KWIECIEŃ 2023

Czego uczymy się w kwietniu w grupie czterolatków?

Umiejętności dziecka:

 

-radzie sobie w sytuacjach konfliktowych

-ma odwagę występować na forum grupy

-słucha wiersza z uwagą

-uczy się fragmentów wiersza na pamięć

-bawi się ze wszystkimi dziećmi, pomaga nieśmiałym

-naśladuje określone postaci

-pokazuje i rozpoznaje emocje

-szanuje zabawki przedszkolne

-jest twórcze

-z uwaga ogląda film

-wypowiada się nt. jego treści

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje poszczególne ćwiczenia

-czerpie radość ze wspólnej zabawy

-uczy się pokazywać emocje

-akceptuje swoją emocjonalność

-przestrzega ustalonych zasad

-odgaduje zagadki słuchowe

-jest twórcze podczas budowania

-prawidłowo przelicza w zakresie 4 i więcej

-prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

-naśladuje określone postaci

-lepi z plasteliny na określony temat

-przelicza i łączy w grupy

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-z uwagą słucha wierszyka

-chętnie bierze udział w zabawach porannych

-naśladuje ruchy zabawek

-śpiewa piosenkę

-szybko reaguje na określone hasło i łączy się w parę

-potrafi rywalizować

-godzi się z porażką

-reaguje na zmianę polecenia

-dorysowuje elementy tworząc obrazek

-tańczy i bawi się przy piosence

-używa zwrotów grzecznościowych

-rysuje na określony temat

-śpiewa podane przez nauczyciela  zdania

– współdziała z innymi w zabawie

-śpiewa i tańczy

-rysuje na określony temat

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolnego

-układa obrazek w całość

-chętnie pomaga innym w różnych czynnościach

-uważnie słucha wypowiedzi innych

-wykonuje zajęcze skoki

-określa wielkość przedmiotów

-ozdabia wg własnego pomysłu

-samodzielnie wykonuje pracę

-sprawnie wykonuje skoki zajęcze

-słucha piosenki- śpiewa jej fragmenty

-pokojowo rozwiązuje konflikty

-wykonuje pracę wg instrukcji

-określa położenie sylwet

-prawidłowo przelicza elementy zbioru

-prawidłowo wykonuje skoki

-obserwuje drzewa

-rysuje kwiaty forsycji

-układa elementy po równo w grupach

-słucha wiersza z uwagą

-uważnie słucha kolegów

-ogląda z zainteresowaniem film

-tworzy dłuższe wypowiedzi nt. treści filmów

-naśladuje ruchy kurki

-określa położenie przedmiotów w przestrzeni

-dba o czystość otoczenia 

-przestrzega zasad

-śpiewa razem z innymi piosenkę

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-powtarza fragmenty wiersza z pamięci

-samodzielnie odtwarza wiersz z pamięci

-we właściwy sposób korzysta z zabawy

-buduje wg własnego pomysłu

-odkłada zabawki na miejsce

-uczestniczy w ćwiczeniach porannych

-samodzielnie projektuje treść swojej pracy

-bierze udział w zabawach dramowych

-samodzielnie organizuje sobie czas

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-rozwiązuje zdania tekstowe

-koloruje wg własnego pomysłu 

-prawidłowo przelicza elementy zbioru

-śpiewa i bawi się przy piosence

-jest spostrzegawcze

-szanuje prawa innych w zabawie 

-odkłada zabawki na miejsce

-łączy sylaby w słowa

-chętnie ćwiczy

-słucha piosenki

-śpiewa piosenkę

-rysuje po śladzie

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek

-przestrzega ustalonych zasad kodeksu

-śpiewa w zespole poznaną piosenkę

-wypowiada się na forum grupy

-zauważa zmiany w przyrodzie

-odtwarza podany rytm

-jest zręczne

-odróżnia wieś od miasta

-jest pomysłowe

-konstruuje z wyobraźnią 

-słucha uważnie wiersza

-wymieni różnice między wsią, a miastem

-zna swój adres domowy

-reaguje na polecenia nauczyciela

-biega nie potrącając innych

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolaka

-wymieni zwierzęta mieszkające na wsi i w mieście

-próbuje precyzyjnie wycinać

-ozdabia pracę wg własnego pomysłu

-biega nie potrącając innych

-uzupełnia rysunek domu

-rozwiązuje labirynt

-pomaga innym w czasie sprzątania zabawek

-dokładnie koloruje

-prawidłowo przelicza liczebnikami porządkowymi

-nazywa figury geometryczne

-rysuje linie zachowując właściwy kierunek

-układa obrazek w całość

-określa, które zdanie jest prawdziwe i fałszywe

-ma poczucie rytmu

-rozpoznaje różne rodzaje muzyki

-szybko odnajduje parę

-tworzy obrazek

-kończy rozpoczęte zdanie

-odtwarza ruch z  pamięci

-buduje logiczne wypowiedzi

-chętnie spaceruje

-rysuje na określony temat

-tworzy gazetkę na podany temat

-używa zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję

 

MARZEC 2023

Czego uczymy się w marcu w grupie czterolatków?

Umiejętności dziecka:

 

-zna i szanuje prawa podczas zabaw

-jest spostrzegawcze

-jest twórcze w zabawie

-zna cechy marcowej pogody

-wypowiada się nt. treści wiersza

-odnajduje oznaki wiosny w naturze

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-potrafi się relaksować i odpoczywać

-wystukuje rytm wg symboli graficznych

-maluje akwarelami na określony temat

-prawidłowo korzysta z farb

-jest sprawne ruchowo

-zna zabawę „Dwóm  tańczyć …

-przestrzega ustalonych zasad

-zna przysłowie o marcu

-kończy rozpoczęte zdanie

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-nazywa poszczególne kolory

-nazywa oznaki pogody

-rozpoznaje i nazywa odgłosy

-tworzy zdrobnienia do podanych słów

-gra na instrumentach perkusyjnych

-tworzy własną melodię

-rozumie polecenia „graj ciszej- graj głośniej”

-naśladuje ruchy i zachowanie jeżyka

-wykonuje kwiat wg. instrukcji

-bawi się z  zabawy tematyczne

-odtwarza z pamięci rymowankę

-rysuje pogodę

-odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania

-wymieni oznaki wiosny

-zauważa zmiany w przyrodzie wiosną 

-określa logiczność wypowiedzi

-śpiewa znane piosenki

-wypowiada się nt. ulubionej potrawy

-wypowiada się na określony temat

-wie jak należy dbać o zdrowie

-chętnie przebywa na powietrzu

-wymienia zdrowe produkty

-śpiewa i tańczy przy znanej piosence

-pomaga innym w czasie sprzątania

-wypowiada się nt. różnych dyscyplin sportu

-słucha  instrukcji nauczyciela

-samodzielnie wykonuje pracę

-rozpoznaje smaki

-zna zabawę  „Mało nas….

-przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa

-dostosowuje ubiór do warunków atmosferycznych 

-wie kiedy i dlaczego należy myć ręce

-samodzielne organizuje sobie zabawę

-nazywa figury geometryczne

-słucha poleceń ruchowych

-wyciąga wnioski z obserwacji przyrodniczych

-zna i wykonuje ćwiczenia ruchowe

-odgaduje tytuły piosenek

-kontroluje głos podczas zabawy

-potrafi się koncentrować

-odgaduje nazwy przedmiotów dotykając je 

-wie co jest potrzebne roślinom do życia

-pomaga w hodowli szczypioru

-zna znaczenie spacerów dla zdrowia każdego człowieka

-sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-odgaduje i kończy rozpoczęty wyraz

-interesuje się zjawiskami wiosennymi

-wymieni cechy wiosny

-buduje własne logiczne wypowiedzi

-jest odważne podczas wypowiadania się na forum

-wyciąga wnioski z obserwacji

-układa puzzle

-porządkuje zabawki w Sali

-precyzyjnie wykonuje pracę graficzną

-dorysowuje elementy kwiatów

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczna

-wykonuje pracę wg instrukcji

-odgaduje nazwy dźwięków

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-postępuje wg ustalonego regulaminu

-odkodowuje obrazek

-układa wg wzoru

-układa wg określonego rytmu

-przelicza oczka i wykonuje właściwą ilość ruchów

-zauważa zmiany w przyrodzie

-opisuje wygląd roślin

-koloruje obrazek

-układa obrazek z figur, nazywa figury wykorzystane w obrazku

-słucha tekstu piosenki

-uczy się tekstu na pamięć

-śpiewa piosenkę

-ma poczucie rytmu

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-kończy rozpoczęte zdanie

-słucha uważnie opowiadania

-zna zwyczaje ptaków tj. bociana

-mówi innym o zmianach w przyrodzie wiosną

-szybko reaguje na polecenia

-potrafi podać rytm do podanego słowa

-układa rytm z kwiatów

-bawi się zgodnie w zespołach

-nazywa poszczególne kolory

-odgaduje zagadki

-słucha opowiadania

-odpowiada na pytania

-nazywa poszczególne zwierzęta wiejskie

-odtwarza podany rytm

-bawi się przy rymowance

-nie przeszkadza innym w zabawie

-korzysta z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu

-układa obrazek w całość

-bierze aktywny udział zajęciach porannych 

-precyzyjnie wycina elementy obrazka

-estetycznie je przykleja

-biega nie potrącając innych

-nazywa określone kolory

-jest spostrzegawcze

-pomaga innym w potrzebie

-używa zwrotów grzecznościowych

-posługuje się pojęciami: na, pod, za, obok, przed

-nazywa kolory oraz rozpoznaje kwiaty

-łączy określone elementy zbioru

-prawidłowo przelicza

-wspólnie z innymi wykonuje określone polecenia

-zna i śpiewa znaną piosenkę

-buduje wg własnych pomysłów

-słucha wierszyka i piosenki z uwagą i zrozumieniem

-nazywa poszczególne zwierzęta i ich dzieci

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-rysuje właściwą ich ilość

-odnosi zabawki na miejsce

-używa zwrotów grzecznościowych

-wykleja sylwetę konika kawałkami papieru

-wie co mamy od krowy

-wypowiada się nt.  zwyczajów i wyglądu krowy

-jest spostrzegawcze

-maszeruje jeden za drugim

-biega bez potrącania innych

-odnajduje właściwy kolor

-bawi się w małych zespołach

 

 

LUTY 2023

Czego uczymy się w lutym w grupie czterolatków?

Umiejętności dziecka:

 

-w sposób właściwy operuje głosem

-jest spostrzegawcze

– wie do czego służy globus

-wypowiada się na określony temat budując zdania

-interesuje się życiem  ludzi w innych krajach

-samodzielnie przebiera się w szatni

-skacze na dwóch nogach

-precyzyjnie rysuje po śladzie

– dzieli się zabawkami

-sprząta zabawki razem z innymi

-śpiewa i tańczy

-przelicza liczebnikami głównymi

-wie jak należy stemplować

-wykonuje samodzielnie pracę plastyczną

-jest sprawne ruchowo

-bawi się w sposób bezpieczny na placu zabaw

-maluje wg kodu

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-wyszukuje właściwe przedmioty

-określa ich wielkość

-przelicza w zakresie dostępnym sobie

-układa określone rytmy

-skacze obunóż

-powtarza wskazany ruch

-kończy pracę plastyczną

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-aktywnie ćwiczy

-uważnie słucha poleceń ruchowych

-przestrzega zasad

-słucha poleceń nauczyciela

-wypowiada skojarzenia ze słowem „zima”

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-składa szablon w całość

-zna zabawę „Stary niedźwiedź”

-słucha wiersza z uwagą

-odpowiada na pytania

-nazywa zwierzęta polarne

-spaceruje parami w bezpiecznej odległości

-słucha i reaguje na polecenia nauczyciela

-jest kreatywne

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia graficzne

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-formuje z plasteliny

-odgaduje głos kolegi

-słucha uważnie opowiadania nauczyciela

-nazywa zwierzęta sawanny

-zna ich zwyczaje

-lubi spacery na świeżym powietrzu

-biega bez potrąceń innych

-prawidłowo wykonuje zadanie oddechowe

-improwizuje przy muzyce

-maluje zgodnie z instrukcją

-prawidłowo wykonuje zdana ruchowe

-biega nie potrącając innych

-rozpoznaje i nazywa emocje

-naśladuje wybrane zwierzątko

-przelicza prawidłowo

-posługuje się określeniami duży, mały

-klasyfikuje przedmioty

-dostrzega zmiany w przyrodzie

-biega bez potrąceń

-improwizuje ruchowo przy muzyce

-konstruuje ciekawe budowle

-przestrzega ustalonych zasad

-uzupełnia rysunek

-zapamiętuje rymowankę

-zna tekst piosenki

-śpiewa piosenkę fragmentami lub w całości

-rozumie dlaczego spacery są ważne dla zdrowia

-reaguje na polecenia

-wykonuje określone ćwiczenia

-porządkuje salę po skończonej zabawie

-koloruje wg wzoru

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta

-słucha uważnie wierszy

-wypowiada się na forum grupy

-rysuje na określony temat

-przelicza prawidłowo

-powtarza rymowankę

-przegląda książki, albumy             

-słucha uważnie wiersza

-uczy się fragmentami wiersza na pamięć

-konstruuje wg własnej wyobraźni

-sprawnie wycina

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-samodzielnie rysuje pracę plastyczną

-określa wielkość przedmiotów

-koloruje wg wzoru

-bawi się przy znanej piosence

-układa kompozycje z figur

-nazywa poszczególne figury geometryczne

-bawi się razem z innymi dziećmi

-słucha poleceń nauczyciela

-układa wg wzoru

-odpowiada na pytania

-bawi się zgodnie w małych grupach

-tworzy skojarzenia

-tworzy improwizacje ruchowe przy muzyce

-ma poczucie rytmu

-naśladuje „ robota”

– przestrzega zasad

-naśladuje ruchy robota

-przelicza dźwięki

-rysuje po śladzie

-pomaga innym w czasie zabawy i sprzątania

-chodzi pod „dyktando ruchowe”

-sucha uważnie wiersza

-wypowiada się nt. swoich marzeń

-buduje logiczne zdania

-nazywa figury geometryczne

-samodzielnie organizuje sobie czas  i zabawę

-odgaduje zagadki słuchowe

-aktywnie uczestniczy w zabawach

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-interesuje się książkami

-wie jak ważna jest przyjaźń

-ma poczucie równowagi

-interesuje się zjawiskami przyrodniczymi

-utrzymuje równowagę

-naśladuje ruchy zwierząt

-wypowiada życzenia

-przestrzega ustalonych zasad

-odtwarza podany rytm

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

-utrzymuje równowagę podczas zabawy

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-powtarza rytm 

-potrafi pokazać mimiką twarzy określone uczucia

-przelicza prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi

-łączy w pary przedmioty

-jest samodzielne w szatni

-interesuje się przyrodą

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-powtarza tekst śpiewając

-jest odważne podczas występów przed publicznością

-tańczy i śpiewa z innymi 

-jest samodzielne podczas przebierania się w szatni

-słucha poleceń nauczyciela

-uważnie wsłuchuje się w treść bajki

-potrafi okazać określone uczucia

-jest twórcze

-zna i bawi się w zabawę „Jawor, jawor”

-określa miejsce położenia

-interesuje się zjawiskami przyrodniczymi

-słucha poleceń i na nie szybko reaguje

-odtwarza rymowankę

-śpiewa piosenkę

 

STYCZEŃ 2023

Czego uczymy się w styczniu w grupie czterolatków?

 

Umiejętność dziecka:


-bawi się zgodnie z innymi

-posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok

-odgrywa przypisane sobie role

-wyjaśni pojęcia: karnawał, przebierańcy

-wypowiada się nt. zapamiętanego  balu

-chodzi parami podczas spaceru

-reaguje na polecenia nauczyciela

-śpiewa i tańczy

-wycina elementy i odpowiednio je przykleja

-szanuje prawa innych w zabawie

-rysuje na temat

-śpiewa rymowankę

-koloruje wg wzoru

-prawidłowo posługuje się kredkami

-zachowuje porządek w miejscu pracy

-reaguje na polecenia

-wybiera właściwe przedmioty

-chętnie pomaga innym

-bawi się w wybranych kącikach

-układa puzzle

-tańczy do muzyki z rekwizytem

-prawidłowo posługuje się pojęciami dotyczącymi otoczenia

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-określa kształt i kolor chmur 

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-dzieli się zabawkami

-mówi umiarkowanym głosem

-jest spostrzegawcze

-ma bogata wyobraźnię

-śpiewa i tańczy przy muzyce

-reaguje na sygnał dźwiękowy

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-zna znaczenie ruchu dla zdrowia

-szybko łączy się w pary

-układa rytmy matematyczne

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-przestrzega ustalonych zasad

-tańczy i śpiewa do określonej piosenki

-słucha z uwagą opowiadania

-tańczy w parze

-obserwuje i wyciąga wnioski

-prawidłowo przelicza balony

-nazywa pokarm poszczególnych zwierząt

-śpiewa i bawi się przy piosence

-odtwarza fragmenty wiersza z pamięci

-odpowiada na pytania

-wskazuje pokarmy zwierząt leśnych

-wie kto to jest leśniczy

-segreguje wg gatunku

-sprząta po skończonej zabawie

-mówi wiersz z pamięci

-odgaduje nazwę zwierzątka

-maluje farbami na podany temat

-nazywa ptaki zimujące u nas

-lepi kule śniegowe

-bawi się w sposób bezpieczny

-przeskakuje niskie przeszkody

-łączy figury w całość i odgaduje ich nazwy

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-słucha odgłosów i je rozpoznaje

-przelicza w zakresie dostępnym sobie

-określa liczebność (mało, dużo, po równo)

-używa określeń: wysoko, nisko

-samodzielnie się przebiera i skalda ubrania

-przeskakuje przeszkody

-maluje lisa

-słucha uważnie

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-współdziała w zabawie

-wspólnie śpiewa piosenkę

-koloruje ptaki

-powtarza z pamięci treść piosenki

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolaka w czasie zabaw na placu 

-słucha poleceń

-określa położenie

-koloruje sarnę

-maluje na określony temat

-wypowiada się na forum grupy logicznymi zdaniami

-posługuje się zdobytą wiedzą o ptakach i zwierzętach leśnych

-wie jak należy zachowywać się w lesie

-słucha poleceń nauczyciela

-nazywa zimowe domy zwierząt

-określa logiczności lub nielogiczność wypowiedzi

-opowiada o swoich babciach i dziadkach

-potrafi rzucać do celu

-interesuje się zmianami w przyrodzie zimą

-rzuca do określonego celu

-słucha z uwagą wiersza

-precyzyjnie rysuje wzory

-projektuje i buduje

-rysuje kwiatek dla babci

-rytmizuje tekst

-potrafi stemplować

-projektuje pracę  i samodzielnie ja wykonuje

-lubi pracę zespołową

-wspólnie ustala plan działania

-celnie rzuca

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

-zna sposoby na niechorowanie

-precyzyjnie koloruje

-prawidłowo posługuje się przyborami

-odgaduje zagadki

-zna kolory

-określa zauważone wcześnie zmiany i je porównuje z bieżącymi

-bawi się przy piosnce „Jawor”

-chętnie bierze udział w pantomimie

-reaguje na sygnały

-powtarza motywy rytmiczne

-rytmizuje tekst

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno- ruchowej

-przestrzega zasad kodeksu

-maluje laurkę

-aktywnie ćwiczy

-szybko ustawia się w kółeczko

-z zainteresowaniem ogląda film

-zachowuje właściwą postawę podczas projekcji

-wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się w strój wyjściowy

-rytmizuje tekst

-rysuje prezenty

-słucha utworu muzyki klasycznej

-wymieni sprzęt do zabaw zimowych

-kończy rozpoczęte zdanie

-ma wyobraźnię plastyczną

-recytuje poznany wiersz

-maluje na określony temat

-przykleja gotowe elementy

-dba o estetykę pracy

-nazywa poszczególne dziedziny sportu

-mówi umiarkowanym głosem

-słucha uważnie muzyki

-rozpoznaje koło spośród innych figur

-reaguje na polecenia

-układa kompozycje  kół

-składa koło z części  w całość

-maluje zimowe obrazki

-śpiewa w grupie poznane wcześniej piosenki

-chętnie pomaga innym w różnych zadaniach

-maluje na określony temat

-bawi się przy muzyce

-uczestniczy w zabawach porannych

-uważnie słucha utworów

-ilustruje ruchem treść piosenki

-potrafi namalować bałwana

-zna i bawi się przy piosence „Pingwin”

-odkłada  zabawki po skończonej zabawie

-szanuje prawa innych w zabawie

-bierze udział w zabawie ruchowo-muzycznej

-opowiada przygody bałwanka

-tworzy zdania logiczne i poprawne pod względem gramatycznym

-wyciąga wnioski z przeprowadzonego doświadczenia

-uważnie słucha wiersza o zimie

-kontroluje głos w czasie zabawy

LISTOPAD 2023

Czego uczymy się w listopadzie w grupie czterolatków?

Tydzień 11: Jestem małym patriotą
Tydzień 12:
Jak przekazujemy informacje
Tydzień 13:
Mój przyjaciel miś
Tydzień 14:
Tutaj rosły paprocie

Umiejętności dziecka:
-sprząta po skończonej zabawie

-rysuje dom, koloruje rysunek

-reaguje na polecenia 

-zna symbole narodowe

-wskazuje na mapie Polskę

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-jest samodzielne

-dba o czystość swojego obuwia

-rozpoznaję i nazywa figury geometryczne

-układa z figur smoka

-rozpoznaje miejsca w Polsce

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-nazywa wybrane miejsca ze swojej miejscowości

-wspólnie z innymi tworzy album

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na palcu

-maszeruje w rytm muzyki

-rysuje pastelami

-zna kolory: czerwony i biały

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-sprząta po skończonej zabawie

-słucha uważnie wiersza

-wypowiada się na temat jego treści

-próbuje tańczyć Poloneza

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-układa rytmy z kolorowych kartoników

-rozpoznaje polską flagę i nazywa miejsce

-reaguje na polecenia nauczyciela

-jest twórcze podczas ozdabiania pocztówki

-dokonuje wyboru zabawek

-sprząta po skończonej zabawie

-układa wg wzoru

-słucha uważnie piosenek

-wypowiada się nt. naszej Ojczyzny

-słucha utworów muzyki klasycznej

-nie oddala się od grupy w czasie spaceru

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-przestrzega zasad  kodeksu

-bierze aktywny udział w zabawie muzyczno-ruchowej

-zna symbole narodowe

-rozumie czym jest Święto Niepodległości

-zna niektóre wydarzenia historyczne

-zachowuje właściwą postawę

-rysuje swój dom

-współdziała podczas zabaw

-szanuje zabawki w sali

-konstruuje z klocków na określony temat

-precyzyjnie kreśli linie

-zna sposoby przekazywania ważnych wiadomości

-zna swój adres

-określi drogę  listu od nadawcy do odbiorcy

-ma poczucie rytmu

-stosuje się zasad i reguł zabawy

-rysuje na określony temat

-współdziała w zabawie

-zna i bawi się w zabawę „Chodzi lisek…..”

-śpiewa piosenkę

-rysuje kredkami na określony temat

-prawidłowo posługuje się tym przyborem

-dba o swoje bezpieczeństwo w czasie zabaw na placu

-zna imiona kolegów

-stara się precyzyjnie wyciąć i przykleić

-zna swój adres zamieszkania

-orientuje się na kartce papieru

-przelicza prawidłowo przedmioty

-wykonuje masażyk

-aktywnie uczestniczy w zabawie „Karuzela”

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rytmizuje tekst

-tworzy opowiadanie

-zapamiętuje tekst piosenki

-śpiewa poznaną piosenkę

-reaguje na zmianę polecenia

-podczas spaceru idzie para za parą 

-tworzy dialog podczas rozmowy telefonicznej

-śpiewa piosnkę o listonoszu

-ryzuje kredkami na określony temat

-zna drogę listu od nadawcy do odbiorcy

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia mowy

-kontroluje natężenie głosu podczas zabawy

-precyzyjnie koloruje

-poprawnie wypowiada zgłoski

-zapamiętuje treść wiersza

-mówi wiersz z pamięci indywidulanie i zespołowo

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw

-posługuje się pojęciami określającymi położenie w przestrzeni

-odgaduje tytuły bajek, ich bohaterów

-układa misia z gotowych elementów

-rysuje elementy obrazka

-odpowiada na pytania

-naśladuje ruchy

-bawi się wg własnego wyboru

-integruje się z grupą

-rysuje postać misia

-segreguje wg koloru

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-maszeruje parami

-rysuje na określony temat

-odgaduje czynności wykonywane przez misia

-czerpie radość ze wspólnej zabawy

-mówi wiersz z pamięci

-bierze udział w zajęciach porannych

-śpiewa misiowe rymowanki i kołysanki

-reaguje na sygnały muzyczne

-dopasowuje strój do pogody

-odgaduje nazwę instrumentu

-wymieni pory roku

-słucha uważnie fragmentu bajki

-rysuje na określony temat

-wypowiada się na temat treści filmu

-buduje logiczne zdania

-słucha poleceń nauczyciela

-bawi się w sposób bezpieczny

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-prawidłowo powtarza zgłoski

-projektuje i buduje wg własnego pomysłu

-nazywa niektóre z dinozaurów

-wypowiada się zdaniem nt.  dinozaurów

-chodzi parami w czasie spaceru

-prawidłowo wypowiada określone sylaby

-rysuje na określony temat

-przestrzega ustalonych zasad

-jest pomysłowe i twórcze

-rysuje na określony temat

-aktywnie uczestniczy w zabawach porannych

-jest sprawne manualnie i wykleja plasteliną

-cieszy się z wykonania pracy

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-precyzyjnie wycina i estetycznie przykleja

-słucha ze zrozumieniem wiersza

-zna zabawę „My jesteśmy krasnoludki”.

-prawidłowo przelicza

-jest samodzielne w szatni

-odpowiednio się ubiera na spacer

-reaguje na polecenia

-układa dinozaura z figur geometrycznych

-koloruje wg wzoru

-przestrzega zasad zabawy podczas przekazywania hasła

-wypowiada się na temat treści wiersza

-ilustruje ruchem treść piosenki

-określa położenie przedmiotów

-klasyfikuje ze względu na wygląd

-reaguje na sygnały muzyczne

-wykonuje ćwiczenia ruchowe wg polecenia słownego

-aktywnie słucha bajki wykonując ćwiczenia aparatu mowy

-wspólnie z innymi wykonuje doświadczenia

-wyciąga wnioski

 

PAZDZIERNIK 2023

Czego uczymy się październiku w grupie czterolatków?

 

Umiejętności dziecka:

 

 • bawi się zgodnie z innymi dziećmi
 • wykazuje się znajomością warzyw i zna ich znaczenie
 • tworzy logiczne wypowiedzi
 • odgaduje zagadki i nazywa  warzywa
 • słucha uważnie innych
 • wymieni warzywa z ogrodu
 • rytmizuje określone teksty
 • -wycina puzzle, układa i przykleja poszczególne elementy puzzli
 • -bawi się z rówieśnikami
 • -bawi się zgodnie z innymi
 • -dokonuje syntezy sylabowej
 • -wymieni sposoby wykorzystywania warzyw
 • -samodzielnie wykonuje pracę plastyczno-techniczną
 • -utrzymuje w czystości miejsce pracy
 • -przestrzega zasad
 • -układa zagadki
 • -łączy podobne elementy ze sobą
 • -porządkuje salę po skończonej zabawie
 • -dzieli się atrakcyjnymi zabawkami z innymi
 • -zachęcanie do uczenia się tradycyjnych zabaw
 • -tworzy zbiory warzyw
 • -przelicza liczmany liczebnikami głównymi
 • -aktywnie uczestniczy w zajęciu
 • -reaguje na polecenia nauczyciela
 • -aktywnie uczestnicy w pantominie
 • -pomaga innym
 • -bawi się wg własnego wyboru
 • -rysuje po śladzie
 • -śpiewa i tańczy
 • -ma poczucie rytmu
 • -odtwarza rytm w czasie słuchania muzyki
 • -powtarza motywy rytmiczne
 • -dorysowuje i koloruje
 • -wymieni warzywa, o których była mowa w wierszu
 • -powtarza prawidłowo zgłoski
 • -uważnie słucha tekstu wiersza
 • -tworzy dialog
 • -pamięta o wszystkich zasadach bezpieczeństwa podczas spaceru
 • -rozpoznaje i nazywa kolory
 • -sprząta zabawki po skończonej zabawie
 • -bawi się zgodnie z innymi dziećmi
 • -precyzyjnie łączy liniami przedmioty
 • -odgaduje zagadki
 • -potrafi nazwać drzewa i grzyby rosnące w lesie
 • -lubi przebywać na świeżym powietrzu
 • -prawidłowo posługuje się farbami
 • -potrafi wyciąć dany kształt
 • -łączy liniami odpowiednie elementy ze sobą
 • -maluje farbami liście
 • -tworzy słowa przeciwstawne
 • -śpiewa piosenkę, tańczy przy śpiewie
 • -odwzorowuje podaną liczbę elementów
 • -segreguje i poprawnie przelicza liczmany
 • -zna zasady zabawy w „Berka”
 • -koloruje wg własnego pomysłu
 • -rozpoznaje głos kolegi
 • -tworzy obrazek wg swojego projektu
 • -śpiewa piosnkę lub jej fragmenty
 • -prawidłowo wypowiada wyrazy dźwiękonaśladowcze
 • -rozwiązuje labirynt
 • -odróżnia prawdę od kłamstwa
 • -nie przeszkadza innym w zabawie
 • -zna słowa rymowanki
 • -rozpoznaje i nazywa niektóre grzyby jadalne i niejadalne
 • -wypowiada się nt. darów lasu
 • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
 • -nazywa domy zwierząt
 • -wykonuje ćwiczenia mowy
 • -zna sposoby spędzania zimy przez niektóre zwierzęta
 • -stosuje pojęcia: wysoko, nisko
 • -rozpozna postać jeża
 • -powtarza rymowankę
 • -bawi się wg własnego wyboru
 • -rysuje linie
 • -dobiera obrazki w pary
 • -stosuje w praktyce pojęcie „para”
 • -wskazuje części ciała
 • -szybko odnajduje swoją parę
 • -wyszukiwanie określonych sylwet wymienionych w wierszu
 • -określa pogodę
 • -stosuje pojęcia „wysoko- nisko”
 • -odkodowuje obrazek
 • -kończy zdanie
 • -bawi się wspólnie z innymi dziećmi
 • -bawi się przy piosence
 • -słucha uważnie opowiadania
 • -potrafi wypowiedzieć się nt. życia gryzoni
 • -maszeruje para za parą
 • -znajduje swoja parę
 • -bawi się zgodnie z innymi dziećmi
 • -układa z figur wg swoich wzorów
 • -zapamiętuje treść wiersza
 • -mówi wiersz lub jego fragmenty z pamięci
 • -zauważa zmiany w przyrodzie jesienią
 • -zna tradycyjne zabawy
 • -zna i stosuje symbole pogody
 • -wycina określone elementy
 • -układa wycięte elementy w całość
 • -korzysta w sposób bezpieczny ze sprzętu
 • -dzieli słowa na sylaby
 • -dopasowuje
 • -odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
 • -jest twórcze
 • -odgaduje nazwy darów
 • -określa liczebność wg usłyszanych dźwięków
 • -zna kolory
 • -koloruje wg własnego pomysłu
 • -szanuje prawa innych w zabawie
 • -uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej
 • -kończy zdanie
 • -wyraża treść opowieści ruchem
 • -precyzyjnie wykonuje ćwiczenie graficzne
 • -reguluje głos podczas mówienia
 • -improwizuje ruchem przy określonej muzyce
 • – określa znaczenie i rodzaj deszczu
 • -reaguje na polecenia
 • -odkłada zabawki na miejsce
 • -jest kreatywne podczas pantomimy
 • -wymieni produkty zdrowe i niezdrowe
 • -tworzy dłuższe wypowiedzi
 • -mówi o zauważonych zmianach w przyrodzie
 • -układa zagadki o określonym przedmiocie
 • -chętnie wykonuje ćwiczenia logorytmiczne
 • -uważnie słucha, układa zagadki, pyta
 • -samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
 • -rozumie znaczenie przebywania na powietrzu
 • -odkłada zabawki na miejsce
 • -rozpoznaje słowa, dzieli je na sylaby
 • -jest twórcze
 • -przelicza liczebnikami głównymi
 • -segreguje wg koloru
 • -interesuje się zmianami w przyrodzie
 • -śpiewa rymowankę
 • -słucha wiersza
 • -zna zasady właściwego ubierania się jesienią
 • -ilustruje ruchem treść piosenki
 • -określa siłę wiatru
 • -rytmicznie powtarza zgłoski

WRZESIEŃ 2023

Czego uczymy się we wrześniu w grupie czterolatków?

Umiejętności dziecka:

 

 

 • uważnie słucha i rozpoznaje głos kolegów
 • wypowiada się na temat kącików w swojej sali
 • nazywa kąciki zbaw
 • bawi się zgodnie z zasadami wspólnego kodeksu
 • wykonuje podskoki obu nóż
 • idzie w parze podczas spaceru
 • stara się podskakiwać obunóż
 • -zapamiętuje miejsce położenia przedmiotu
 • mówi umiarkowanym głosem
 • rysuje siebie, przykleja kartkę ze swoim imieniem
 • segreguje zabawki wg koloru
 • rysuje swój autoportret
 • właściwie posługuje się kredkami
 • bawi się w sposób bezpieczny na placu
 • skacze obunóż
 • powtarza słowa rymowanki wykonując odpowiednie ruchy
 • odkłada zabawki na miejsce
 • odnajduje wyrazy przeciwstawne i je wypowiada
 • posługuje się pojęciami wysoko, nisko
 • śpiewa piosenkę i wykonuje właściwe ruchy
 • zauważa zmiany w przyrodzie
 • chętnie ćwiczy i śpiewa
 • rozpoznaje osobę po opisie słownym
 • jest spostrzegawcze
 • dzieli się zabawkami
 • samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy
 • przelicza i posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok
 • ma poczuci rytmu
 • śpiewa rymowankę
 • reaguje na zmianę tempa i rytmu
 • ilustruje treść piosenki ruchem
 • -aktywnie uczestniczy w zabawie muzycznej
 • -koloruje wg wzoru
 • -prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • układa rytmy z wykorzystaniem zabawek
 • zna pomieszczenia w przedszkolu i potrafi we właściwy sposób z nich korzystać
 • nie oddala się od grupy w czasie spaceru
 • potrafi skakać obunóż
 • powtarza dźwięki głośno i cicho
 • samodzielnie wykonuje prace plastyczną
 • przestrzega ustalonych wcześniej zasad
 • wypowiada się na określony temat
 • rozpoznaje i nazywa swoje emocje
 • zauważa zmiany na drzewach
 • potrafi się zrelaksować
 • koloruje rysunek
 • przestrzega ustalonych zasad
 • odgaduje zagadki
 • lepi z plasteliny określone przedmioty
 • koloruje rysunek wg wzoru
 • prawidłowo posługuje się kredkami
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zbaw na palcu
 • odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku
 • szanuje zabawki
 • rysuje swojego kolegę
 • zapamiętuje rymowankę
 • rozpoznaje i wskazuje kierunki: prawy, lewy
 • nazywa swoje części ciała
 • wymieni części ciała tworzące pary
 • bawi się zgodnie razem z innymi dziećmi
 • reaguje na polecenia
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • odkłada zabawki na miejsce
 • bawi się w sposób bezpieczny i zgodny
 • wycina elementy puzzli
 • składa obrazek w całość
 • posługuje się określeniami: duży, mały
 • rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie
 • improwizuje do muzyki
 • reaguje na polecenia
 • samodzielnie przebiera się w szatni we właściwy strój
 • szybko ustawia się w pary
 • rysuje na określony temat
 • odgaduje dźwięki wydawane przez instrumenty
 • posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
 • tworzy własne wypowiedzi
 • chętnie uczestniczy w zabawach integracyjnych
 • z uwagą i zachowując właściwą postawę ogląda film
 • wypowiada się na temat treści filmu
 • przestrzega zasad kodeksu
 • odnajduje szybko parę
 • aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowe
 • przestrzega ustalonych zasad
 • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
 • rysuje i koloruj samochody
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • aktywnie ćwiczy
 • słucha uważnie nauczyciela
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie obserwacji
 • zna zasady przechodzenia przez ulice i poruszania się po chodniku
 • reaguje na sygnał wzrokowy
 • recytuje rymowankę
 • -bawi się zgodnie w małych grupach
 • -dzieli się swoją wiedzą
 • -naśladuje głosem dźwięki
 • -nazywa niektóre ze znaków drogowych
 • -wycina po linii prostej
 • -reaguje na polecenia
 • -w bezpieczny sposób korzysta ze sprzętu na palcu zabaw
 • -reaguje na polecenia
 • -precyzyjne łączy kreski i koloruje
 • -potrafi ocenić postepowanie
 • -aktywnie uczestniczy w zabawie pantomimicznej
 • -porównuje wielkość przedmiotów
 • -posługuje się określeniami „przód”, „tył”
 • -sprawnie wykonuje polecenia nauczyciela
 • -nazywa marki samochodów
 • przelicza dźwięki i podaje właściwą ich liczbę
 • rysuje po śladzie
 • kontroluje swój glos podczas zabawy z kolegami
 • rysuje linie pionowe
 • zauważa zmiany w przyrodzie jesienią
 • naśladuje w zabawie pojazdy
 • odgaduje zagadki
 • rysuje pojazd
 • bawi się wg własnego wyboru
 • wymienia słowa o znaczeniu przeciwnym
 • wypowiada się nt. pojazdów uprzywilejowanych
 • za numery telefonów
 • podaje sposoby rozwiązania trudnych sytuacji na drodze
 • orientuje się w kierunkach: na lewo, na prawo
 • układa rytmy z figur
 • bawi się zgodnie w zespołach
 • powtarza rytmicznie słowa
 • słucha uważnie treści wiersza
 • wypowiada się na tematy związane z jesienią
 • wymieni dary jesieni
 • nazywa drzewa
 • naśladuje określone czynności
 • bawi się zgodne ze swoimi zainteresowaniami
 • szanuje prawa innych podczas zabawy
 • stara się precyzyjnie kolorować
 • samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
 • prosi o pomoc nauczyciela w razie trudności
 • -segreguje dary jesieni
 • segreguje liście określając ich kształt, kolor
 • układa rytmy z liści
 • porządkuje zabawki po skończonej zabawie
 • rozpoznaje i nazywa jesienne kolory
 • lepi określone formy z plasteliny
 • tworzy logiczne wypowiedzi
 • zbiera liście , tworzy bukieciki
 • wycina jabłuszka i przykleja wg polecenia
 • prawidłowo wypowiada zgłoski