STYCZEŃ 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
GRUPA I – KRASNOLUDKI
STYCZEŃ 2024

Tydzień 19: Każdy lubi karnawał
Tydzień 20: Zwierzęta zimą
Tydzień 21: Kocham Babcię i Dziadka
Tydzień 22: Zabawy na śniegu

Umiejętności dziecka:
-sprząta po skończonej zabawie
-wykonuje ćwiczenia oddechowe
-wypowiada się nt. doświadczeń karnawałowych
-układa puzzle
-określa kolor i kształt chmur
-uczestniczy w zabawie
-posługuje się umiarkowanym głosem w zabawie
-bawi się zgodnie z rówieśnikami
-tworzy rysunek wokół koła
-ozdabia szablon sukni wg własnego projektu
-potrafi rzucać jak najdalej śnieżkami
-koloruje wg wzoru i własnego pomysłu
-używa zwrotów grzecznościowych
-odkłada zabawki na miejsce
-tańczy w parze przy muzyce
-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej
-rozumie pojęcie „para”
-tworzy pary
-poprawnie posługuje się liczebnikami porządkowymi
-rozpoznaje figury geometryczne
-układa obrazki z mozaiki
-szanuje wspólne i własne zabawki
-wykonuje zadania słowno-ruchowe
-słucha treści piosenki
-śpiewa refren piosenki
-koloruje wg określonego wzoru
-jest uprzejme wobec innych
-porządkuje, segreguje ubrania
-wypowiada się zdaniami
-buduje logiczne wypowiedzi
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-jest samodzielne
-postępuje zgodnie z instrukcja nauczyciela
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy
-rozwiązuje zagadki o zwierzętach
-rozpoznaje zwierzęta i mówi o ich zwyczajach
-odgaduje po wyglądzie nazwy zwierząt
-bawi się w małych grupach
-szanuje prawa innych w zabawie
-z zaciekawieniem ogląda książki o zwierzętach
-potrafi stemplować
-samodzielnie wykonuje swoją pracę
-przestrzega zasad
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-układa puzzle
-odkłada zabawki na miejsce
-odgaduje dźwięki wydawane przez zwierzęta
-określa położenie zwierząt
-określa liczebność zbiorów
-nie wykracza poza teren określony przez nauczyciela
-samodzielnie buduje zdania
-kończy rozpoczęte zdanie
-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami
-otacza pętlą zwierzęta
-odgaduje nazwy instrumentów po wydawanych dźwiękach
-ma poczucie rytmu
-gra na instrumentach
-klasyfikuje przedmioty
-precyzyjnie koloruje rysunek
-zachowuje właściwą postawę w czasie oglądania
-zauważa zmiany w przyrodzie zimą
-utrwalenie wiadomości nt. zwierząt
-używa zwrotów grzecznościowych
-rozpoznaje członków rodziny
-z uwaga ogląda film
-wie co to znaczy być prawdomównym
-rozumie dlaczego nie należy kłamać
-wypowiada się logicznymi zdaniami
-odkłada zabawki na miejsce
-pomaga innym
-układa wzory kwiatowe
-szanuje swoje babcie i dziadków
-słucha wierszyka
-opowiada o przygodzie Treflinka
-rysuje swoją babcie i dziadka
-bawi się posługując się umiarkowanym głosem
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-jest spostrzegawcze i odnajduje śnieżynki
-określa położenie przedmiotów względem siebie
-jest samodzielne podczas ubierania się i rozbierania
-szybko reaguje na polecenia nauczyciela
-tworzy obrazek z koła
-niesie pomoc swoim kolegom i koleżankom
-powtarza rymowankę i wykonuje określone czynności
-gra rytmicznie na instrumentach
-czerpie radość ze wspólnych zabaw na dworze
-ćwiczy aktywnie
-koloruje wg wzoru
-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
-bawi się wg własnego wyboru
-tańczy przy muzyce
-słucha z uwaga wiersza
-odpowiada na pytania z wiersza
-wie, ze częste spacery sprzyjają zdrowiu
-rytmizuje dany tekst
-dba o porządek w sali po skończonej zabawie
-kończy rozpoczęte zdanie
-potrafi się wypowiedzieć nt. symptomów zimy
-określa kształt płatków śniegowych
-porządkuje miejsce zabawy
-tworzy wypowiedzi nt. zabaw zimowych
-rysuje białą kredą na określony temat
– jest zadowolone ze swoje pracy
-rzuca do określonego celu
-przestrzega wspólnych zasad
-odkłada zabawki na miejsce po skończonej zabawie
-podaje nazwy przedmiotów koloru białego
-posługuje się pojęciem „para”
-poprawnie przelicza liczebnikami głównymi
-wykonuje poprawnie zadania plastyczne
-przestrzega wspólnych zasad
-z zabawek korzysta we właściwy sposób
-koloruje wg wzoru
-odgaduje dźwięki grane na instrumentach
-tańczy do muzyki
-lepi ze śniegu kule
-obserwuje prowadzone doświadczenie wyciągając wnioski
-współdziała w czasie zabawy z innymi
-zna symbole zimy
-postępuje w sposób bezpieczny bawiąc się w czasie zimy na dworze
-posługuje się pojęciem para
-zauważa różnice w wyglądzie otoczenia jesienią i zimą
-przelicza liczebnikami głównymi
-porównuje wielkość przedmiotów

 

GRUDZIEŃ 2023
LISTOPAD 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA I – KRASNOLUDKI

WRZESIEŃ 2023

Tydzień 11: Jestem małym patriotą.
Tydzień 12:
Dbamy o zdrowie jesienią.
Tydzień 13:
Jak przekazujemy informacje.
Tydzień 14:
Mój przyjaciel miś.

 

 

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-naśladuje wybrane dźwięki

-słucha wiersza z uwaga

-wie kto to jest „patriota”         

-przyjmuje postawę „baczność”

-oczyszcza obuwie przed wejściem do budynku

-zna kolory flagi polskiej

-reaguje na polecenia słowne

-koloruje obrazek z postacią

-zna wizerunek postaci Józefa Piłsudskiego

-wie kto to jest bohater narodowy

-przyjmuje postawę „baczność”

-odnajduje na mapie Polskie góry Tatry i Morze Bałtyckie

-sprząta po skończonej zabawie

-koloruje domki

-układa rytm prostokątów z dwóch kolorach

-nie oddala się od grupy

-przelicza klocki i wrzuca odpowiednią liczbę klocków 

-właściwie korzysta z zabawek

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-odtwarza rytm za pomocą klaskania, tupania

-śpiewa fragmenty lub całość piosenki

-rozpoznaje i nazywa kolory

-składa z elementów dom

-zna legendę o powstaniu państwa polskiego

-zauważa miejsca dla swojej miejscowości

-uważnie słucha legendy

-wypowiada się nt. jej treści

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawy

-używa zwrotów grzecznościowych

-wie kto to jest listonosz

-zna znaczenie słów : nadawca, adresat

-zna swoje imię i nazwisko

-rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem

-odkłada zabawki na miejsce

-powtarza rymowankę

-zna imiona swoich kolegów i koleżanek

-rysuje samodzielnie rysunkowy list

-prawidłowo posługuje się kredkami

-potrafi się przedstawić

-zna swój adres

-nie niszczy zabawek

-wdrażanie do porządkowania sali

-rozpoznaje określone dźwięki 

-segreguje koperty na duże i małe

-porównuje liczebność zbiorów

-układa przedmioty od najmniejszej do największej

-prawidłowo wypowiada dźwięki naśladowcze

-wykonuje zadania ruchowe zgodnie z opowieścią

-szybko reaguje na sygnały

-wygrywa rytmicznie określone rytmy

-bawi się zgodnie z innymi

-wyśpiewuje sylabami określone melodie

-układa historyjkę związaną z drogą listu od nadawcy do odbiorcy

-jest aktywne ruchowo

-łączy klocki ze sobą tworząc budowle

-porządkuje zabawki

-prawidłowo posługuje się kredkami i koloruje

-wie kto to jest przyjaciel

-współdziała w zabawie i pracy

-tańczy z przyjacielem

-właściwie się ubiera

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-prawidłowo postępuje wg instrukcji

-przestrzega ustalonych zasad

-przelicza i koloruje właściwa ilość kółek

-rysuje pastelami na określony temat

-właściwie posługuje się kredkami

-posługuje się umiarkowanym głosem

-współdziała w zabawie  z innymi

-szanuje wspólne zabawki

-nie niszy zabawek

-nazywa swoje emocje

-wie które są pozytywne a które negatywne

-tańczy w przyjacielem

-dorysowuje elementy twarzy misia

-odkłada zabawki na miejsce

-słucha uważnie bajki   czytanej

-ma poczucie rytmu

-śpiewa refren piosenki

-tańczy przy muzyce

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu zabaw

-buduje z klocków na określony temat

-bawi się zgodnie z innymi mówiąc umiarkowanym głosem

-odnajduje pary

-zna historie pluszowego misia

-opowiada o swoim misiu

-wymieni imiona ulubionych misiów

-tańczy przy muzyce

-wykonuje określone zadania słowno-ruchowe

PAŹDZIERNIK 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA I – KRASNOLUDKI

WRZESIEŃ 2023

Tydzień 1: Witaj w przedszkolu
Tydzień 2:
Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3:
Bezpieczna droga do przedszkola
Tydzień 4:
Jesień w parku i w lesie

 

Umiejętności dziecka:
-zaczyna bawić się w sali zabaw

-powtarza za nauczycielką imiona kolegów i koleżanek

-próbuje podskakiwać

-maszeruje jeden za drugim

-próbuje łączyć różne klocki ze sobą

-wypowiada określone zgłoski

-nazywa kolory: czerwony, żółty , niebieski

-opisuje słowami wygląd Treflika

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-dzieli się atrakcyjnymi zabawami

-wypowiada się nt. filmu

-zna zasady bezpieczeństwa zabaw na placu

-dzieli się zabawkami

-prawidłowo posługuje się kredkami

-biega i maszeruje zgodnie w wygrywanym rytmem

-wykonuje wdech nosem a wydech ustami

-spaceruje z wykorzystaniem węża spacerowego

-wypowiada się na temat obrazka

-sprząta po skończonej zabawie

-słucha uważnie czytanej bajki

-zna pomieszczenia przedszkola

-zna rytm dnia

-rozpoznaje swój znaczek

-zna swoje miejsce w szatni

-słucha poleceń nauczyciela

-wykonuje podskoki

-rozpoznaje złą i dobra zabawę

-odpowiada na pytania

-zna zasady korzystania zabawek

-ustawia się w kole

-łączy w pary zabawki

-dzieli się atrakcyjnymi  zabawkami

-wykonuje ćwiczenie oddechowe

-spaceruje w sposób bezpieczny

-przestrzega zasad kodeksu

-prawidłowo powtarza zgłoski

-potrafi połączyć przedmioty parami

-słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega ustalonych zasad

-tańczy z kolegą, koleżanką

-słucha z uwaga piosenki

-wygrywa rytmicznie fragmenty piosnki

-rozpoznaje przedmioty po opisie słownym wyglądu zabawki

-odkłada zabawki na wcześniej ustalone miejsce

-oceni zachowanie (dobrze, źle)

-wypowiada się na forum grupy

-jest sprawne ruchowo

-koloruje wybrany obrazek

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-powtarza chętnie zgłoski

-reaguje na sygnał wzrokowy

-wypowiada się określony temat

-reaguje na polecenia

-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu

-stara się prawidłowo pokolorować

-posługuje się umiarkowanym głosem

-układa puzzle

-przykleja elementy obrazka

-poprawne posługuje się klejem smarując odpowiednie powierzchnie

-szybko reaguje na polecenia

-samodzielnie projektuje obraz

-szanuje w zabawie prawa innych

-rozpoznaje kształt koła i kwadratu

-porządkuje po skończonej zabawie

-jest spostrzegawcze

-odróżnia muzykę smutna od wesołej

-słucha uważnie poleceń muzycznych

-zachowuje się bezpiecznie

-potrafi rozpoznać odgłosy

-bawi się wg zainteresowań

– lubi zabawy z innymi dziećmi

-próbuje rozwiązać zagadki

-słucha uważnie opowiadania

-zachowuje się w sposób właściwy podczas przechodzenia przez jezdnię

-słucha poleceń

– jest spostrzegawcze

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-rozpoznaje niektóre z rodzajów liści

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-segreguje grzyby

-sprawnie wykonuje ćwiczenia

-jest spostrzegawcze

-pracuje z plasteliną

-próbuje uformować kulę

-potrafi pracować na podkładce

-koloruje wg wzoru

-maluje liście nowa techniką

-rozpoznaje drzewa: dąb, kasztanowiec, jarzębina

-łączy linią owoc i drzewo

-lubi spacerować razem z innymi dziećmi

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-reaguje na sygnały dźwiękowe

-nie wyrywa zabawek innym

-rozpoznaje po dotyku jesienne owoce z drzew liściastych

-właściwie reaguje na sygnał dźwiękowy

-rozróżnia tempo: wolno, szybko

-zbiera i gromadzi kasztany

-przestrzega ustalonych zasad

-przedstawia muzykę za pomocą wymyślonego przez siebie ruchu

-słucha uważnie treści wiersza

-powtarza fragmenty wiersza z pamięci

-składa obrazek w całość obrazek listka

-współdziała w zabawie

-zgodnie bawi się z innymi dziećmi

-spontanicznie się wypowiada

-rozpoznaje i nazywa zgromadzone owoce

-wie, ze owoce są źródłem witamin i często je spożywa

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

-łączy w pary wybrane owoce

-próbuje dokładnie pomalować owoce

-rozpoznaje owoc śliwki

-wykonuje zadanie plastyczne wg instrukcji

-bawi się w sposób bezpieczny

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy

-segreguje owoce wg wyznaczonego kryterium

-z uwagą ogląda film

-wypowiada się na temat treści filmu

-rozpoznaje drzewa owocowe

-rozwiązuje proste zagadki

-układa obrazek z części

-przelicza liczebnikami głównymi w zakresie 3 i więcej

-zauważa zmiany w przyrodzie

-właściwie określa położenie przedmiotów

-przestrzega ustalonych  zasad

-ogląda książeczki z uwagą

-układa historyjkę obrazkową

-zna sposoby wykorzystania jabłek

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym

-koloruje wg wzoru

 

WRZESIEŃ 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA I – KRASNOLUDKI

WRZESIEŃ 2023

Tydzień 1: Witaj w przedszkolu
Tydzień 2:
Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3:
Bezpieczna droga do przedszkola
Tydzień 4:
Jesień w parku i w lesie

 

Umiejętności dziecka:
-zaczyna bawić się w sali zabaw

-powtarza za nauczycielką imiona kolegów i koleżanek

-próbuje podskakiwać

-maszeruje jeden za drugim

-próbuje łączyć różne klocki ze sobą

-wypowiada określone zgłoski

-nazywa kolory: czerwony, żółty , niebieski

-opisuje słowami wygląd Treflika

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-dzieli się atrakcyjnymi zabawami

-wypowiada się nt. filmu

-zna zasady bezpieczeństwa zabaw na placu

-dzieli się zabawkami

-prawidłowo posługuje się kredkami 

-biega i maszeruje zgodnie w wygrywanym rytmem

-wykonuje wdech nosem a wydech ustami

-spaceruje z wykorzystaniem węża spacerowego

-wypowiada się na temat obrazka

-sprząta po skończonej zabawie

-słucha uważnie czytanej bajki

-zna pomieszczenia przedszkola

-zna rytm dnia

-rozpoznaje swój znaczek

-zna swoje miejsce w szatni

-słucha poleceń nauczyciela

-wykonuje podskoki

-rozpoznaje złą i dobra zabawę

-odpowiada na pytania

-zna zasady korzystania zabawek

-ustawia się w kole

-łączy w pary zabawki

-dzieli się atrakcyjnymi  zabawkami

-wykonuje ćwiczenie oddechowe

-spaceruje w sposób bezpieczny

-przestrzega zasad kodeksu

-prawidłowo powtarza zgłoski

-potrafi połączyć przedmioty parami

-słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega ustalonych zasad

-tańczy z kolegą, koleżanką

-słucha z uwaga piosenki

-wygrywa rytmicznie fragmenty piosnki

-rozpoznaje przedmioty po opisie słownym wyglądu zabawki

-odkłada zabawki na wcześniej ustalone miejsce

-oceni zachowanie (dobrze, źle)

-wypowiada się na forum grupy

-jest sprawne ruchowo

-koloruje wybrany obrazek

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-powtarza chętnie zgłoski

-reaguje na sygnał wzrokowy

-wypowiada się określony temat

-reaguje na polecenia

-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu

-stara się prawidłowo pokolorować

-posługuje się umiarkowanym głosem

-układa puzzle

-przykleja elementy obrazka

-poprawne posługuje się klejem smarując odpowiednie powierzchnie

-szybko reaguje na polecenia

-samodzielnie projektuje obraz

-szanuje w zabawie prawa innych

-rozpoznaje kształt koła i kwadratu

-porządkuje po skończonej zabawie

-jest spostrzegawcze

-odróżnia muzykę smutna od wesołej

-słucha uważnie poleceń muzycznych

-zachowuje się bezpiecznie 

-potrafi rozpoznać odgłosy

-bawi się wg zainteresowań

– lubi zabawy z innymi dziećmi

-próbuje rozwiązać zagadki

-słucha uważnie opowiadania

-zachowuje się w sposób właściwy podczas przechodzenia przez jezdnię

-słucha poleceń

– jest spostrzegawcze

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-rozpoznaje niektóre z rodzajów liści

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-segreguje grzyby

-sprawnie wykonuje ćwiczenia

-jest spostrzegawcze

-pracuje z plasteliną

-próbuje uformować kulę

-potrafi pracować na podkładce

-koloruje wg wzoru

-maluje liście nowa techniką

-rozpoznaje drzewa: dąb, kasztanowiec, jarzębina

-łączy linią owoc i drzewo

-lubi spacerować razem z innymi dziećmi

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-reaguje na sygnały dźwiękowe

-nie wyrywa zabawek innym

-rozpoznaje po dotyku jesienne owoce z drzew liściastych

-właściwie reaguje na sygnał dźwiękowy

-rozróżnia tempo: wolno, szybko

-zbiera i gromadzi kasztany

-przestrzega ustalonych zasad

-przedstawia muzykę za pomocą wymyślonego przez siebie ruchu

-słucha uważnie treści wiersza

-powtarza fragmenty wiersza z pamięci

-składa obrazek w całość obrazek listka 

-współdziała w zabawie

-zgodnie bawi się z innymi dziećmi

-spontanicznie się wypowiada

-rozpoznaje i nazywa zgromadzone owoce

-wie, ze owoce są źródłem witamin i często je spożywa

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

-łączy w pary wybrane owoce

-próbuje dokładnie pomalować owoce

-rozpoznaje owoc śliwki

-wykonuje zadanie plastyczne wg instrukcji

-bawi się w sposób bezpieczny

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy

-segreguje owoce wg wyznaczonego kryterium

-z uwagą ogląda film

-wypowiada się na temat treści filmu

-rozpoznaje drzewa owocowe

-rozwiązuje proste zagadki

-układa obrazek z części

-przelicza liczebnikami głównymi w zakresie 3 i więcej

-zauważa zmiany w przyrodzie

-właściwie określa położenie przedmiotów

-przestrzega ustalonych  zasad

-ogląda książeczki z uwagą

-układa historyjkę obrazkową

-zna sposoby wykorzystania jabłek

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym

-koloruje wg wzoru