Koncepcja  pracy Przedszkola Nr 2 w Redzie

            w roku  szkolnym 2019/2020

 

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została  na podstawie:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz.1148 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz.1457 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U z 2018 r. poz. 467),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

Minister Edukacji Narodowej, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe, ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Z kierunków tych wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkól i placówek publicznych.

W roku szkolnym 2019/2020 dyrektor nadal planuje nadzór pedagogiczny, w tym ewaluacje wewnętrzne, uwzględniając wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym.

Opracowanie Koncepcji pracy Przedszkola nr 2 poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola wynikającą z jego mocnych i słabych stron, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości przedszkola zarówno kadrowe jak i bazowe.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były priorytety wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020.

Koncepcja została opracowana przez zespół nauczycieli oraz przy współpracy rodziców                i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.09.2019 r.

 

Koncepcja  pracy jest realizowana w oparciu o główne zadania pracy przedszkola opracowane na  rok  2019/2020  oraz kierunki  polityki oświatowej

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5.Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno komunikacyjnych

w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6.Tworzenie warunków i podejmowanie działań, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola w tym aktywnego trybu życia , zdrowego żywienia, zachowań prozdrowotnych.

7.Realizacja akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Włączenie rodziców w zadania związane                  z nabywaniem kompetencji czytelniczych przez dzieci poprzez wspólne czytanie w grupach.

8.Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.

 

Profilaktyka uzależnień  w placówkach oświatowych

Wychowanie przedszkolne powinno  skupiać się na kształtowaniu postaw zabezpieczających dzieci przed ewentualnymi zagrożeniami. Ponadto zadaniem przedszkola jest m.in. przygotowywanie dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, co realizowane jest z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Jest jednym

z najważniejszych zadań i obowiązków szkoły, przedszkola. Kształcenie i wychowanie służą rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Zadaniem przedszkola jest więc wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej oraz przywiązania do historii i tradycji narodowych. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego precyzuje, że dziecko w procesie wychowania powinno nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami                           i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym (obowiązkowość, przyjaźń, radość).

 

Wdrażanie nowej podstawy programowej

Wdrażając nową podstawę programową, należy zwrócić uwagę na odmienne regulacje                    w zakresie przygotowania dzieci do osiągania dojrzałości szkolnej, szczególnie w zakresie poznawania liter i liczenia. Zmiana dotyczy konieczności uwzględnienia potrzeb i możliwości dzieci, np.:

 1. Nauczyciele wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwanym poznaniem liter – skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami wspomagającymi ćwiczenie czynności złożonych – liczenie, czytanie, a nawet pisanie – nauczyciel przygotowuje je do ich wykonywania zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
 2. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku umiejętności poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja ich rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego.

Podstawa programowa dla edukacji przedszkolnej zawiera opisy realizacji zadań w postaci celów osiągniętych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

 

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

Kluczowe kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są tu zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują, w różnym

stopniu, zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko podejmuje następujące aktywności matematyczne:

 • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia; układa przedmioty w: grupy, szeregi, rytmy; odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie; rozróżnia podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,
 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując przy tym np. dłoń, stopę, but,
 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także

w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,

 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

 

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego rozwijanie kreatywności i

przedsiębiorczości jest jednym z głównych zadań przedszkola, które powinno:

 • wspierać wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzyć warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspierać aktywności dziecka, podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętność korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

W zakresie kompetencji cyfrowych podstawa programowa wskazuje na potrzebę kształtowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym korzystania z nowoczesnej technologii.

                            

Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 realizuje Program Promujący Zdrowie, którego celem jest:

 • podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia przez dzieci, pracowników i rodziców dzieci,
 • dobre samopoczucie w przedszkolu członków jego społeczności,
 • edukację zdrowotną i stworzenie im warunków do praktykowania zachowań prozdrowotnych
 • zwiększenie kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie   i edukacji zdrowotnej,
 • promocja zdrowia w dokumentach, pracy i życiu przedszkola.

Efektem takich  działań stanie się zwiększenie kompetencji pracowników i rodziców dzieci                 w zakresie dbałości o zdrowie oraz stwarzanie warunków do praktykowania zachowań prozdrowotnych.

 

Mocne strony przedszkola:

 • duży, przestronny, wolnostojący budynek,
 • nowocześnie wyposażona kuchnia dysponująca piecem konwekcyjnym
 • całodzienne wyżywienie, świeże posiłki są przygotowywane na miejscu w oparciu o własną kuchnię
 • duży ogródek, dobrze wyposażony, sprzyjający aktywności ruchowej dzieci,
 • dobra lokalizacja placówki, z dala od gwarnych ulic, w otoczeniu zieleni, w pobliżu pięknego parku
 • kolorowe i estetyczne sale dydaktyczne oraz inne pomieszczenia w przedszkolu,
 • dobrze wykształceni nauczyciele,
 • realizacja autorskich programów edukacyjnych,
 • dobra znajomość środowiska rodzinnego,
 • atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci i środowiska rodzinnego,
 • stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci,
 • szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

 

 

 

Ogólne  cele  koncepcji  przedszkola

 • Przedszkole organizuje procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się, dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • Przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu uzdolnień,
 • respektowane są normy społeczne,
 • nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,
 • Przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym
 • rodzice są partnerami przedszkola,
 • Przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji,
 • Przedszkole realizuje program profilaktyczno-wychowawczy ,,Wychowanie do wartości” uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci
 • planowanie i uatrakcyjnianie zajęć dotyczących aktywności twórczej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik i metod z włączeniem treści poruszających tematykę ,,Wiem, czuję, rozumiem-wychowanie do wartości”
 • wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu
 • ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci.
 • informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru tego, co jest dobre i odrzucania tego, co jest złe i szkodliwe
 • dostarczanie dziecku pozytywnych wzorców zachowań

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego indywidualnego twórczego rozwoju z uwzględnieniem jego aktywności  w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalno-społecznej, bez nacisków i przymusu  a poprzez rozbudzanie ciekawości                 i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

Celem działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

 1. Przedszkole otwarte jest na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu jego trudności i barier.
 • Proponujemy zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie ze sobą i środowiskiem.
 1. Poprzez udział w programie Przedszkole Promujące Zdrowie będziemy dążyć do uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu PPZ.
 2. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny a dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.
 3. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.
 4. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.
 5. Zapewnia dzieciom wszechstronną opiekę, bezwarunkową akceptację oraz bezpieczeństwo.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 2 będzie placówką  zapewniającą dzieciom całościowy rozwój oraz wsparcie poprzez opiekę, wychowanie, nauczanie-uczenie się :

 1. Przedszkolem otwartym na oczekiwania i potrzeby dzieci oraz rodziców. Promującym

kreatywne działania: odkrywanie własnych możliwości, sensu działania, gromadzenie

doświadczeń w prawdzie, dobru i pięknie.

 1. Placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do osiągania dojrzałości do

podjęcia nauki na I etapie edukacji.

 1. Będzie wspomagać i umożliwiać  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom,

uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia i sytuację rodzinną. Będzie stymulować

rozwój dzieci w normie rozwojowej i dzieci o specjalnych potrzebach

edukacyjnych  i wychowawczych

 1. Tworzyć bezpieczne warunki do zabawy i nauki w zachowaniu zdrowia

i bezpieczeństwa dzieci

 1. Będzie współpracować z rodzicami, co sprawi, że oddziaływania opiekuńczo –

wychowawcze przedszkola i domu będą spójne, a rodzice staną się najlepszymi

i aktywnymi sojusznikami pedagogów.

 1. Przedszkole będzie otwarte na relacje  międzyludzkie, partnerstwo i życzliwość,

przestrzeganie praw dziecka.

 

PRIORYTETY  I  WYZWANIA WOBEC REFORMY OŚWIATY

1.Bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola.

2.Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3.Podniesienie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej.

4.Podniesienie jakości edukacji włączającej w przedszkolu.

5.Planowanie procesu adaptacji, kierowanie się osiągnięciami psychologii rozwojowej.

6.Dostosowanie naboru do przedszkola zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

7.Koncentrowanie się na szansach a nie na przeszkodach.

8.Dostosowanie dokumentacji przedszkolnej do nowych przepisów prawa oświatowego.

 

WSPOMAGANIE  INDYWIDUALNEGO  ROZWOJU  DZIECKA,

 WYRÓWNYWANIE  SZANS  EDUKACYJNYCH

1.Indywidualny rozwój dziecka, uznawanie jego podmiotowości tj. akceptacji indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka.

2.Niwelowanie dysharmonii rozwojowych poprzez terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych.

3.Prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu poznawania możliwości   i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie ich, przeprowadzenie analizy gotowości do

podjęcia nauki w szkole.

4.Rozpoznawanie potrzeb dziecka związanych z motywacją, celami, umiejętnościami               i wiadomościami.

5.Kompensowanie i wyrównywanie braków wynikających z zaniedbań środowiskowych, zawężonego środowiska społecznego lub niekorzystnej sytuacji rodzinnej.

6.Udzielenie i zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola               w formie zajęć specjalistycznych (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychologicznych, zajęć rozwijających uzdolnienia, porad                                 i konsultacji).

7.Wykorzystywanie nowoczesnych technologii- narzędzi TIK- wspieranie nimi wszystkich obszarów edukacji, uatrakcyjnianie procesu nauczania – uczenia się.

8.Zadbanie  o wczesną diagnozę SI poprzez :

-prowadzenie obserwacji ogólnego rozwoju motorycznego dziecka, poziomu, rodzaju                        i stopnia jego aktywności ruchowych oraz reakcji na otaczające bodźce – dokonywanie wstępnej oceny problemów sensorycznych za pomocą list kontrolnych i formularzy SI.

-włączenie w codzienność ćwiczeń i zabaw z elementami terapii  i integracji sensorycznej.

9.Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci w codziennej pracy nauczyciela – wychowawcy, w tym ustalenie aktualnej hierarchii potrzeb u wychowanka np. okresowego priorytetu potrzeb emocjonalnych.

10.Różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się i nauczania, form pracy, zadań itp. w taki sposób, aby każde dziecko mogło osiągnąć postęp na miarę swoich możliwości.

11.tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i pasji.

12.Organizacja edukacji włączającej i wczesnego wspomagania, wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych przy współpracy z instytucjami pomocniczymi (Fundacją Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji w Pucku, z  Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Rumi, Urzędem Miasta w Redzie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Redzie , Powiatowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Wejherowie).

13.Zapewnienie dzieciom odpowiedniego wsparcia organizacyjnego, pedagogicznego                      i psychologicznego.

 

SPECYFIKĄ  PRZEDSZKOLA  SĄ:

Oferty edukacyjne, które stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności. Są dostosowane do zainteresowań dzieci

 • język angielski
 • zajęcia rytmiczno- umuzykalniające
 • badania przesiewowe logopedyczne
 • terapia logopedyczna (5-6 latki) oraz indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci                  z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające z dzieckiem zdolnym,

METODY PRACY

W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne  w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.;

 • pedagogiki zabawy
 • bajkoterapia
 • aktywizujące: burza mózgów, projektu…
 • czynnościowe nauczanie matematyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej
 • warsztaty badawcze i doświadczenia
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
 • Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz
 • kinezjologii Dennisona
 • relaksacyjne: muzyka relaksacyjna, masażyki, bajki terapeutyczne

 

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • oklaski
 • emblematy
 • przydział funkcji

Stosowane kary:

 • upomnienie ustne
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu

 

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej
 • szczegółowe rozpoznanie  sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnych programów, dokumentowanie wyników obserwacji
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy

 

BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:

 • teczek prac (karty pracy, rysunki…)
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • albumów, kronik
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy…)
 • rozmów
 • umiejętności praktycznych dzieci (występy, wystawy)

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe i otwarte;
 • jest akceptowane takie, jakie jest;
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne
 • chętnie podejmuje nowe wyzwania;
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie;
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi;
 • poznaje swoje prawa i obowiązki;
 • osiąga dojrzałość szkolną na odpowiednim poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole
 • jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

SYSTEM MONITOROWANIA  OSIĄGNIĘĆ  NAUCZYCIELI

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (autoanalizę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • obserwacji zajęć i innych czynności statutowych
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI 

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

SPOSOBY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ DZIECKA ORGANIZOWANEJ

   W PRZEDSZKOLU

 

 • konsultacje i porady indywidualne
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola
 • współdziałanie w celu tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • angażowanie w działalność przedszkola dotyczącej sfery rodzinnej i domowej ( Dzień Matki i Ojca , Dzień Rodziny, Festyny, Dzień Babci i Dziadka);
 • szukania wsparcia rodziców we wszystkich poczynaniach, prowadzenie rozmów o troskach, oczekiwaniach, informowanie o niezbędności współdziałania z rodzicami;
 • wykazywanie inicjatywy w nawiązywaniu wypracowywaniu warunków i form kontaktów z rodzicami, biorąc pod uwagę poziom kultury środowiska społecznego w jakim pracują, ich oczekiwania i potrzeby;
 • podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców, umożliwienie czynnego ich udziału w zajęciach dzieci, obserwowanie pracy dziecka i nauczyciela w różnych sytuacjach;
 • wykorzystanie do współpracy porozumiewawczych pól komunikacyjnych: decyzji, negocjacji i prośby;
 • podnoszenie atrakcyjności form i metod współpracy proponowanych rodzicom np. zajęcia otwarte, warsztaty, prelekcje z udziałem specjalistów;
 • współprowadzenie przez rodziców zajęć i diagnoza wzajemnych relacji;
 • udostępnienie rodzicom zbiorów biblioteki przedszkolnej, dbanie o jej aktualność;
 • włączenie rodziców do działań w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie.
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • włączanie rodziców w akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom”
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
 • organizowanie warsztatów dla rodziców w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci
 • organizowanie dni otwartych dla rodziców
 • przygotowywanie materiałów dla rodziców na stronie internetowej, tablicy informacyjnej
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

ZASADY  WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
 • współpraca z Fundacją Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji w Pucku ,z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  Szkołami Podstawowymi, Miejską Biblioteką Publiczną im. H.Derdowskiego, Fabryką Kultury,  MOSiR-em, MOPS-em, Policją, Strażą Pożarną, Wojskiem, Urzędem Miasta, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie, Komunalnym Związkiem Doliny Redy                          i Chylonki.
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym   i ogólnokrajowym.

 

Opracowały:

mgr Bogusława Semmerling

mgr Monika Dobrosielska

Koncepcja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną w dniu                        16. 09.2019r i opublikowana na stronie internetowej przedszkola.