez nauczyciela

-dobiera się w pary w czasie zabawy

-tworzy zdrobnienia do podanych słów

-tworzy logiczne wypowiedzi na określony temat

– wypowiada się t różnych form pomocy rodzicom

-podaje definicje „szczęścia”

-ma poczucie rytmu

-wyraża swoje emocje

-rozpoznaje i nazywa litery

-odrysowuje i koloruje kredkami

-precyzyjnie rysuje

-dzieli słowa na sylaby  i głoski

-wie skąd pochodzą dzieci i rozpoznaje ich stroje

-jest tolerancyjne wobec odmienności

-precyzyjnie pisze cyfry po śladzie i samodzielnie

-szybko reaguje na sygnał słowny

-zna swoich kolegów i odnosi się do nich z szacunkiem

-szanuje zabawki

-rozpoznaje swój znaczek

-odnajduje określoną ilość różnic w obrazkach

-wypowiada się na temat opowiadania

-odpowiada logicznie  na pytania

-określa i nazywa  emocje

-samodzielnie przygotowuje masę papierową

-projektuje i wykonuje swoją pracę

-używa zwrotów grzecznościowych

-potrafi współzawodniczyć

-rzuca we właściwy sposób 

-określa logiczność zdania

-aktywnie uczestniczy w zabawie integracyjnej

-wie kim jest przyjaciel

-określa cechy dobrego przyjaciela

-ogląda film z uwagą i zainteresowaniem

KWIECIEŃ 2024

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

 

Umiejętności dziecka:

-układa zdania poprawne pod względem gramatycznym

-zadaje pytania i udziela odpowiedzi

-rozpoznaje swoje koleżanki i kolegów po cechach ich wyglądu zewnętrznego

-pamięta o dokładnym myciu rąk

-mówi fragmenty lub całość wiersza z pamięci

-rozróżnia domy i je odpowiednio nazywa

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-bawi się wg własnego wyboru

-zna swój adres zamieszkania

-wie, że nie należy podawać adresu obcym osobom

-naśladuje ruchy prawidłowo wykonując  ćwiczenia

-układa rymy samodzielnie i do podanych wyrazów

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-nazywa poszczególne pomieszczenia w domu

-potrafi się koncentrować, jest spostrzegawcze

-logicznie odpowiada na pytania 

-słucha opowiadania ze zrozumieniem

-zna nazwy różnych domów, rozpozna je spośród innych

-poprawnie wykonuje ćwiczenie z książki

-rysuje domy wg własnego pomysłu

-bawi się zgodnie z innymi

-szanuje zabawki

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

-aktywnie uczestniczy w zabawie pantomimicznej

-odkłada zabawki na miejsce

-używa zwrotów grzecznościowych

-jest pomysłowe i ma wyobraźnię przestrzenną

-jest sprawne manualnie 

-wykonuje w sposób właściwy ćwiczenia oddechowe

-odgaduje zagadki muzyczne

-powtarza usłyszane dźwięki i wykonuje odpowiednie ruchy

-posługuje się określeniami wysoko- nisko, wyżej- niżej

-poprawnie przelicza liczebnikami porządkowymi

-czerpie radość ze wspólnej zabawy

-zna zabawę muzyczno-ruchową

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw

-dobiera właściwe obrazki

-jest sprawne i zwinne

-przestrzega zasad zgodnej zabawy

-zachowuje się w sposób bezpieczny na spacerze

-zna i nazywa przedmioty domowe

-określa wysokość

-jest szybkie , zwinne, ma dobrą orientację w przestrzeni

-określa położenie w przestrzeni

-buduje dłuższe i logiczne wypowiedzi  podczas wypowiadania się

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-ma bogatą wyobraźnię twórczą, jest pomysłowe

-ma dobrą koordynację i sprawność ruchową

-określa położenie przedmiotów w przestrzeni

-jest zainteresowane swoim miastem, miejscowością

-rozpoznaje i nazywa wszystkie dotychczas poznane litery

-rozpoznaje znak graficzny poznanych liter

-układa wyrazy z rozsypanki literowej

-bawi się wg wyboru własnego

-chętnie obserwuje otoczenie

-zachowuje właściwy kierunek pisania liter

-dba o właściwe ułożenie i oświetlenie karty do ćwiczeń

-odtwarza struktury rytmiczne nauczyciela i kolegów

-potrafi się koncentrować na dłużej

-bawi się zgodnie atrakcyjnymi zabawkami

-odnosi zabawki na wyznaczone miejsce

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczno-techniczną

-precyzyjnie wycina poszczególne elementy domku

-rysuje kredkami plan miasta

-orientuje się w przestrzeni

-naśladuje ruchy rówieśników

MARZEC 2024

Czego uczymy się w marcu w grupie sześciolatków?

Umiejętności dzieci:
-wdrażanie do przebywania uporządkowanym otoczeniu

-rozpoznaje i nazywa poznane litery

– reaguje na sygnały dźwiękowe

-zna produkty, które zawierają witaminy

-chętnie spożywa określone produkty 

-dba o higienę rąk

-rozpoznaje spośród innych liter nowo poznaną literę

-wyodrębnia słowa zaczynające się na głoskę c

-czyta proste teksty i wyrazy

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-przestrzega zasad i reguł wcześniej ustalonych

-często pragnie przebywać na świeżym powietrzu

-pisze precyzyjnie literę c, C po śladzie i bez wzoru

-jest spostrzegawcze

-słucha poleceń nauczyciela

-reaguje na sygnały

-recytuje wiersz indywidulanie

-bawi się wg własnego wyboru i zainteresowań

-używa zwrotów grzecznościowych

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-przestrzega reguł i zasad podczas gry z kolegą

-łączy napis z obrazkiem

-czyta ze zrozumieniem

-słucha wiersza z uwagą i zainteresowaniem 

-odczytują nazwy witamin i imion

-prawidłowo wykonuje zadania w książce

-razem z innymi przygotowuje mus ze szpinaku

-dostosowuje swój ubiór do warunków pogodowych

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie grafomotoryczne

-zna i wymieni zdrowe produkty spożywcze

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-naśladuje ruchy kolegów w czasie zabawy

-wie jak należy się zachować w sytuacji gdy sami kichamy lub kaszlemy

-ilustruje ruchem treść piosenki, lubi śpiewać, grać , akompaniować

-przelicza w zakresie 8 i więcej

-zna znaki graficzne cyfr i znaki matematyczne

-porównuje liczebność zbiorów

-uczestniczy razem z innymi w zabawie ze śpiewem

-chętnie uczestniczy w zabawie dydaktycznej

-odgaduje nazwy przedmiotów

-układa zdania do ilustracji

-przelicza ilość słów w zdaniach

-bawi się przy muzyce

-śpiewa razem z innymi piosenki i tańczy

-komponuje własny posiłek

-zna właściwości zdrowotne cebuli

-wie co jest potrzebne do prowadzenia hodowli

-składa obrazek z części w całość

-śpiewa ulubione piosenki indywidualnie i zespołowo

-zna wartości  niektórych produktów

-chętnie współdziała w zabawie

-zna i stosuje etapy mycia rąk

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ortofoniczne

– przelicza w zakresie 1-8 i więcej

-słucha z uwagą i zainteresowaniem wiersza

-zna znaczenie wody dla człowieka i świata

-nazywa określone źródła wody

-prawidłowo  wypowiada zgłoski

-wykonuje właściwie oddech podczas zabawa

-przestrzega zasad zgodnie z kodeksem

-bawi się w sposób bezpieczny na palcu zabaw

-rozpoznaje i nazywa  odgłosy

-wie jak należy dbać o swoje zdrowie

-odgaduje nazwy pór roku

-wymieni nazwy pór roku wg kolejności

-rozpoznaję i nazywa poznane dotychczas litery

-rozpoznaje spośród innych liter nowo poznaną literę

-wyodrębnia słowa zaczynające się na głoskę j

-czyta proste teksty i wyrazy

-przestrzega zasad i reguł wcześniej ustalonych

-często i chętnie przebywa na świeżym powietrzu

-zachowuje kierunki prawidłowego pisania

-precyzyjnie pisze po śladzie i bez wzoru

-ma poczucie równowagi

-opowiada treść obrazków

-rysuje we właściwym kierunku linie pionowe, poziome i ukośne

-wyjaśni znaczenie przysłowia

-czyta proste teksty i wyrazy

-wypowiada się na tematy przyrodnicze

-zna cechy charakterystyczne dla wiosny

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-poszukuje pierwszych oznak wiosny

-rozpoznaje spośród innych znak graficzny litery „j”

-wymieni oznaki wiosny

-rozpoznaje pory roku

-wyciąga wnioski

-szanuje książki i dba o nie

-odnajduje obrazki przedstawiające budzącą się do życia wiosnę

-pracuje zgodnie w zespole

-zna słowa i melodie piosenki

-śpiewa nowa piosenki w całości lub jej fragmenty

-zna znak graficzny cyfry 9

-rozpoznaje cyfrę 9 spośród innych

-rozwijanie zainteresowań cyframi i znakami

-interesuje się roślinami i kwiatami

-pisze cyfrę 9 po śladzie bez wzoru

– odrysowuje i wycina

-rozpoznaje i nazywa kwiaty wiosenne

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia graficzne

-zna i nazywa wszystkie kolory

-wycina poszczególne elementy kwiatka

-rozpozna żonkila spośród innych kwiatów

-dba o ład i porządek w pracy

-odgaduje zagadki rysunkowe

-czyta zdania i proste wyrazy

-śpiewa ulubione piosenki

-rozpoznaje niektóre ptaki

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-słucha opowiadania z uwagą i odpowiada na pytania

-nazywa niektóre z ptaków

-naśladuje odgłosy ptaków

-słucha utworów muzyki poważnej

-rozpoznaje znane utwory

-szanuje zabawy, pracę i wytwory prac kolegów

-interesuje się zjawiskami przyrodniczymi

-odtwarza struktury rytmiczne

-pisze po śladzie

-zna znak graficzny nowo  poznanej litery

-czyta wyrazy, proste zdania i teksty

-ćwiczy w parze z innymi

-jest zwinne, szybkie i silne

-pisze literę ł Ł po saldzie i bez wzoru

-zachowuje właściwy kierunek pisania

-ogrywa scenki prze grupą

-zna nazwy domów zwierząt

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia

-zna postaci z bajki „O gęsim  

-analizuje treść utworu odpowiadając na pytania lub tworząc pytania

-zna znaczenie słów „cebrzyk, popielnik”

-samodzielnie przygotowuje sylwety do przedstawienia

-precyzyjnie wycina i ozdabia

-dba o estetykę pracy

-zachowuje bezpieczną odległość między parami  

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta wiejskie

-dokonuje podziału słów na głoski

-czyta proste zdania i teksty

-jest miłe wobec innych

-pisze cyfry po śladzie

-czyta wyrazy i zdania

-bawi się przy piosence „Kurki trzy”

-chętnie pełni role wiodącą w zabawie

-naśladuje poszczególne ruchy w piosence

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-układa opowiadanie wg treści i wiodących motywów

-buduje dłuższe wypowiedzi

-zna zabawę „Gąski”

-odnajduje własne rymy słowne

-porusza się „gęsiego” w zabawie ruchowej

-rysuje na określony temat

-potrafi we właściwy sposób zaplanować rysunek

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-prawidłowo określa  strony: lewą  i prawą

-samodzielnie wykonuje pracę techniką orgiami wg instrukcji

-dba o estetykę pracy

-ćwiczy w parze z innymi

-jest zwinne, szybkie i silne

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-stosuje i przestrzega zasad bezpieczeństwa

-dzieli słowa na głoski i sylaby

-czyta zdania

-zna pochodzenie produktów

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-rozpoznaje i nazywa dane zwierzę po konturze

-odgaduje zagadki

-nazywa poszczególne zwierzęta i ich dzieci

-odgaduje odgłosy zwierząt

-aktywnie uczestniczy w zabawach muzycznych

-zna zabawę „Uciekaj myszko do ……

-naśladuje zwierzęta za pomocą ruchu

-rozwiązuje zadania i podaje wynik działania 

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-zgodnie korzysta z kącików

-odnosi zabawki na miejsce

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-rozpoznaje i nazywa różne wagi

-przelicza w zakresie 1-9 i więcej

-zna znak graficzny litery „g, G”

-układa schemat o model wyrazu „waga”

-czyta wyrazy i krótkie zdania

-sprawnie posługuje się przyborem

-obserwuje przyrodnicze zjawiska

-pisze samodzielnie litery po śladzie i bez wzoru

-zachowuje właściwy kierunek pisania

-potrafi współzawodniczyć

– przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-9

-prowadzi obserwacje i wyciąga wnioski w z wykonanego doświadczenia

-ćwiczy aktywnie

-odpowiada na pytania nauczyciela

-zna tradycje przygotowania do Świąt Wielkanocnych

-uczestniczy w pieczeniu ciasta

-wyciąga wnioski

-interesuje się innymi tradycjami świątecznymi

-dopasowuje zdanie do zdjęcia

-czyta zdania ze zrozumieniem

-rozpoznaje przedmioty charakterystyczne dla Świąt Wielkanocnych

-kulturalnie zachowuje się w czasie spożywania ciasta

-potrafi używać serwetki

-wypowiada się nt.  swoich ulubionych wypieków

-czyta wyrazy i zdania

-dzieli słowa na sylaby i głoski

-składa zajączka z papieru

-powtarza z pamięci tekst piosenki

-śpiewa samodzielnie i z grupą dzieci

-zna zasady działania wagi szalkowej

-porównuje ciężar przedmiotów

-wyciąga wnioski z ważenia

-samodzielnie rozwiązuje zaistniałe konflikty w czasie zabawy

-maluje jajka wg własnego pomysłu

-kultywuje tradycje świąteczne

-rozpoznaje i nazywa zboża i pieczywo

-dobiera obrazki w pary

-tworzy rymy

-aktywnie prowadzi lub uczestniczy ćwiczenia ruchowe

-rozpoznaje i nazywa zboża na podstawie ilustracji

-wie co jest potrzebne do rozwoju roślin

-zakłada wspólnie  z innymi hodowlę owsa

-przestrzega zasad bezpieczeństwa 

-słucha uważnie opowiadania

-wie czym jest skąpstwo i łakomstwo

-rysuje kredkami na określony temat

-używa zwrotów proszę, przepraszam, dziękuje

-jest odważne i śmiałe podczas występów przed forum grupy

-prawidłowo posługuje się kredkami

-wykonuje masażyk

-wypowiada się nt. świat wielkanocnych, zwyczajów, potraw , czyta napisy

-aktywnie uczestniczy w zabawach logarytmicznych

– szybko reaguje na sygnał

-wie, że  przebywanie na świeżym powietrzu jest zdrowe dla organizmu

-tworzy własne rymy

-kończy zdania

-dba o porządek w sali

 

LUTY 2024

Czego uczymy się lutym w grupie sześciolatków?

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-zawiesza wybrane ilustracje

-zadaje pytania i udziela odpowiedzi

-tworzy zbiory równoliczne

-rozpoznaje i nazywa określone cyfry

-dokładnie wyciera ręce po umyciu

-zna znak graficzny litery S, s oraz N, n

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo -wzrokowej

-czyta proste teksty

-jest sprawne ruchowo

-przestrzega przyjętych zasad w czasie ćwiczeń gimnastycznych

-prawidłowo posługuje się sztućcami

-dba o higienę własną

-pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie

-prawidłowo posługuje się przyborami do pisania

-zna różne formy zapisu informacji

-wie czym zajmuje się dziennikarz

-bawi się wg własnych zainteresowań

-bawi się wg własnego wyboru

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-prawidłowo określa kierunki w przestrzeni

-zna i wyjaśni pojęcia „safari”, „sawanna”

-nazywa poszczególne zwierzęta egzotyczne

-wie co to są zachowania proekologiczne

-lepi z plasteliny określone kształty

-jest sprawne manualnie

-ma bogatą wyobraźnie

-kończy rozpoczętą prace

-chodzi na  spacery połączone z obserwacją  otoczenia

-jest spostrzegawcze

-precyzyjnie wykonuje zadanie grafomotoryczne

-odgaduje zagadki

-zachowuje się kulturalnie

-bawi się zgodnie z innymi i używa zwrotów grzecznościowych

-formuje ulepianki

-ozdabia wg wlanej inwencji

-nazywa zwierzęta

-określa położenie pluszaków opisują słowami

-określa tempo i nastrój piosenki

-śpiewa piosenkę

-odgaduje zagadkę

-ustala zespoły i wyznacza lidera

-konstruuje wspólnie grę

-przestrzega zasad kodeksu grupowego

-koloruje wg kodu

-prawidłowo posługuje się przyborami do pisania

-ilustruje ruchem treść piosenki

-ma poczucie rytmu

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-interesuje się warunkami życia  zwierząt egzotycznych

-koloruje wg kodu i instrukcji nauczyciela

-reaguje na sygnał słowny

-dba o porządek w miejscu pracy

-zachowuje się właściwie w miejscach publicznych

-jest twórcze podczas tworzenia nowych słów

-odgrywa scenki

-określa i nazywa pokazane emocje

-układa logiczne zdania

-dzieli słowa na sylaby i głoski

-ma poczucie rytmu

-śpiewa i tańczy do podanych melodii

-zaspokaja potrzebę ruchu w czasie zabawy

-precyzyjnie wycina poszczególne elementy obrazka

-układa je w całość

-rozwiązuje kalambury

-zadaje pytania i udziela odpowiedzi

-rozumie pojęcie następstwa  dnia i nocy

-układa rytmy

-wskazuje kolejne dni tygodnia

-recytuje wiersz

-przyjmuje właściwą postawę w czasie marszu i podczas wykonywania innych ćwiczeń

-precyzyjnie wycina

-potrafi złożyć z papieru samolot wg instrukcji

-dokonuje pomiaru odległości za pomocą stopy

-przestrzega reguł zabaw i gier

-precyzyjnie wycina i odrysowuje

-rozpozna na portrecie postać Mikołaj Kopernika

-wyjaśni pojęcia „astronom, obserwatorium”

-nakleja w sposób estetyczny

-wypowiada się nt.  kosmosu

-radzi sobie w sytuacjach konfliktowych

-wymieni kilka gwiazdozbiorów

-wykonuje ćwiczenia Denisona

-lokalizuje źródło dźwięku

-tworzy rymowanki do podanych wyrazów

-czyta wyrazy i krótkie teksty

-odczytuje nazwy planet

-aktywnie ćwiczy

-śpiewa poznane piosenki

– zapamiętuje kolejne zwrotki piosenki

-zna znak graficzny cyfry 8

-przelicza w zakresie 8 i więcej

-wymieni planety w układzie słonecznym

-wskazuje właściwe kierunki w przestrzeni

-szybko reaguje na sygnały

-odczyta nazwy planet układu słonecznego

-jest twórcze ruchowo podczas słuchania kosmicznej muzyki

-rozpozna wśród innych naszego polskiego kosmonautę

-przelicza w zakresie 1-8 i więcej

-samodzielnie projektuje kosmiczny pojazd

-układa zdania do ilustracji

-przelicza słowa w zdaniach

-dopasowuje zdania do obrazka

-interesuje się kosmosem

-organizuje z innymi kącik książki

-słucha z uwaga bajeczki w ramach akcji „Cała Polska..

-zna tradycyjna zabawę „Moja Ulijanka”

-ilustruje ruchem treść piosenki za pomocą ruchu

-rozumie jak ważna jest pomoc innym

-samodzielnie rozwiązuje wszelkie powstałe konflikty

-odróżnia różne gatunki książek

-potrafi korzystać we właściwy sposób z książek

-słucha z uwagą i zrozumieniem czytanych  bajek

-interesuje się czytaniem

-poprawnie koloruje

-samodzielnie projektuje i wykonuje zakładkę do książki

-zna sposoby poznawania baśni- wybiera dla siebie najlepszy

-szybko reaguje na sygnał

-jest zainteresowany czytaniem i słuchaniem

-potrafi zilustrować przeczytaną bajkę

-wypowiada się na temat ulubionej bajki

-gra na wybranych instrumentach

-posługuje się pojęciami określającymi położenie

-zachowuje ład i porządek w miejscu zabawy

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie w książce

-odgaduje tytuły poznanych bajek po czytanych fragmentach, ilustracjach

-chętnie sięga po książki

-słucha z uwagą opowieści muzycznej

-zna wygląd i znaczenie klucza wiolinowego i basowego

-samodzielnie rozwiązuje konflikty

-zna zasady właściwego zachowania w bibliotece

-wie na czym polega korzystanie z zasobów biblioteki

-rozpoznaje literę małą i wielką g, G spośród innych

-układa schemat i model wyrazu

-czyta wyrazy i proste teksty

-pisze nowo poznaną literę po śladzie i bez wzoru

-prawidłowo wykonuje ruchy kreślarskie

-słucha uważnie wypowiadanych słów i odpowiednio reaguje

 

STYCZEŃ 2024

Czego uczymy się w styczniu w grupie sześciolatków?

Tydzień 19: Witamy Nowy Rok
Tydzień 20:
Zima tuż, tuż
Tydzień 21:
Karnawał
Tydzień 22:
Kocham babcię i dziadka
Tydzień23: Zabawy na śniegu

Umiejętności dziecka:
-wybiera właściwe obrazki

-wypowiada się na temat wybranych obrazków

-precyzyjnie rysuje balony

-potrafi tańczyć w zabawie tanecznej

-rozpoznaje litery po rysowanym kształcie

-przestrzega zasad higieny

-zna znak graficzny litery  U

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-układa schemat wyrazu „ule”

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-chętnie ćwiczy

-biega slalomem

-samodzielnie i po śladzie pisze literę U

-jest zainteresowane pisaniem

-tańczy w parach do określonej muzyki

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-używa zwrotów grzecznościowych

-rozwiązuje zagadki, rebusy

-czyta wyrazy, sylaby

-jest aktywne w czasie ćwiczeń

-zna zwyczaje karnawałowe

-dba o porządek w czasie pracy

-jest szybkie i zwinne

-wypowiada się na temat przygotowań do balu

-buduje zdania poprawne pod względem logicznym

-czyta wyrazy, krótkie zdania

-dba o porządek w otoczeniu

-sprząta po skończonej zabawie

-przestrzega zasad i reguł gier

-układa puzzle w całość

-chętnie uczestniczy w zabawach muzycznych

-ma poczucie rytmu

-gra na instrumentach perkusyjnych

-rozpoznaje cyfry i znaki

-posługuje się nimi

-pisze po śladzie, uzupełnia działania

-szanuje prawa innych w zabawie

-koloruje wg kodu

-pisze cyfry samodzielnie

-tworzy obraz ze skrawków papieru

-układa balonowe rytmy

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie graficzne

-zna tradycyjna zabawę

-tańczy w parach

-rozpoznaje i nazywa emocje

-prawidłowo posługuje się balonem podczas ćwiczeń

-przestrzega zasad kodeksu

-wymieni cechy zimowej pogody

-aktywnie bierze udział w zabawach dramowych

-jest odważne w czasie pokazu własnej twórczości  przed kolegami i koleżankami

-segreguje przedmioty wg różnych cech

-odkłada zabawki na miejsce

-odgaduje nazwy postaci, za które  przebrane są dzieci

-przygotowuje się do balu dekorując salę

-stosuje się do ustalonych zasad

-uczestniczy w zabawie karnawałowej

-tańczy w parach oraz solo

-bierze aktywny udział w proponowanych konkursach

-czyta wyrazy i proste zdania

-buduje logiczne wypowiedzi

-dzieli się wrażeniami z balu

-układa logiczne pytania

-buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

-przelicza ptaki

-koloruje odpowiednią cyfrę

-przestrzega zasad dokładnego mycia rąk

-wie, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia

-zna znak graficzny litery b,B

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-układa schemat wyrazu „buda”

-czyta sylaby i krótkie wyrazy

-rozpoznaje niektóre z ptaków

-dokarmia ptaki zimą

-pisze literę po śladzie i samodzielnie

-szybko reaguje na sygnał

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-pamięta o przyniesieniu pokarmu dla ptaków

-wypowiada się nt. zwierząt domowych (wygląd, cechy)

-buduje logiczne dłuższe zdania

-posługuje się pojęciami technicznymi w zabawie

-pracuje zgodnie w zespole

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne

-odczytuje zakodowane wiadomości

-kreśli linie z góry na dół

-prawidłowo posługuje się przyborami do pisania

-odgaduje zagadki słowne o ptakach

-nazywa ptaki zimujące u nas

-reaguje na umówione sygnały słowne i słuchowe

-potrafi improwizować przy muzyce

-rozwiązuje zadania matematyczne

-interesuje się życiem ptaków

-słucha uważnie opowiadania

-rozpozna wróbla spośród innych ptaków

-tworzy rymy do podanych słów

-rysuje kredkami na podany temat

-gra na wybranych instrumentach

-zna i słucha utworów muzyki klasycznej

-samodzielnie projektuje i wykonuje pracę plastyczną

-potrafi precyzyjnie wycinać

-przelicza elementy i łączy z innymi

-jest spostrzegawcze

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-jest sprawne  ruchowo

-ma dobrą orientację w przestrzeni

-słucha wiersza z uwagą

-nazywa poszczególne zwierzęta

-śpiewa piosenki

-wygrywa rytmiczne melodie

-rozwiązuje rebusy i inne zagadki

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej

-buduje dłuższe wypowiedzi

-wspólnie z innymi montuje gazetkę tematyczną

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia buzi i języka

-dokładnie myje ręce  przed śniadaniem

-czyta napisy i krótkie zdania

-wypowiada się na temat ról pełnionych przez członków rodziny

-odróżnia samogłoski od spółgłosek

-uczestniczy razem z innymi w zabawie tematycznej

-we właściwy sposób kreśli linie

-czyta wyrazy

-zna zasady bezpieczeństwa

-samodzielnie projektuje i wykonuje prezenty dla Babci i Dziadka

-precyzyjnie wycina

-określa prawa i lewą stronę

-przestawia czynności za pomocą ruchu

-wymienia członków rodziny

-bawi się razem z innym dziećmi

-aktywnie uczestniczy w zabawach porannych

-uczy się treści piosenki na pamięć

-śpiewa poznaną piosenkę

-przelicza w zakresie 7 i więcej

-posługuje się pojęciami więcej , mniej , tyle samo

-chętnie wychodzi na spacery w celach zdrowotnych

-wypowiada się na określony temat

-tworzy zdania , dzieli je na słowa

-rozpoznaje litery, samogłoski

-potrafi grać w gry, koncertuje się w czasie gier

-godzi się z porażką

-wiąże sznurowadła na kokardkę

-dobiera właściwe obrazki

-nazywa poszczególne etapy w życiu człowieka

-maluje farbami na określony temat

-dba o estetyczny wygląd pracy

-przedstawia członków swojej rodziny

-jest śmiałe i odważne podczas występów na forum grupy

-przygotowuje wspólnie z innymi salę na przyjście gości

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia logopedyczne

-przedstawia swoje babcie i dziadków

-właściwe przyjmuje gości

-śpiewa i recytuje

-mówi życzenia

-właściwie się zachowuje podczas uroczystości

-aktywnie uczestniczy w animacjach muzycznych

-zna wszystkie kolory

-nazywa figury geometryczne

-współdziała w zabawie

-wykonuje ruchy zgodne z treścią rymowanki

-prawidłowo wykonuje zadanie graficzne

-przestrzega zasad mycia rąk

-zna znak graficzny litery s, S

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-układa schemat wyrazu „sroka”

-pisze litery po śladzie i samodzielne zachowują właściwy kierunek pisania

-dba o zabawki i gry przedszkolne

-odnajduje skojarzenia z zimą

-czyta wyrazy

-łączy napisy z obrazkami

-słucha wiersza z uwaga i zapamiętuje fragmentami jego treść

– słucha utworów muzyki klasycznej i maluje przy muzyce

-jest zręczne podczas rzucania i chwytania

-zachowuje się w sposób bezpieczny

-posługuje się pojęciami po prawej stronie, po lewej, w górnym rogu, w dolnym rogu

-szybko reaguje na sygnały

-bezpiecznie bawi się w parach

-jest zręczne, chwyta  i rzuca kulami z gazet

-uczestniczy w zabawie muzycznej z pokazywaniem

-reaguje na dźwięki wysokie i niskie

-przelicza elementy zbiorów

-segreguje wg określonej cechy

– rozumie pojęcia ”kapota, poła”

-przelicza w zakresie 7 i więcej

-zna znaki graficzne cyfr 0-7

-tworzy słowa z wybranych głosek i je odczytuje

-potrafi pokazywać określone kształty

-precyzyjnie wycina poszczególne części bałwana

-bierze aktywny udział w zabawach na świeżym powietrzu

-przebiera się w szatni, pamięta o osuszeniu rękawic i innych części garderoby

-zna i używa określeń: duża, mniejsza, najmniejsza

-rozpoznaje źródło dźwięków

-potrafi narysować obrazek wg własnego pomysłu

-wie, które zimowe zabawy są niebezpieczne dla człowieka

-wyciąga wnioski, kojarzy fakty, analizuje treść

-reaguje na zmianę w muzyce

-jest sprawne manualnie

-posługuje się pojęciami duży- mały, większy-mniejszy, taki sam

-rozpoznaje figury geometryczne

-interesuje się tematyką zimową

-zna zabawę w „Pingwina”

-rozpoznaje i nazywa spółgłoski

-nazywa poznane litery

-interesuje się życiem ludzi na innych kontynentach

-odpowiada na pytania związane z treścią utworu

-rozpoznaje i nazywa poznane litery

-słucha uważnie opowiadania

-wyjaśni znaczenie poznanego przysłowia

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta dalekiej północy

-precyzyjnie wycina elementy pracy plastycznej

-nazywa poszczególne zwierzęta

-łączy w pary takie same i określa ich miejsce pobytu

-rozpoznaje i nazywa cyfry

-ilustruje piosenkę ruchem

-kończy rozpoczęte zadania matematyczne

-zna cyfry i znaki oraz wykonuje działania

-przelicza w zakresie dostępnym 0-7 i więcej

-zna treść piosenki o „Pingwinie”

-ilustruje ruchem treść piosenki

-dokonuje wyboru zabawy i miejsca zabawy

-czyta określone teksty

-wykonuje masażyk

-rozpozna domek Eskimosa

-konstruuje igloo z klocków lub śniegu

-słucha kolejnego utworu muzyki klasycznej

-słucha wiersza ze zrozumieniem

-układa odpowiednie sylwety zgodnie z treścią wiersza

-interesuje się życiem ludzi i zwierząt na Grenlandii

-przedstawia i odczytuje emocje

-prawidłowo wypowiada określone zgłoski

 

 

 

GRUDZIEŃ 2023

Zamierzenia dla grupy V – Pszczółek na PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

– Chcę mieć przyjaciela

– Tutaj rosły paprocie

– Prąd pomaga w przygotowaniach do świąt

– Boże Narodzenie

– Szykujemy się na nowy rok

Umiejętności dziecka:

-wybiera ilustracje z zimowym krajobrazem

-jest sprawne manualnie

-obserwuje ptaki zimą, rozpoznaje je po śladach

-pamięta o higienie osobistej

-jest spostrzegawcze

-ma orientację w schemacie ciała i wykonuje określone zadania z tym związane

-precyzyjnie kreśli linie pionowe i ukośne

-czyta nazwy pór roku

-wymieni cechy charakterystyczne dla poszczególnych pór roku

-rozpoznaje prawdziwość w wypowiedzianych zdaniach nt. pór oku

-zna znak graficzny cyfry 6

-rozpoznaje cyfrę 6 spośród innych

-jest samodzielne w szatni

-ubiera właściwy strój wyjściowy

-rozwiązuje zagadki

-wymieni części garderoby zimowej

-zna rodzaje elektrowni

-nazywa źródła energii

-koloruje wg wzoru

– zna znak graficzny litery e, E

-pisze litery  e, E po śladzie i samodzielnie

-łączy w pary urządzenia

-zna przeznaczanie urządzeń

-łączy precyzyjnie kropki tworząc linie

-zna niebezpieczeństwa używania prądu

-zdaje sobie sprawę, iż nadmierne oglądanie telewizji szkodzi zdrowiu 

-nazywa sprzęt elektryczny i wie do czego służy

-rozpoznaje znak graficzny litery e E

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia mowy

-używa zwrotów grzecznościowych

-czyta proste teksty

-odróżnia ozdoby choinkowe dawnej i dziś

-współdziała podczas tworzenia łańcucha

-pomaga w przygotowaniu ciasteczek

-precyzyjnie wycina wzorki

-sprawnie posługuje się nożyczkami

-odgaduje zagadki

-zna przeznaczenie urządzeń elektrycznych

-określa cechy przedmiotów odpowiednimi przymiotnikami

-rozumie logiczność i poprawność wypowiedzi

-zna znak graficzny litery r R

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-pisze literę „ r R” po śladzie i samodzielnie

-samodzielnie wykonuje i projektuje pracę plastyczną

-pomaga innym w przygotowaniach do świąt

-samodzielnie wykonuje bombkę

-dzieli zdania na słowa

-przelicza ilość słów

-wykonuje ćwiczenia z Kinezjologii Edukacyjnej

-zna i stosuje znaki matematyczne w działaniach

-wskazuje symbole zaobserwowane świąteczne 

-koloruje wg określonego kodu

-stosuje pojęcia określające położenie

-wspólnie z innymi ubiera choinkę

-rozróżnia drzewka, z których mamy choinki

-przestrzega norm i zasad

-czyta teksty

-zna sposoby i formy obdarowywania innych

-słucha legendy o św. Mikołaju

-szuka określonych drzew

-wypowiada się na temat serii obrazków

-tworzy zbiory przedmiotów

-kreśli wzory zachowując właściwy kierunek

-zna symbole i tradycje świat Bożego Narodzenia

-potrafi składać życzenia najbliższym

-rozpoznaje odtwarzane  kolędy

-zauważa w wystawach świątecznych symbole świąt

-zna i nazywa potrawy świąteczne

-śpiewa wybrane kolędy i pastorałki

-dzieli słowa na głoski i sylaby

-łączy napis z obrazkiem              

-wypowiada postawienia  noworoczne 

-samodzielnie wykonuje prace techniczną

-dba o porządek w  miejscu pracy

-przestrzega przyjętych zasad

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-tworzy własne rymy

-dobiera słowa rymujące do podanych słów

-prawidłowo wykonuje zadania muzyczne

-ma poczucie rytmu

-ma dobrą orientację przestrzenną

-wskazuje właściwie kierunki: lewy, prawy

-wypowiada się nt. różnych zegarów

-ma poczucie równowagi

-rozpoznaje znak graficzny cyfry 7, posługuje się nim podczas pracy

-wymieni dni tygodnia, szczególnie dzisiejszego

-zna cyfry i znaki graficzne   1-7

-wypowiada się poprawnie pod względem artykulacyjnym

-odczyta globalnie nazwy miesięcy

-zna datę swoich urodzin 

-bawi się razem z innymi podczas zabaw muzyczno-rytmicznych

-śpiewa piosenki, ma poczucie rytmu

-zna zabawę „Berek w parach”

-wymieni nazwy miesięcy wg kolejności

 

 

 

LISTOPAD 2023

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze

Grupa V Pszczółki                 Listopad 2023

 

 

I.JESIENNA POGODA.

-używa zwrotów grzecznościowych

-posługuje się symbolami pogody

-potrafi grać w domino

-jest sprawne manualnie i grafomotorycznie

-odgaduje dźwięki

-przelicza, dodaje i odejmuje w zakresie 6

-wymieni składniki cyfry 6

-przestrzega zasad kodeksu

-potrafi rozwiązać powstały konflikt w czasie zabawy

-stosuje poznane wiadomości dotyczące zjawisk pogodowych

-słucha poleceń nauczyciela

-prawidłowo formułuje wypowiedź

-przestrzega ustalonych zasad

-używa zwrotów grzecznościowych

-potrafi precyzyjnie wycinać

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-rozróżnia rodzaje deszczu

-słucha utworu muzyki klasycznej

-przestawia swoje emocje a pomocą symboli

-potrafi ćwiczyć w parze z innymi

-zapisuje pogodę używając określonych symboli

-rysuje dzisiejszą pogodę

-zna sposób posługiwania się instrumentem

-rozróżnia i nazywa instrumenty

-dzieli słowa na sylaby i głoski, czyta

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

 

II.JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ.

-interesuje się tematyką patriotyczną

-dba o porządek w miejscu zabawy

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

– zna znak graficzny litery y, Y

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-układa schemat wyrazu „domy”

-czyta sylaby i krótkie wyrazy

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-samodzielnie kreśli litery Yy

-pisze litery w określonym kierunku

– samodzielnie tworzy  rymy

– odgaduje zagadki słuchowe

-potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas

 -jest aktywne w czasie zabaw integracyjnych i ruchowych

– dzieli słowa na sylaby

-dzieli słowa na głoski

-chętnie ćwiczy -recytuje wiersz z pamięci

-reaguje na polecenia nauczyciela

– czyta sylaby, wyrazy

-samodzielnie wykonuje pracę z papieru

-zna barwy narodowe

-przestrzega zasad kodeksu praw  przedszkolaka

-rozpoznaje i nazywa litery

-jest spostrzegawcze

-zna niektóre utwory muzyki klasycznej

-rozpoznaje poloneza

-zna podstawowe kroki poloneza

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-sprząta po skończonej zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

– potrafi odpowiedzieć na pytanie: Kim jest patriota?

-układa zdania, czyta je

-recytuje wiersz z pamięci-uczy się na pamięć tekstu piosenki

-potrafi zaśpiewać piosenkę

-zna walutę naszego kraju

-nazywa poszczególne nominały monet i banknotów

-posługuje się w zabawie monetami

-radzi sobie w sytuacjach konfliktowych

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

  -rozpoznaje swoich kolegów i koleżanki

-jest spostrzegawcze

-czyta sylaby, wyrazy

-wyjaśni co znaczy słowo „niepodległość”, patriota”

-rozpoznaje stronę lewa i prawą

 -bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-jest sprawne manualnie

– słucha utworów muzyki klasycznej

-zna znaki graficzne cyfr od 1-5 oraz znaki -,=,+

-stosuje znaki w działaniach-zna symbole narodowe

-opowie legendę „O Lechu….

-samodzielnie tworzy pracę plastyczną na określony temat

-jest sprawne ruchowo

-wykonuje zadania ruchowe

-szanuje symbole narodowe

– przestrzega zasad bezpieczeństwa

-zna zasady kodeksu przedszkolaka

– jest spostrzegawcze słuchowo

-wskazuje na mapie nasz kraj

-zna symbole narodowe

-zna oznaczenia na mapie Polski

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-układa puzzle, gra w gry

-recytuje wiersz z pamięci

-jest spostrzegawcze

-koloruje obrazek wg wzoru

-jest precyzyjne w kolorowaniu

-nazwy odcienie koloru zielonego

 -wymieni symbole narodowe

-wie kim był Józef Piłsudski

-wyjaśni znaczenie słowa niepodległość

-zna tekst i melodię hymnu

-potrafi zaśpiewać hymn

-przyjmuje właściwa postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolaka

– bezpiecznie bawi się z innymi

-podaje informacje nt.  Polski

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

 

III.DBAMY O ZDROWIE JESIENIĄ.

 -wybiera właściwe obrazki do gazetki

-wie na czym polega dbanie o zdrowie

-jest spostrzegawcze

-odnajduje różnice na obrazkach

-nazywa przedmioty , wie do czego służą

-dba o higienę rąk, dokładnie je myje

-zna znak graficzny litery d D

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-układa schemat wyrazu „dom”

-czyta sylaby i krótkie wyrazy

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-jest samodzielne w szatni podczas ubierania się

-rysuje w kalendarzu  charakterystyczne symbole pogody

-wypowiada się nt. pogody

-wykonuje określone czynności ruchowe

-pisz samodzielnie i po śladzie nowo poznaną literę

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi współdzieląc i współpracując

-wymieni zdrowe  i niezdrowe produkty spożywcze

-postępuje wg instrukcji podczas wykonania pracy

-potrafi nakryć do stołu

-prawidłowo układa sztućce

-wypowiada się pełnym zdaniem

-zna układ produktów w piramidzie zdrowia

-wie co to jest przepis

-pomaga w przygotowaniu składników oraz potrawy

– zapamiętuje składniki potrawy, ażeby przedstawić rodzicom

-degustuje wspólnie z innymi potrawę

-wyszukuje nowo poznaną literę

-układa wg kodu

-zna i wymieni produkty niezbędne dla zdrowia

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia logopedyczne 

-bawi się wg zainteresowań

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-wie, które przedmioty służą do utrzymania higieny ciała

-jest spostrzegawcze

-zna i stosuje etapy mycia rąk

-zna znaki graficzne cyfr 1-4

-rozpoznaje znak graficzny litery d,D

-ma poczucie rytmu

-rozpoznaje utwory muzyki klasycznej

-zna znak graficzny cyfry 5

-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie 5 i więcej

-chętnie spaceruje z kolegami

-przestrzega zasad higieny osobistej

-układa logiczne zdania

-dzieli słowa na sylaby i głoski

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia z woreczkami

-rysuje kredkami na określony temat

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-zna sposoby zapobiegania chorobom

-ma dobrą koordynacje wzrokowo-ruchową

-rozwiązuje zagadki słuchowe

-zna wartości odżywcze warzyw

-samodzielnie przygotowuje kanapki z wcześnej przyniesionych produktów

– wymieni produkty z piramidy żywienia                   

   – wycina produkty spożywcze i układa we właściwy sposób

 -jest sprawne ruchowo        

  -prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-samodzielnie przebiera się w szatni

-słucha uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela

-rozpoznaje spośród innych znak graficzny litery d,D

-zna tradycyjną zabawę

-rysuje środki czystości do utrzymywania higieny

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

– bawi się wg własnego wyboru

-odgaduje zagadki

-bawi się wspólnie z innymi dziećmi

-zna poszczególne części ciała

-precyzyjnie wycina

-wie jak należy się ubrać w deszczową pogodę

– słucha wiersza i analizuje jego treść

-czyta wyrazy, układa obrazki

-potrafi zaśpiewać gamę

-zna dźwięki gamy

-ubiera się odpowiednio do pogody

-jest samodzielne podczas rozbierania się i ubierania

-jest samodzielne podczas ubierania się 

-przestrzega zasad

-dzieli słowa na sylaby i głoski

-przelicza sylaby, głoski podaje właściwą liczbę

-wie jak należy się ubrać w określonych warunkach atmosferycznych

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

 

IV.JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE.

 -wyszukuje ilustracji na temat poczty, listów itp.  

-dzieli imię na sylaby i głoski, przelicza ilość, określa głoski w nagłosie i wygłosie

-wypowiada się nt. Mikołaja

-buduje logiczne wypowiedzi

-sprawia radość innym poprzez przygotowywanie niespodzianek

-obdarowuje innych prezentami

-dokładnie myje ręce

-wie jak należy zachować się podczas wycieczki

-zachowuje bezpieczne odstępy podczas spaceru

-wie na czym polega praca listonosza, urzędnika poczty

-jest sprawne ruchowo

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-potrafi wypowiedzieć się nt. pracy na poczcie

-wie kto to jest nadawca, a kto odbiorca

-ma dobry nastrój

-używa zwrotów grzecznościowych

-przyjmuje role na siebie podczas zabawy tematycznej

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-wypowiada się nt. różnych telefonów

-potrafi się koncentrować

-dokładnie przekazuje informacje

-wie w jaki sposób można wykorzystać smartfon

-zna numery alarmowe

-rozwiązuje zagadki

-wymieni rodzaje telefonów

-wie do czego służą telefony

-wie jak należy przekazywać informacje

-zna znaki graficzne poznanych cyfr

-samodzielnie projektuje i rysuje pracę

-porusza się prawą stroną chodnika

-zna przeznaczenie sprzętu elektronicznego

-odgrywa role w zabawie teatralnej

-zna właściwy sposób korzystania z telefonu

-używa zwrotów grzecznościowych podczas rozmowy telefonicznej

-bawi się zgodnie z innymi 

-używa zwrotów grzecznościowych

-konstruuje na określony temat z klocków

-odczytuje z miny i gestów emocje i uczucia

-uczestniczy w zabawie dramowej

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-ma poczucie rytmu

-szybko reaguje na sygnały muzyczne

-przelicza w zakresie dostępnym  dziecku

-stosuje znaki matematyczne w dodawaniu i odejmowaniu

-chętnie wychodzi na spacery

-układa zdania, dzieli je na słowa

-odgrywa role

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-jest skoncentrowane

-uważanie słucha innych

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-zna bohaterów rodzinki Treflików

-odgaduje nazwę swojej ulicy

-kończy rozpoczęte zdanie

-używa zwrotów grzecznościowych

-wie, ze nie należy podawać adresu osobom nieznajomym

 -wie kto to jest adresat, nadawca

-precyzyjnie wycina nożyczkami

-dba o estetykę pracy

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo posługuje się przyborami

-wie jak wysyłamy listy

-rozpoznaje skrzynkę pocztową

-tworzy zbiory i przelicza elementy w zbiorach

-segreguje wg określonej cechy

-szybko reaguje na sygnał

-zna niekorzystne dla zdrowia czynniki korzystania z telefonu komórkowego

 -odkłada zabawki na miejsce

-określa cechy misia za pomoc przymiotników

-jest sprawne ruchowo

-rysuje wg instrukcji nauczyciela

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia

 -układa logiczne zdania

-dzieli zdania na słowa

-szanuje swoje i przedszkolne zabawki

-odgaduje zagadki muzyczne

-ma poczucie rytmu

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-idzie para za parą

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-wykonuje ćwiczenia ruchowe

-przestawia za pomocą ruchu określone czynności

 

V.CHCĘ MIEĆ PRZYJACIELA.

  -opowiada nt. przyniesionych z domu zdjęć

– budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i logicznym

-używa zwrotów grzecznościowych

-jest spostrzegawcze

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

 -zna znak graficzny litery k K

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-układa schemat wyrazu „kot”

-czyta sylaby i krótkie wyrazy

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-jest samodzielne w szatni

 -samodzielnie pisze litery k,K

-dzieli słowa na głoski

-czyta krótkie wyrazy

-bierze udział w zabawie ruchowej ze śpiewem

-rysuje kredkami na określony temat

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-używa zwrotów grzecznościowych

-odkłada zabawki na miejsce

-koloruje obrazek wg kodu

-jest spostrzegawcze

-potrafi się koncentrować na dłużej

-rozpoznaje przedmioty po dotyku

-słucha uważnie wiersza

-nazywa zwierzęta domowe i opowiada o nich

-czyta krótkie wyrazy i zdania

-opiekuje się zwierzętami

-maluje farbami na określony temat

-dba o estetykę pracy

-w sposób bezpieczny przemieszcza się w czasie spaceru

-potrafi wypowiedzieć się nt. form pomocy zwierzętom domowym

-aktywnie uczestniczy w zabawie dramowej

-bawi się zgodnie z  innymi i dba o porządek w miejscu zabawy

-sprząta po skończonej zabawie

-sprawnie chodzi na czworakach

-buduje dłuższe wypowiedzi

-uzasadnia zdanie „Pies jest przyjacielem człowieka

 -śpiewa piosnkę

-ilustruje ruchem treść piosenki

-zna znak graficzny cyfry0

-pisze cyfrę 0 samodzielnie

-rozwiązuje zadania matematyczne

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

 -dokonuje analizy słuchowej nazw zwierząt

-reaguje na sygnał dźwiękowy

-czyta ze zrozumieniem

-odróżni prawdę od fałszu

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-bawi się zgodnie z innymi

-przestrzega zasad i norm

-buduje z klocków na określony temat

-szybo reaguje na sygnał

-rysuje na określony temat

-aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach

-precyzyjnie wycina i przykleja elementy pracy

-dba o estetykę pracy

-jest sprawne ruchowo

-przestrzega zasad i norm wcześniej ustalonych

-bawi się w sposób bezpieczny

-zna i stosuje reguły zabawy „Rybki w sieci”

 -używa zwrotów grzecznościowych

-jest twórcze ruchowo

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia mowy

 

                 

PAŻDZIERNIK 2023

Zamierzenia dla grupy V – Pszczółek na PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

– Jesień w sadzie

– Jesień w ogrodzie
– Życie zwierząt w jesiennym lesie
– Ptaki jesienią
– Jesienna pogoda

Umiejętności dziecka:
-zabawy wspólne z innymi dziećmi

-sprzątanie zabawek po skończonej zabawie

-nazywanie przyniesionych warzyw

-dzielnie nazw na sylaby

-wie na czym polega praca ogrodnika

-posługuje się pojęciami wewnątrz i na zewnątrz

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-zna znak graficzny litery A, a drukowany i pisany

-pisze literę a A po śladzie i bez wzoru

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-jest samodzielne w szatni rozbiera i ubiera się w odzież wierzchnią

-przestrzega zasad ustalonych wcześniej

-odrysowuje i wycina z papieru określone kształty

-szybko reaguje na sygnał w zabawie

-wyjaśni znaczenie słowa „cierpliwość”

-nazywa warzywa z ogrodu

-zna przeznaczenie niektórych warzyw

-pamięta o myciu warzyw przed spożyciem

-tworzy logiczne wypowiedzi budując przy tym dłuższe zdania

-wie, żeby osiągnąć sukces należ  pracować i być cierpliwym

-przelicza liczebnikami porządkowymi i głównymi

-lepi z plasteliny

-słucha uważnie nowo poznaje piosenki

-uczy się piosenki na pamięć

-śpiewa poznaną piosenkę

-zna znak graficzny cyfry 3

-rozpoznaje cyfry 1,2,3 i znaki +,=

-odgaduje zagadki

-przestrzega zasad kolejności wypowiadania się

-inscenizuje treść piosenki

-precyzyjnie wycina określone elementy

-przykleja gotowe elementy

-dba o estetykę pracy

-precyzyjnie i w określonym kierunku kreśli koła po śladzie

-dzieli słowa na głoski i wyodrębnia głoski w nagłosie

-potrafi rzucać do celu

-dorysowuje  brakujące części warzyw

-posługuje się pojęciami określającymi położenie

-ma poczucie rytmu

-chętnie przebywa na placu i bawi się w sposób bezpieczny

-interesuje się książkami , atlasami o tematyce przyrodniczej

– słucha zdań czytanych przez nauczyciela i dobiera odpowiednie ilustracje

-zna znak graficzny litery M, m drukowany i pisany

-pisze literę m ,M po śladzie i bez wzoru

-chętnie uczestniczy w zabawie relaksacyjnej

-pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie

-jest spostrzegawcze

-wypowiada się nt. życia niektórych zwierząt leśnych

-wypowiada się nt. treści pełnymi logicznymi zdaniami

-zna zwyczaje wiewiórki

-jest bacznym obserwatorem

-określa położenie w przestrzeni

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-układa rytmy na dywaniku

-kulturalnie odnosi się do innych

-potrafi pogodzić się z porażką

-reaguje na zmiany sygnału

-wie, ze nie należy zabierać cudzej własności

-szanuje prawa innych

-wydziera kawałki kolorowego papieru

-odtwarza krótkie rytmiczne fragmenty ruchem

-zna jeża i opowiada o jego zwyczajach

-przedstawia zdobyte informacje o jeżu

-lepi z masy solnej jeża

-dba o porządek w miejscu pracy

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia koordynacji oko-ręka

-układa z rozsypanki

-samodzielnie czyta krótkie wyrazy i sylaby

-układa rymy do podanych wyrazów

-odgaduje zagadki dotyczące leśnych zwierząt

-udziela odpowiedzi na pytania

-mówi szeptem

-wie co to  jest gwara

-buduje z różnego rodzaju klocków na określony temat

-wypowiada się nt.  treści ilustracji

-interesuje się przyrodą

-rozpoznaje ptaki: jaskółka, gil, sójka, sikorka i wróbel

-zna znak graficzny litery T, t drukowany i pisany

-pisze literę t, T po śladzie i bez wzoru

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-pisze litery „t”, „T” po śladzie i samodzielnie

-powtarza głosy ptaków

-odgaduje nazwę ptaka

-rozpoznaje ptaki

-korzysta z barw jesiennych (pomarańczowy, czerwony..)

-wie które ptaki odlatują do ciepłych krajów

WRZESIEŃ 2023

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze

Grupa V Pszczółki                 Wrzesień 2023

 

I.JESTEM W PRZEDSZKOLU.

 

– doskonalenie umiejętności przedstawiania się, poznanie  Treflinki

-wzajemne poznanie się przez dzieci, próby zapamiętywania swoich imion

-kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny

-zapoznanie dzieci z wyglądem Treflinki, utrwalenie imion kolegów  i koleżanek

-integrowanie grupy- tworzenie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa

– wdrażanie do dbania o porządek w miejscu zabaw

-zapoznanie z Regulaminem korzystania  z placu  zabaw

 

– kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny

– kształtowanie umiejętności rozumienia informacji

zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę

-zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych

-kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich ulubionych zabaw

– kształcenie umiejętności rozpoznawania osób po charakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego

– utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy

– rozpoznawanie emocji, nazywanie ich oraz wyrażanie za pomocą mimiki twarzy                                                                        -wdrażanie do zauważania emocji u innych i świadomości sytuacji, kiedy się pojawiają-

 wdrażanie do celebrowania w grupie urodzin dziecka, aby każdy mógł poczuć się w tym dniu kimś wyjątkowym

-zwrócenie uwagi na to jak należy się zachowywać podczas uroczystości, aby nie sprawiać przykrości innym. -ćwiczenie umiejętności koncentrowania się, świadomego pobudzania i hamowania reakcji ruchowej

-rozwijanie procesów analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej  

– zachowanie ładu i porządku w miejscu zabaw

– zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych

– utrwalenie nazw poszczególnych części ciała oraz imion koleżanek i kolegów z grupy

-zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się nożycami oraz prawidłowe ich trzymania

– kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 5

– porównywanie policzonych elementów

– zwracanie uwagi na orientowanie się w schemacie własnego ciała

– kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości

– doskonalenie umiejętności cięcia nożycami, zaginania papieru oraz łączenia go klejem

-rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie prawidłowej postawy

– przestrzeganie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym

– kształcenie umiejętności łączenia poszczególnych elementów w logiczną całość

– zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat swojej rodziny, różnych form spędzania czasu wolnego

 

II.NASZE PRZEDSZKOLE.

-zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej  zabawie

– ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, uwagi, pamięci

– omówienie zasad właściwego zachowania się w szatni, utrzymania porządku

-zapoznanie dzieci z obowiązkami dyżurnych

-kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych, odpowiedzialności za powierzone zadania

utrwalenie regulaminu bezpiecznego zachowania się na placu przedszkolnym, korzystania z urządzeń terenowych- utrwalenie nazw kącików zainteresowań, które znajdują się w sali oraz charakterystycznych dla nich przedmiotów

– zachęcenie dzieci do pomocy innym i robienia porządków w domu, a w szczególności w swoim pokoju, zwrócenie uwagi na to, iż porządkowanie wcale nie musi być nudne

-doskonalenie umiejętności kreślenia linii poprzez łączenie kropek

 

– wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy

-aktywizowanie myślenia i spostrzegawczości

-wdrażanie do zachowania porządku w sali, do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie

– wskazanie dzieciom prawidłowego sposobu posługiwania się sztućcami

-kształcenie uwagi, pamięci, logicznego myślenia, spostrzegawczości

-wdrażanie do zachowania porządku w sali, do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie

– kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie form grzecznościowych

-zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych

-zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo

-kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym

– posługiwanie się określeniami: nad, pod, przed, na, po prawe, po lewej; dzielenie słów na sylaby oraz ich przeliczanie.

–ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie poznanej cyfry

– kształcenie umiejętności formowania ulepianek nie tylko palcami, ale i całą dłonią, utrwalenie wyglądu cyfry 1

-wdrażanie do porządkowania po skończonej zabawie

-zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki, dokładne łączenie kropek

– ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach: kap, chlap, ciur, szur

– wdrażanie do zachowania odpowiedniego toru oddechowego 

– wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

– zapoznanie     ze znakiem oznaczającym drogę ewakuacyjną

– kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu /droga ewakuacyjna

– zwrócenie uwagi na to, iż nie zawiązane sznurowadła w butach mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji

-zachęcanie do samodzielności

– zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję

– zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw, przestrzeganie zasad

 

III.RUCH DROGOWY.

kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości

-kształcenie umiejętności tworzenia zdań i dzielenia ich na słowa

-zachęcanie do bezpiecznych zachowań

-zwrócenie uwagi na mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkami.

-kształtowanie uwagi i spostrzegawczości podczas zmiany świateł   na sygnalizatorze z czerwonego na zielone oraz odwrotnie

-wdrażanie do bezpiecznego zachowania się na ulicy                                                        

– ćwiczenie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznakowanych /sygnalizacja świetlna, pasy/ i nieoznakowanych oraz poruszania się po chodniku.

 – ćwiczenie spostrzegawczości, zapoznanie z wyglądem niektórych znaków drogowych tj. przejście dla pieszych, uwaga dzieci, zakaz ruchu rowerom

– ćwiczenie spostrzegawczości poprzez łączenie obrazków w pary

-kształtowanie spostrzegawczości i rozwijanie logicznego myślenia podczas układania opowiadania wg kolejności zdarzeń                                              

  –kształcenie umiejętności właściwego zaplanowania przestrzeni na kartce papieru oraz doboru odpowiednich barw                        

  -zwrócenie uwagi na prawidłowe posługiwanie się narzędziem malarskim /pędzlem/                                                                      – zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad próby samodzielnego rozwiązywania zaistniałych podczas zabaw problemów- kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy

-zwrócenie uwagi na dokładne rysowanie wzorów poprzez łączenie kropek                    

– kształcenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą  cech / kolor, kształt, przeznaczenie/-poznanie niektórych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej

-kształcenie zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni

-umuzykalnienie dzieci                              

  -utrwalenie imion kolegów, wzajemna integracja grupy                                                        – zwrócenie uwagi na prawidłowe przechodzenie przez jezdnię

 

IV.JESIEŃ W PARKU I W LESIE.

– obserwacja roślin i zwierząt w ich naturalnym otoczeniu

– zachęcenie dzieci do jak najczęstszego przebywania na świeżym powietrzu, wychodzenia z rodzicami na spacer

 – ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał

-rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych, dopasowywanie do nich odpowiednich liści i owoców oraz wskazanie sposobów ich wykorzystania

– wzmacnianie  i wykorzystanie siły mięśni oddechowych

– obserwacja zachodzących procesów /suszenie liści/

-wzbogacenie wiadomości nt.  gatunków drzew i owoców z tych drzew

-dokonanie umiejętności językowych i komunikacyjnych poprzez tworzenie logicznych wypowiedzi

– kształtowanie nawyku sprzątania po każdym etapie pracy-rozwijanie inwencji twórczej                                                              – obserwacja drzew rosnących w pobliżu przedszkola, poruszanie się prawą stroną chodnika „para za parą

– kształtowanie reakcji  na zmianę rytmu i „stop” w muzyce                                                           rozróżnianie muzyki wolnej i szybkiej                           

  – kształtowanie umiejętności zapisu cyfry 2 oraz zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 2                                                                     – przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Przedszkolaka                                          

   – zachęcenie do przebywania na świeżym powietrzu

– kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku

– ćwiczenie słuchu fonematycznego, określanie głoski w nagłosie oraz dzielenie słów na sylaby

– wyszczególnianie grzybów jadalnych i trujących

– kształtowanie emocjonalnej odporności na pokonywanie trudności, rozwijanie wiary we własne możliwości

– kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku

– ćwiczenie słuchu fonematycznego, określanie głoski w nagłosie oraz dzielenie słów na sylaby

– wyszczególnianie grzybów jadalnych i trujących

– kształtowanie emocjonalnej odporności na pokonywanie trudności, rozwijanie wiary we własne możliwości

ćwiczenie ramion i obręczy barkowej

zapoznanie dzieci z budową drzewa oraz różnymi rodzajami lasów

-kształcenie umiejętności odzwierciedlania za pomocą plastycznych środków wyrazu uprzednio poznanej rzeczywistości