MAJ 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA I – KRASNOLUDKI

MAJ 2024

  • Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem
  • Na majowej łące
  • Gdzie pracują rodzice
  • Kocham mamę i tatę
  • Święto Dzieci

 

 

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-interesuje się Polską i różnymi regionami  Polski

-wypowiada się na forum grupy

-nazywa poszczególne symbole narodowe

-zna nazwę swojego kraju

-sprząta po skończonej zabawie

-chętnie uczestniczy w zabawach

-rozpoznaje kontur Polski

-wspólnie  z innymi wykonuje pracę plastyczną

-odnajduje symbole narodowe podczas spaceru

-szuka swojej pary

-wie jakie miasto jest stolicą

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-tworzy kwiaty stemplując

-przelicza liczebnikami

-potrafi segregować wg rodzaju

-rozpoznaje, nazywa odgłosy

-szybko odnajduje parę

-jest aktywne w zabawie

-szanuje wytwory prac innych

-szanuje prawa innych w zabawie

–  odtwarza  określone rytmy

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-słucha uważnie hymnu

zachowując właściwą postawę

-samodzielnie wykonuje flagę Polski

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami z innymi dziećmi

-odgaduje skąd dochodzi głos

-wykonuje ćwiczenia naśladowcze

-rozpoznaje naszą flagę

-wie jak wygląda flaga unii

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-potrafi rywalizować

-umie przegrywać, godzi się z porażką

-lubi słuchać bajek czytanych przez dorosłych

-używa zwrotów grzecznościowych

-próbuje identycznie pokolorować skrzydło motyla

-rozpoznaje i nazywa owady mieszkające na łące

-wypowiada się na forum grupy

-zauważa motylki

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-sprząta po skończonej zabawie

-chętnie uczestniczy w zabawie słowno-ruchowej

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną techniką orgiami

-bawi się wspólnie z innymi dziećmi

-reaguje na polecenia

-odgaduje nazwy owadów

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-sprząta po skończonej zabawie

-prawidłowo wypowiada określone zgłoski

-przelicza liczebnikami

-układa kropki wg polecenia

-jest spostrzegawcze

-samodzielnie próbuje się przebierać   w szatni

-naśladuje zachowania owadów

-poprawnie układa rytmy

– odgaduje nazwy  owadów po opisie słownym

-słucha uważnie piosenki

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć

-improwizuje przy muzyce

-dostosowuje ubiór do pogody

-potrafi naśladować zwierzęta

-chętnie rysuje po śladzie

– chętnie współdziała w zabawie

-przelicza i podaje właściwą liczbę uderzeń

-potrafi podać  kilka informacji o pszczole

-jest bacznym obserwatorem podczas spaceru

-ma poczucie równowagi

-rysuje w powietrzu figury: koło, kwadrat , trójkąt

-nazywa zawody rodziców

-wypowiada się na forum grupy

-słucha poleceń

-jest samodzielne w szatni

-wie czym zajmuje się krawcowa

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-projektuje wzór tkaniny

-dba o estetykę miejsca pracy

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na placu

-rytmizuje tekst wierszyka

-potrafi być wesoły i smutny

-rozpoznaje i nazywa emocje

-przelicza liczebnikami

-tworzy zbiory owoców

-rozpoznaje niektóre kwiaty w ogrodzie

-wykonuje plastyczno- graficzne ćwiczenie

– śpiewa indywidualnie swoje teksty

-wypowiada się na temat swojej rodziny

-zna członków swojej rodziny

-chętnie i często spaceruje

-przestrzega zasad kodeksu

-poprawnie wypowiada zgłoski

-rozumie, że za złe zachowanie trzeba ponieść konsekwencje

-słucha poleceń ruchowych  i sprawnie je wykonuje

-wie czym są obowiązki

-wymieni kilka swoich obowiązków domowych

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-wie czym zajmuje się kucharz

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi, używa słów proszę, przepraszam, dziękuję

-prowadzi palcem po wzorze

-mówi fragmenty wiersza z pamięci

-wypowiada się na forum grupy

-jest sprawne ruchowo

-układa obrazek w całość

-stara się narysować portret rodziców

-dba o estetykę swojej pracy

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na placu

-śpiewa proste rymowanki

-recytuje i śpiewa na forum grupy

-jest śmiałe i odważne

-przelicza liczebnikami  głównymi i porządkowymi

-układa rytmy kwiatowe

-zachowuje się w sposób bezpieczny podczas spaceru

-stara się precyzyjnie kolorować  kwiatka dla mamy

-podskakuje zgodnie z podanym rytmem

-rozpoznaje członków rodziny

-ilustruje  treść opowieści  ruchem

-pomaga innym

-bawi się z rówieśnikami

-szybko ustawia się w kole

-łączy w pary kubek i talerzyk

-uważnie słucha słów i klaszcze na podane słowo

-słucha wiersza

-układa obrazek dokładając określone sylwety Treflików

-zauważa zmiany w przyrodzie

-rozpoznaje i nazywa kolory

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

 

MARZEC 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA I – KRASNOLUDKI

MARZEC 2024

 

 

Tydzień 27: W marcu jak w garncu
Tydzień 28:
Dbamy o zdrowie na przedwiośniu
Tydzień 29:
Nadchodzi wiosna
Tydzień 30:
Wielkanoc

 

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-dzieli drzewa na iglaste i liściaste

-rozpoznaje symptomy wiosny

-wypowiada się na forum grupy

-słucha poleceń

-bawi się  bezpiecznie

-stara się prawidłowo posługiwać się kredkami

-odkłada zabawki po zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

-czeka na swoją kolej w zabawie

-jest sprawne manualnie

-łączy klejem kulki z papieru z kartką tworząc drzewo

-dobiera właściwe części garderoby  wiosennej

-reaguje na polecenia

-aktywnie uczestniczy w zabawie z chustą

-powtarza rymowankę

-zapamiętuje jej treść

-przelicza liczebnikami

-jest spostrzegawcze

-słucha uważnie poleceń

-samodzielnie próbuje się przebierać 

-szybko reaguje na polecenia

-odkłada zabawki na miejsce

-szanuje prawa innych w zabawie

-odgaduje zagadki o wiośnie

-słucha uważnie rymowanki i ją powtarza

-improwizuje w zabawie

-chętnie i często spaceruje

-zauważa zmiany w otoczeniu 

-odnajduje swój kolor

-rozumie, ze złe zachowanie niesie konsekwencje 

-przestrzega ustalonych zasad                                         

 -aktywnie uczestniczy w zabawie

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-wymieni cechy charakterystyczne dla pory roku – wiosny

-słucha treści wierszyka i dorysowuje brakujące elementy

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi i dba o porządek

-odgaduje zagadki słowne

-rozumie potrzebę hodowli i zjadania warzyw

-zauważa zmiany pogodowe

-wypowiada się nt. czynników wzrostowych roślin

-używa słów proszę, dziękuje , przepraszam

-używa zwrotów grzecznościowych

-chętnie uczestniczy w zabawie

-wie jak wygląda cebulka

-potrafi malować farbami

-nie przeszkadza innym podczas malowania

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolnego 

-reaguje na polecenia

-poprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe

-sprząta po skończonej zabawie

-aktywnie uczestniczy w zabawie w skojarzenia

-uważnie ogląda film

-odpowiada na pytania

-samodzielnie próbuje się przebierać 

-obserwuje zjawiska przyrodnicze

-ma poczucie równowagi

-jest sprawne ruchowo

– rozpoznaje i nazywa  figury geometryczne

-odgaduje dźwięki wydawane przez instrumenty 

-improwizuje ruchem utwory muzyki klasycznej

-chętnie i często przebywa na placu zabaw

-jest spostrzegawcze słuchowo

-organizuje sobie czas wolny

-bawi się zgodnie z innymi

-nazywa części garderoby i dopasowuje je do pogody

-słucha z uwagą wiersza

– ocenia co jest zdrowe a co niezdrowe

-bawi się razem z innymi dziećmi współdziałając

-słucha  opisu słownego

-odgaduje nazwę przedmiotu po opisie słownym

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-zna zwyczaj pożegnania zimy a powitania wiosny

-stara się prawidłowo posługiwać się kredkami

-rozumie, ze złe zachowanie powoduje  ich konsekwencje

-używa zwrotów grzecznościowych

-lepi z plasteliny kulki

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-koloruje ptaka

-powtarza rytmicznie rymowankę

-rysuje kredkami do muzyki

-chętnie ćwiczy

-przelicza liczebnikami

-klasyfikuje wg jednej cechy

-wyciąga wnioski

-potrafi wypowiedzieć się nt. czynników wzrostu roślin

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-słucha uważnie piosenki

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć

-chętnie i często spaceruje

-zachowuje się w sposób bezpieczny

-potrafi podskakiwać obunóż

-wypowiada  zgłoski

-rozpoznaje dźwięki naśladowcze wydawane przez owady i ptaki

-wymieni oznaki wiosny

-wypowiada się logicznie pełnymi zdaniami

-zauważa zmiany w przyrodzie wiosną i o nich mówi

-próbuje skakać z oderwaniem nóg od podłogi

-wie jak wygląda krokus i potrafi go rozpoznać

-odtwarza rytm

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-precyzyjnie koloruje

-odtwarza wiersz z pamięci

-wypowiada się na forum grupy nt.  świąt wielkanocnych

-słucha poleceń

-zauważa zmiany pogodowe

-aktywnie uczestniczy w zabawie relaksacyjnej

-sprząta po skończonej zabawie

-chętnie uczestniczy w zabawach  plastycznych

-jest sprawne manualnie

-wydziera z kolorowego papieru 

-projektuje pisankę

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-reaguje na polecenia

-zna tradycje wielkanocne 

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-sprząta po skończonej zabawie

-powtarza wiersz z pamięci

-potrafi naśladować chód ptaka

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-jest spostrzegawcze

-dostosowuje ubiór do warunków pogodowych  

-pamięta o podlewaniu roślin

 -szanuje wytwory prac innych  oraz wybór zabawy

-szanuje prawa innych w zabawie

–  precyzyjnie koloruje

-słucha uważnie wiersza

-gra na instrumentach ilustrując i wiersz

-chętnie i często spaceruje

-przestrzega zasad podczas bezpiecznego spaceru

-przelicza w czasie zabawy

-składa obrazek z części

-używa zwrotów: proszę, przepraszam , dziękuje

-projektuje swoją palmę wielkanocną przyklejając różne drobne elementy

-odgaduje zagadki

-wypowiada się zdaniami

-prowadzi obserwacje  podczas spaceru

 

 

STYCZEŃ 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
GRUPA I – KRASNOLUDKI
STYCZEŃ 2024

Tydzień 19: Każdy lubi karnawał
Tydzień 20: Zwierzęta zimą
Tydzień 21: Kocham Babcię i Dziadka
Tydzień 22: Zabawy na śniegu

Umiejętności dziecka:
-sprząta po skończonej zabawie
-wykonuje ćwiczenia oddechowe
-wypowiada się nt. doświadczeń karnawałowych
-układa puzzle
-określa kolor i kształt chmur
-uczestniczy w zabawie
-posługuje się umiarkowanym głosem w zabawie
-bawi się zgodnie z rówieśnikami
-tworzy rysunek wokół koła
-ozdabia szablon sukni wg własnego projektu
-potrafi rzucać jak najdalej śnieżkami
-koloruje wg wzoru i własnego pomysłu
-używa zwrotów grzecznościowych
-odkłada zabawki na miejsce
-tańczy w parze przy muzyce
-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej
-rozumie pojęcie „para”
-tworzy pary
-poprawnie posługuje się liczebnikami porządkowymi
-rozpoznaje figury geometryczne
-układa obrazki z mozaiki
-szanuje wspólne i własne zabawki
-wykonuje zadania słowno-ruchowe
-słucha treści piosenki
-śpiewa refren piosenki
-koloruje wg określonego wzoru
-jest uprzejme wobec innych
-porządkuje, segreguje ubrania
-wypowiada się zdaniami
-buduje logiczne wypowiedzi
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-jest samodzielne
-postępuje zgodnie z instrukcja nauczyciela
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy
-rozwiązuje zagadki o zwierzętach
-rozpoznaje zwierzęta i mówi o ich zwyczajach
-odgaduje po wyglądzie nazwy zwierząt
-bawi się w małych grupach
-szanuje prawa innych w zabawie
-z zaciekawieniem ogląda książki o zwierzętach
-potrafi stemplować
-samodzielnie wykonuje swoją pracę
-przestrzega zasad
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-układa puzzle
-odkłada zabawki na miejsce
-odgaduje dźwięki wydawane przez zwierzęta
-określa położenie zwierząt
-określa liczebność zbiorów
-nie wykracza poza teren określony przez nauczyciela
-samodzielnie buduje zdania
-kończy rozpoczęte zdanie
-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami
-otacza pętlą zwierzęta
-odgaduje nazwy instrumentów po wydawanych dźwiękach
-ma poczucie rytmu
-gra na instrumentach
-klasyfikuje przedmioty
-precyzyjnie koloruje rysunek
-zachowuje właściwą postawę w czasie oglądania
-zauważa zmiany w przyrodzie zimą
-utrwalenie wiadomości nt. zwierząt
-używa zwrotów grzecznościowych
-rozpoznaje członków rodziny
-z uwaga ogląda film
-wie co to znaczy być prawdomównym
-rozumie dlaczego nie należy kłamać
-wypowiada się logicznymi zdaniami
-odkłada zabawki na miejsce
-pomaga innym
-układa wzory kwiatowe
-szanuje swoje babcie i dziadków
-słucha wierszyka
-opowiada o przygodzie Treflinka
-rysuje swoją babcie i dziadka
-bawi się posługując się umiarkowanym głosem
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-jest spostrzegawcze i odnajduje śnieżynki
-określa położenie przedmiotów względem siebie
-jest samodzielne podczas ubierania się i rozbierania
-szybko reaguje na polecenia nauczyciela
-tworzy obrazek z koła
-niesie pomoc swoim kolegom i koleżankom
-powtarza rymowankę i wykonuje określone czynności
-gra rytmicznie na instrumentach
-czerpie radość ze wspólnych zabaw na dworze
-ćwiczy aktywnie
-koloruje wg wzoru
-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
-bawi się wg własnego wyboru
-tańczy przy muzyce
-słucha z uwaga wiersza
-odpowiada na pytania z wiersza
-wie, ze częste spacery sprzyjają zdrowiu
-rytmizuje dany tekst
-dba o porządek w sali po skończonej zabawie
-kończy rozpoczęte zdanie
-potrafi się wypowiedzieć nt. symptomów zimy
-określa kształt płatków śniegowych
-porządkuje miejsce zabawy
-tworzy wypowiedzi nt. zabaw zimowych
-rysuje białą kredą na określony temat
– jest zadowolone ze swoje pracy
-rzuca do określonego celu
-przestrzega wspólnych zasad
-odkłada zabawki na miejsce po skończonej zabawie
-podaje nazwy przedmiotów koloru białego
-posługuje się pojęciem „para”
-poprawnie przelicza liczebnikami głównymi
-wykonuje poprawnie zadania plastyczne
-przestrzega wspólnych zasad
-z zabawek korzysta we właściwy sposób
-koloruje wg wzoru
-odgaduje dźwięki grane na instrumentach
-tańczy do muzyki
-lepi ze śniegu kule
-obserwuje prowadzone doświadczenie wyciągając wnioski
-współdziała w czasie zabawy z innymi
-zna symbole zimy
-postępuje w sposób bezpieczny bawiąc się w czasie zimy na dworze
-posługuje się pojęciem para
-zauważa różnice w wyglądzie otoczenia jesienią i zimą
-przelicza liczebnikami głównymi
-porównuje wielkość przedmiotów

 

GRUDZIEŃ 2023
LISTOPAD 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA I – KRASNOLUDKI

WRZESIEŃ 2023

Tydzień 11: Jestem małym patriotą.
Tydzień 12:
Dbamy o zdrowie jesienią.
Tydzień 13:
Jak przekazujemy informacje.
Tydzień 14:
Mój przyjaciel miś.

 

 

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-naśladuje wybrane dźwięki

-słucha wiersza z uwaga

-wie kto to jest „patriota”         

-przyjmuje postawę „baczność”

-oczyszcza obuwie przed wejściem do budynku

-zna kolory flagi polskiej

-reaguje na polecenia słowne

-koloruje obrazek z postacią

-zna wizerunek postaci Józefa Piłsudskiego

-wie kto to jest bohater narodowy

-przyjmuje postawę „baczność”

-odnajduje na mapie Polskie góry Tatry i Morze Bałtyckie

-sprząta po skończonej zabawie

-koloruje domki

-układa rytm prostokątów z dwóch kolorach

-nie oddala się od grupy

-przelicza klocki i wrzuca odpowiednią liczbę klocków 

-właściwie korzysta z zabawek

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-odtwarza rytm za pomocą klaskania, tupania

-śpiewa fragmenty lub całość piosenki

-rozpoznaje i nazywa kolory

-składa z elementów dom

-zna legendę o powstaniu państwa polskiego

-zauważa miejsca dla swojej miejscowości

-uważnie słucha legendy

-wypowiada się nt. jej treści

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawy

-używa zwrotów grzecznościowych

-wie kto to jest listonosz

-zna znaczenie słów : nadawca, adresat

-zna swoje imię i nazwisko

-rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem

-odkłada zabawki na miejsce

-powtarza rymowankę

-zna imiona swoich kolegów i koleżanek

-rysuje samodzielnie rysunkowy list

-prawidłowo posługuje się kredkami

-potrafi się przedstawić

-zna swój adres

-nie niszczy zabawek

-wdrażanie do porządkowania sali

-rozpoznaje określone dźwięki 

-segreguje koperty na duże i małe

-porównuje liczebność zbiorów

-układa przedmioty od najmniejszej do największej

-prawidłowo wypowiada dźwięki naśladowcze

-wykonuje zadania ruchowe zgodnie z opowieścią

-szybko reaguje na sygnały

-wygrywa rytmicznie określone rytmy

-bawi się zgodnie z innymi

-wyśpiewuje sylabami określone melodie

-układa historyjkę związaną z drogą listu od nadawcy do odbiorcy

-jest aktywne ruchowo

-łączy klocki ze sobą tworząc budowle

-porządkuje zabawki

-prawidłowo posługuje się kredkami i koloruje

-wie kto to jest przyjaciel

-współdziała w zabawie i pracy

-tańczy z przyjacielem

-właściwie się ubiera

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-prawidłowo postępuje wg instrukcji

-przestrzega ustalonych zasad

-przelicza i koloruje właściwa ilość kółek

-rysuje pastelami na określony temat

-właściwie posługuje się kredkami

-posługuje się umiarkowanym głosem

-współdziała w zabawie  z innymi

-szanuje wspólne zabawki

-nie niszy zabawek

-nazywa swoje emocje

-wie które są pozytywne a które negatywne

-tańczy w przyjacielem

-dorysowuje elementy twarzy misia

-odkłada zabawki na miejsce

-słucha uważnie bajki   czytanej

-ma poczucie rytmu

-śpiewa refren piosenki

-tańczy przy muzyce

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu zabaw

-buduje z klocków na określony temat

-bawi się zgodnie z innymi mówiąc umiarkowanym głosem

-odnajduje pary

-zna historie pluszowego misia

-opowiada o swoim misiu

-wymieni imiona ulubionych misiów

-tańczy przy muzyce

-wykonuje określone zadania słowno-ruchowe

PAŹDZIERNIK 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA I – KRASNOLUDKI

WRZESIEŃ 2023

Tydzień 1: Witaj w przedszkolu
Tydzień 2:
Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3:
Bezpieczna droga do przedszkola
Tydzień 4:
Jesień w parku i w lesie

 

Umiejętności dziecka:
-zaczyna bawić się w sali zabaw

-powtarza za nauczycielką imiona kolegów i koleżanek

-próbuje podskakiwać

-maszeruje jeden za drugim

-próbuje łączyć różne klocki ze sobą

-wypowiada określone zgłoski

-nazywa kolory: czerwony, żółty , niebieski

-opisuje słowami wygląd Treflika

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-dzieli się atrakcyjnymi zabawami

-wypowiada się nt. filmu

-zna zasady bezpieczeństwa zabaw na placu

-dzieli się zabawkami

-prawidłowo posługuje się kredkami

-biega i maszeruje zgodnie w wygrywanym rytmem

-wykonuje wdech nosem a wydech ustami

-spaceruje z wykorzystaniem węża spacerowego

-wypowiada się na temat obrazka

-sprząta po skończonej zabawie

-słucha uważnie czytanej bajki

-zna pomieszczenia przedszkola

-zna rytm dnia

-rozpoznaje swój znaczek

-zna swoje miejsce w szatni

-słucha poleceń nauczyciela

-wykonuje podskoki

-rozpoznaje złą i dobra zabawę

-odpowiada na pytania

-zna zasady korzystania zabawek

-ustawia się w kole

-łączy w pary zabawki

-dzieli się atrakcyjnymi  zabawkami

-wykonuje ćwiczenie oddechowe

-spaceruje w sposób bezpieczny

-przestrzega zasad kodeksu

-prawidłowo powtarza zgłoski

-potrafi połączyć przedmioty parami

-słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega ustalonych zasad

-tańczy z kolegą, koleżanką

-słucha z uwaga piosenki

-wygrywa rytmicznie fragmenty piosnki

-rozpoznaje przedmioty po opisie słownym wyglądu zabawki

-odkłada zabawki na wcześniej ustalone miejsce

-oceni zachowanie (dobrze, źle)

-wypowiada się na forum grupy

-jest sprawne ruchowo

-koloruje wybrany obrazek

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-powtarza chętnie zgłoski

-reaguje na sygnał wzrokowy

-wypowiada się określony temat

-reaguje na polecenia

-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu

-stara się prawidłowo pokolorować

-posługuje się umiarkowanym głosem

-układa puzzle

-przykleja elementy obrazka

-poprawne posługuje się klejem smarując odpowiednie powierzchnie

-szybko reaguje na polecenia

-samodzielnie projektuje obraz

-szanuje w zabawie prawa innych

-rozpoznaje kształt koła i kwadratu

-porządkuje po skończonej zabawie

-jest spostrzegawcze

-odróżnia muzykę smutna od wesołej

-słucha uważnie poleceń muzycznych

-zachowuje się bezpiecznie

-potrafi rozpoznać odgłosy

-bawi się wg zainteresowań

– lubi zabawy z innymi dziećmi

-próbuje rozwiązać zagadki

-słucha uważnie opowiadania

-zachowuje się w sposób właściwy podczas przechodzenia przez jezdnię

-słucha poleceń

– jest spostrzegawcze

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-rozpoznaje niektóre z rodzajów liści

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-segreguje grzyby

-sprawnie wykonuje ćwiczenia

-jest spostrzegawcze

-pracuje z plasteliną

-próbuje uformować kulę

-potrafi pracować na podkładce

-koloruje wg wzoru

-maluje liście nowa techniką

-rozpoznaje drzewa: dąb, kasztanowiec, jarzębina

-łączy linią owoc i drzewo

-lubi spacerować razem z innymi dziećmi

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-reaguje na sygnały dźwiękowe

-nie wyrywa zabawek innym

-rozpoznaje po dotyku jesienne owoce z drzew liściastych

-właściwie reaguje na sygnał dźwiękowy

-rozróżnia tempo: wolno, szybko

-zbiera i gromadzi kasztany

-przestrzega ustalonych zasad

-przedstawia muzykę za pomocą wymyślonego przez siebie ruchu

-słucha uważnie treści wiersza

-powtarza fragmenty wiersza z pamięci

-składa obrazek w całość obrazek listka

-współdziała w zabawie

-zgodnie bawi się z innymi dziećmi

-spontanicznie się wypowiada

-rozpoznaje i nazywa zgromadzone owoce

-wie, ze owoce są źródłem witamin i często je spożywa

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

-łączy w pary wybrane owoce

-próbuje dokładnie pomalować owoce

-rozpoznaje owoc śliwki

-wykonuje zadanie plastyczne wg instrukcji

-bawi się w sposób bezpieczny

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy

-segreguje owoce wg wyznaczonego kryterium

-z uwagą ogląda film

-wypowiada się na temat treści filmu

-rozpoznaje drzewa owocowe

-rozwiązuje proste zagadki

-układa obrazek z części

-przelicza liczebnikami głównymi w zakresie 3 i więcej

-zauważa zmiany w przyrodzie

-właściwie określa położenie przedmiotów

-przestrzega ustalonych  zasad

-ogląda książeczki z uwagą

-układa historyjkę obrazkową

-zna sposoby wykorzystania jabłek

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym

-koloruje wg wzoru

 

WRZESIEŃ 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA I – KRASNOLUDKI

WRZESIEŃ 2023

Tydzień 1: Witaj w przedszkolu
Tydzień 2:
Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3:
Bezpieczna droga do przedszkola
Tydzień 4:
Jesień w parku i w lesie

 

Umiejętności dziecka:
-zaczyna bawić się w sali zabaw

-powtarza za nauczycielką imiona kolegów i koleżanek

-próbuje podskakiwać

-maszeruje jeden za drugim

-próbuje łączyć różne klocki ze sobą

-wypowiada określone zgłoski

-nazywa kolory: czerwony, żółty , niebieski

-opisuje słowami wygląd Treflika

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-dzieli się atrakcyjnymi zabawami

-wypowiada się nt. filmu

-zna zasady bezpieczeństwa zabaw na placu

-dzieli się zabawkami

-prawidłowo posługuje się kredkami 

-biega i maszeruje zgodnie w wygrywanym rytmem

-wykonuje wdech nosem a wydech ustami

-spaceruje z wykorzystaniem węża spacerowego

-wypowiada się na temat obrazka

-sprząta po skończonej zabawie

-słucha uważnie czytanej bajki

-zna pomieszczenia przedszkola

-zna rytm dnia

-rozpoznaje swój znaczek

-zna swoje miejsce w szatni

-słucha poleceń nauczyciela

-wykonuje podskoki

-rozpoznaje złą i dobra zabawę

-odpowiada na pytania

-zna zasady korzystania zabawek

-ustawia się w kole

-łączy w pary zabawki

-dzieli się atrakcyjnymi  zabawkami

-wykonuje ćwiczenie oddechowe

-spaceruje w sposób bezpieczny

-przestrzega zasad kodeksu

-prawidłowo powtarza zgłoski

-potrafi połączyć przedmioty parami

-słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega ustalonych zasad

-tańczy z kolegą, koleżanką

-słucha z uwaga piosenki

-wygrywa rytmicznie fragmenty piosnki

-rozpoznaje przedmioty po opisie słownym wyglądu zabawki

-odkłada zabawki na wcześniej ustalone miejsce

-oceni zachowanie (dobrze, źle)

-wypowiada się na forum grupy

-jest sprawne ruchowo

-koloruje wybrany obrazek

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-powtarza chętnie zgłoski

-reaguje na sygnał wzrokowy

-wypowiada się określony temat

-reaguje na polecenia

-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu

-stara się prawidłowo pokolorować

-posługuje się umiarkowanym głosem

-układa puzzle

-przykleja elementy obrazka

-poprawne posługuje się klejem smarując odpowiednie powierzchnie

-szybko reaguje na polecenia

-samodzielnie projektuje obraz

-szanuje w zabawie prawa innych

-rozpoznaje kształt koła i kwadratu

-porządkuje po skończonej zabawie

-jest spostrzegawcze

-odróżnia muzykę smutna od wesołej

-słucha uważnie poleceń muzycznych

-zachowuje się bezpiecznie 

-potrafi rozpoznać odgłosy

-bawi się wg zainteresowań

– lubi zabawy z innymi dziećmi

-próbuje rozwiązać zagadki

-słucha uważnie opowiadania

-zachowuje się w sposób właściwy podczas przechodzenia przez jezdnię

-słucha poleceń

– jest spostrzegawcze

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-rozpoznaje niektóre z rodzajów liści

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-segreguje grzyby

-sprawnie wykonuje ćwiczenia

-jest spostrzegawcze

-pracuje z plasteliną

-próbuje uformować kulę

-potrafi pracować na podkładce

-koloruje wg wzoru

-maluje liście nowa techniką

-rozpoznaje drzewa: dąb, kasztanowiec, jarzębina

-łączy linią owoc i drzewo

-lubi spacerować razem z innymi dziećmi

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-reaguje na sygnały dźwiękowe

-nie wyrywa zabawek innym

-rozpoznaje po dotyku jesienne owoce z drzew liściastych

-właściwie reaguje na sygnał dźwiękowy

-rozróżnia tempo: wolno, szybko

-zbiera i gromadzi kasztany

-przestrzega ustalonych zasad

-przedstawia muzykę za pomocą wymyślonego przez siebie ruchu

-słucha uważnie treści wiersza

-powtarza fragmenty wiersza z pamięci

-składa obrazek w całość obrazek listka 

-współdziała w zabawie

-zgodnie bawi się z innymi dziećmi

-spontanicznie się wypowiada

-rozpoznaje i nazywa zgromadzone owoce

-wie, ze owoce są źródłem witamin i często je spożywa

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

-łączy w pary wybrane owoce

-próbuje dokładnie pomalować owoce

-rozpoznaje owoc śliwki

-wykonuje zadanie plastyczne wg instrukcji

-bawi się w sposób bezpieczny

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy

-segreguje owoce wg wyznaczonego kryterium

-z uwagą ogląda film

-wypowiada się na temat treści filmu

-rozpoznaje drzewa owocowe

-rozwiązuje proste zagadki

-układa obrazek z części

-przelicza liczebnikami głównymi w zakresie 3 i więcej

-zauważa zmiany w przyrodzie

-właściwie określa położenie przedmiotów

-przestrzega ustalonych  zasad

-ogląda książeczki z uwagą

-układa historyjkę obrazkową

-zna sposoby wykorzystania jabłek

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym

-koloruje wg wzoru