WRZESIEŃ 2023

Czego uczymy się we wrześniu w grupie czterolatków?

Umiejętności dziecka:

 

 

 • uważnie słucha i rozpoznaje głos kolegów
 • wypowiada się na temat kącików w swojej sali
 • nazywa kąciki zbaw
 • bawi się zgodnie z zasadami wspólnego kodeksu
 • wykonuje podskoki obu nóż
 • idzie w parze podczas spaceru
 • stara się podskakiwać obunóż
 • -zapamiętuje miejsce położenia przedmiotu
 • mówi umiarkowanym głosem
 • rysuje siebie, przykleja kartkę ze swoim imieniem
 • segreguje zabawki wg koloru
 • rysuje swój autoportret
 • właściwie posługuje się kredkami
 • bawi się w sposób bezpieczny na placu
 • skacze obunóż
 • powtarza słowa rymowanki wykonując odpowiednie ruchy
 • odkłada zabawki na miejsce
 • odnajduje wyrazy przeciwstawne i je wypowiada
 • posługuje się pojęciami wysoko, nisko
 • śpiewa piosenkę i wykonuje właściwe ruchy
 • zauważa zmiany w przyrodzie
 • chętnie ćwiczy i śpiewa
 • rozpoznaje osobę po opisie słownym
 • jest spostrzegawcze
 • dzieli się zabawkami
 • samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy
 • przelicza i posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok
 • ma poczuci rytmu
 • śpiewa rymowankę
 • reaguje na zmianę tempa i rytmu
 • ilustruje treść piosenki ruchem
 • -aktywnie uczestniczy w zabawie muzycznej
 • -koloruje wg wzoru
 • -prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • układa rytmy z wykorzystaniem zabawek
 • zna pomieszczenia w przedszkolu i potrafi we właściwy sposób z nich korzystać
 • nie oddala się od grupy w czasie spaceru
 • potrafi skakać obunóż
 • powtarza dźwięki głośno i cicho
 • samodzielnie wykonuje prace plastyczną
 • przestrzega ustalonych wcześniej zasad
 • wypowiada się na określony temat
 • rozpoznaje i nazywa swoje emocje
 • zauważa zmiany na drzewach
 • potrafi się zrelaksować
 • koloruje rysunek
 • przestrzega ustalonych zasad
 • odgaduje zagadki
 • lepi z plasteliny określone przedmioty
 • koloruje rysunek wg wzoru
 • prawidłowo posługuje się kredkami
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zbaw na palcu
 • odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku
 • szanuje zabawki
 • rysuje swojego kolegę
 • zapamiętuje rymowankę
 • rozpoznaje i wskazuje kierunki: prawy, lewy
 • nazywa swoje części ciała
 • wymieni części ciała tworzące pary
 • bawi się zgodnie razem z innymi dziećmi
 • reaguje na polecenia
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • odkłada zabawki na miejsce
 • bawi się w sposób bezpieczny i zgodny
 • wycina elementy puzzli
 • składa obrazek w całość
 • posługuje się określeniami: duży, mały
 • rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie
 • improwizuje do muzyki
 • reaguje na polecenia
 • samodzielnie przebiera się w szatni we właściwy strój
 • szybko ustawia się w pary
 • rysuje na określony temat
 • odgaduje dźwięki wydawane przez instrumenty
 • posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
 • tworzy własne wypowiedzi
 • chętnie uczestniczy w zabawach integracyjnych
 • z uwagą i zachowując właściwą postawę ogląda film
 • wypowiada się na temat treści filmu
 • przestrzega zasad kodeksu
 • odnajduje szybko parę
 • aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowe
 • przestrzega ustalonych zasad
 • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
 • rysuje i koloruj samochody
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • aktywnie ćwiczy
 • słucha uważnie nauczyciela
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie obserwacji
 • zna zasady przechodzenia przez ulice i poruszania się po chodniku
 • reaguje na sygnał wzrokowy
 • recytuje rymowankę
 • -bawi się zgodnie w małych grupach
 • -dzieli się swoją wiedzą
 • -naśladuje głosem dźwięki
 • -nazywa niektóre ze znaków drogowych
 • -wycina po linii prostej
 • -reaguje na polecenia
 • -w bezpieczny sposób korzysta ze sprzętu na palcu zabaw
 • -reaguje na polecenia
 • -precyzyjne łączy kreski i koloruje
 • -potrafi ocenić postepowanie
 • -aktywnie uczestniczy w zabawie pantomimicznej
 • -porównuje wielkość przedmiotów
 • -posługuje się określeniami „przód”, „tył”
 • -sprawnie wykonuje polecenia nauczyciela
 • -nazywa marki samochodów
 • przelicza dźwięki i podaje właściwą ich liczbę
 • rysuje po śladzie
 • kontroluje swój glos podczas zabawy z kolegami
 • rysuje linie pionowe
 • zauważa zmiany w przyrodzie jesienią
 • naśladuje w zabawie pojazdy
 • odgaduje zagadki
 • rysuje pojazd
 • bawi się wg własnego wyboru
 • wymienia słowa o znaczeniu przeciwnym
 • wypowiada się nt. pojazdów uprzywilejowanych
 • za numery telefonów
 • podaje sposoby rozwiązania trudnych sytuacji na drodze
 • orientuje się w kierunkach: na lewo, na prawo
 • układa rytmy z figur
 • bawi się zgodnie w zespołach
 • powtarza rytmicznie słowa
 • słucha uważnie treści wiersza
 • wypowiada się na tematy związane z jesienią
 • wymieni dary jesieni
 • nazywa drzewa
 • naśladuje określone czynności
 • bawi się zgodne ze swoimi zainteresowaniami
 • szanuje prawa innych podczas zabawy
 • stara się precyzyjnie kolorować
 • samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
 • prosi o pomoc nauczyciela w razie trudności
 • -segreguje dary jesieni
 • segreguje liście określając ich kształt, kolor
 • układa rytmy z liści
 • porządkuje zabawki po skończonej zabawie
 • rozpoznaje i nazywa jesienne kolory
 • lepi określone formy z plasteliny
 • tworzy logiczne wypowiedzi
 • zbiera liście , tworzy bukieciki
 • wycina jabłuszka i przykleja wg polecenia
 • prawidłowo wypowiada zgłoski