PAŻDZIERNIK 2023

Zamierzenia dla grupy V – Pszczółek na PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

– Jesień w sadzie

– Jesień w ogrodzie
– Życie zwierząt w jesiennym lesie
– Ptaki jesienią
– Jesienna pogoda

Umiejętności dziecka:
-zabawy wspólne z innymi dziećmi

-sprzątanie zabawek po skończonej zabawie

-nazywanie przyniesionych warzyw

-dzielnie nazw na sylaby

-wie na czym polega praca ogrodnika

-posługuje się pojęciami wewnątrz i na zewnątrz

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-zna znak graficzny litery A, a drukowany i pisany

-pisze literę a A po śladzie i bez wzoru

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-jest samodzielne w szatni rozbiera i ubiera się w odzież wierzchnią

-przestrzega zasad ustalonych wcześniej

-odrysowuje i wycina z papieru określone kształty

-szybko reaguje na sygnał w zabawie

-wyjaśni znaczenie słowa „cierpliwość”

-nazywa warzywa z ogrodu

-zna przeznaczenie niektórych warzyw

-pamięta o myciu warzyw przed spożyciem

-tworzy logiczne wypowiedzi budując przy tym dłuższe zdania

-wie, żeby osiągnąć sukces należ  pracować i być cierpliwym

-przelicza liczebnikami porządkowymi i głównymi

-lepi z plasteliny

-słucha uważnie nowo poznaje piosenki

-uczy się piosenki na pamięć

-śpiewa poznaną piosenkę

-zna znak graficzny cyfry 3

-rozpoznaje cyfry 1,2,3 i znaki +,=

-odgaduje zagadki

-przestrzega zasad kolejności wypowiadania się

-inscenizuje treść piosenki

-precyzyjnie wycina określone elementy

-przykleja gotowe elementy

-dba o estetykę pracy

-precyzyjnie i w określonym kierunku kreśli koła po śladzie

-dzieli słowa na głoski i wyodrębnia głoski w nagłosie

-potrafi rzucać do celu

-dorysowuje  brakujące części warzyw

-posługuje się pojęciami określającymi położenie

-ma poczucie rytmu

-chętnie przebywa na placu i bawi się w sposób bezpieczny

-interesuje się książkami , atlasami o tematyce przyrodniczej

– słucha zdań czytanych przez nauczyciela i dobiera odpowiednie ilustracje

-zna znak graficzny litery M, m drukowany i pisany

-pisze literę m ,M po śladzie i bez wzoru

-chętnie uczestniczy w zabawie relaksacyjnej

-pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie

-jest spostrzegawcze

-wypowiada się nt. życia niektórych zwierząt leśnych

-wypowiada się nt. treści pełnymi logicznymi zdaniami

-zna zwyczaje wiewiórki

-jest bacznym obserwatorem

-określa położenie w przestrzeni

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-układa rytmy na dywaniku

-kulturalnie odnosi się do innych

-potrafi pogodzić się z porażką

-reaguje na zmiany sygnału

-wie, ze nie należy zabierać cudzej własności

-szanuje prawa innych

-wydziera kawałki kolorowego papieru

-odtwarza krótkie rytmiczne fragmenty ruchem

-zna jeża i opowiada o jego zwyczajach

-przedstawia zdobyte informacje o jeżu

-lepi z masy solnej jeża

-dba o porządek w miejscu pracy

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia koordynacji oko-ręka

-układa z rozsypanki

-samodzielnie czyta krótkie wyrazy i sylaby

-układa rymy do podanych wyrazów

-odgaduje zagadki dotyczące leśnych zwierząt

-udziela odpowiedzi na pytania

-mówi szeptem

-wie co to  jest gwara

-buduje z różnego rodzaju klocków na określony temat

-wypowiada się nt.  treści ilustracji

-interesuje się przyrodą

-rozpoznaje ptaki: jaskółka, gil, sójka, sikorka i wróbel

-zna znak graficzny litery T, t drukowany i pisany

-pisze literę t, T po śladzie i bez wzoru

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-pisze litery „t”, „T” po śladzie i samodzielnie

-powtarza głosy ptaków

-odgaduje nazwę ptaka

-rozpoznaje ptaki

-korzysta z barw jesiennych (pomarańczowy, czerwony..)

-wie które ptaki odlatują do ciepłych krajów

WRZESIEŃ 2023

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze

Grupa V Pszczółki                 Wrzesień 2023

 

I.JESTEM W PRZEDSZKOLU.

 

– doskonalenie umiejętności przedstawiania się, poznanie  Treflinki

-wzajemne poznanie się przez dzieci, próby zapamiętywania swoich imion

-kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny

-zapoznanie dzieci z wyglądem Treflinki, utrwalenie imion kolegów  i koleżanek

-integrowanie grupy- tworzenie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa

– wdrażanie do dbania o porządek w miejscu zabaw

-zapoznanie z Regulaminem korzystania  z placu  zabaw

 

– kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny

– kształtowanie umiejętności rozumienia informacji

zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę

-zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych

-kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich ulubionych zabaw

– kształcenie umiejętności rozpoznawania osób po charakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego

– utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy

– rozpoznawanie emocji, nazywanie ich oraz wyrażanie za pomocą mimiki twarzy                                                                        -wdrażanie do zauważania emocji u innych i świadomości sytuacji, kiedy się pojawiają-

 wdrażanie do celebrowania w grupie urodzin dziecka, aby każdy mógł poczuć się w tym dniu kimś wyjątkowym

-zwrócenie uwagi na to jak należy się zachowywać podczas uroczystości, aby nie sprawiać przykrości innym. -ćwiczenie umiejętności koncentrowania się, świadomego pobudzania i hamowania reakcji ruchowej

-rozwijanie procesów analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej  

– zachowanie ładu i porządku w miejscu zabaw

– zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych

– utrwalenie nazw poszczególnych części ciała oraz imion koleżanek i kolegów z grupy

-zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się nożycami oraz prawidłowe ich trzymania

– kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 5

– porównywanie policzonych elementów

– zwracanie uwagi na orientowanie się w schemacie własnego ciała

– kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości

– doskonalenie umiejętności cięcia nożycami, zaginania papieru oraz łączenia go klejem

-rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie prawidłowej postawy

– przestrzeganie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym

– kształcenie umiejętności łączenia poszczególnych elementów w logiczną całość

– zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat swojej rodziny, różnych form spędzania czasu wolnego

 

II.NASZE PRZEDSZKOLE.

-zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej  zabawie

– ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, uwagi, pamięci

– omówienie zasad właściwego zachowania się w szatni, utrzymania porządku

-zapoznanie dzieci z obowiązkami dyżurnych

-kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych, odpowiedzialności za powierzone zadania

utrwalenie regulaminu bezpiecznego zachowania się na placu przedszkolnym, korzystania z urządzeń terenowych- utrwalenie nazw kącików zainteresowań, które znajdują się w sali oraz charakterystycznych dla nich przedmiotów

– zachęcenie dzieci do pomocy innym i robienia porządków w domu, a w szczególności w swoim pokoju, zwrócenie uwagi na to, iż porządkowanie wcale nie musi być nudne

-doskonalenie umiejętności kreślenia linii poprzez łączenie kropek

 

– wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy

-aktywizowanie myślenia i spostrzegawczości

-wdrażanie do zachowania porządku w sali, do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie

– wskazanie dzieciom prawidłowego sposobu posługiwania się sztućcami

-kształcenie uwagi, pamięci, logicznego myślenia, spostrzegawczości

-wdrażanie do zachowania porządku w sali, do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie

– kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie form grzecznościowych

-zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych

-zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo

-kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym

– posługiwanie się określeniami: nad, pod, przed, na, po prawe, po lewej; dzielenie słów na sylaby oraz ich przeliczanie.

–ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie poznanej cyfry

– kształcenie umiejętności formowania ulepianek nie tylko palcami, ale i całą dłonią, utrwalenie wyglądu cyfry 1

-wdrażanie do porządkowania po skończonej zabawie

-zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki, dokładne łączenie kropek

– ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach: kap, chlap, ciur, szur

– wdrażanie do zachowania odpowiedniego toru oddechowego 

– wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

– zapoznanie     ze znakiem oznaczającym drogę ewakuacyjną

– kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu /droga ewakuacyjna

– zwrócenie uwagi na to, iż nie zawiązane sznurowadła w butach mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji

-zachęcanie do samodzielności

– zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję

– zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw, przestrzeganie zasad

 

III.RUCH DROGOWY.

kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości

-kształcenie umiejętności tworzenia zdań i dzielenia ich na słowa

-zachęcanie do bezpiecznych zachowań

-zwrócenie uwagi na mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkami.

-kształtowanie uwagi i spostrzegawczości podczas zmiany świateł   na sygnalizatorze z czerwonego na zielone oraz odwrotnie

-wdrażanie do bezpiecznego zachowania się na ulicy                                                        

– ćwiczenie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznakowanych /sygnalizacja świetlna, pasy/ i nieoznakowanych oraz poruszania się po chodniku.

 – ćwiczenie spostrzegawczości, zapoznanie z wyglądem niektórych znaków drogowych tj. przejście dla pieszych, uwaga dzieci, zakaz ruchu rowerom

– ćwiczenie spostrzegawczości poprzez łączenie obrazków w pary

-kształtowanie spostrzegawczości i rozwijanie logicznego myślenia podczas układania opowiadania wg kolejności zdarzeń                                              

  –kształcenie umiejętności właściwego zaplanowania przestrzeni na kartce papieru oraz doboru odpowiednich barw                        

  -zwrócenie uwagi na prawidłowe posługiwanie się narzędziem malarskim /pędzlem/                                                                      – zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad próby samodzielnego rozwiązywania zaistniałych podczas zabaw problemów- kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy

-zwrócenie uwagi na dokładne rysowanie wzorów poprzez łączenie kropek                    

– kształcenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą  cech / kolor, kształt, przeznaczenie/-poznanie niektórych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej

-kształcenie zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni

-umuzykalnienie dzieci                              

  -utrwalenie imion kolegów, wzajemna integracja grupy                                                        – zwrócenie uwagi na prawidłowe przechodzenie przez jezdnię

 

IV.JESIEŃ W PARKU I W LESIE.

– obserwacja roślin i zwierząt w ich naturalnym otoczeniu

– zachęcenie dzieci do jak najczęstszego przebywania na świeżym powietrzu, wychodzenia z rodzicami na spacer

 – ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał

-rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych, dopasowywanie do nich odpowiednich liści i owoców oraz wskazanie sposobów ich wykorzystania

– wzmacnianie  i wykorzystanie siły mięśni oddechowych

– obserwacja zachodzących procesów /suszenie liści/

-wzbogacenie wiadomości nt.  gatunków drzew i owoców z tych drzew

-dokonanie umiejętności językowych i komunikacyjnych poprzez tworzenie logicznych wypowiedzi

– kształtowanie nawyku sprzątania po każdym etapie pracy-rozwijanie inwencji twórczej                                                              – obserwacja drzew rosnących w pobliżu przedszkola, poruszanie się prawą stroną chodnika „para za parą

– kształtowanie reakcji  na zmianę rytmu i „stop” w muzyce                                                           rozróżnianie muzyki wolnej i szybkiej                           

  – kształtowanie umiejętności zapisu cyfry 2 oraz zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 2                                                                     – przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Przedszkolaka                                          

   – zachęcenie do przebywania na świeżym powietrzu

– kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku

– ćwiczenie słuchu fonematycznego, określanie głoski w nagłosie oraz dzielenie słów na sylaby

– wyszczególnianie grzybów jadalnych i trujących

– kształtowanie emocjonalnej odporności na pokonywanie trudności, rozwijanie wiary we własne możliwości

– kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku

– ćwiczenie słuchu fonematycznego, określanie głoski w nagłosie oraz dzielenie słów na sylaby

– wyszczególnianie grzybów jadalnych i trujących

– kształtowanie emocjonalnej odporności na pokonywanie trudności, rozwijanie wiary we własne możliwości

ćwiczenie ramion i obręczy barkowej

zapoznanie dzieci z budową drzewa oraz różnymi rodzajami lasów

-kształcenie umiejętności odzwierciedlania za pomocą plastycznych środków wyrazu uprzednio poznanej rzeczywistości