LUTY 2024

ZAMIERZENIA

LUTY

 

Czego uczymy się w lutym:

Tydzień 23: W lodowej krainie
Tydzień 24:
Zwierzęta egzotyczne
Tydzień 25:
W kosmosie
Tydzień 26:
Bajki i baśnie

Umiejętności dziecka:

 

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-wykonuje doświadczenie

-wyciąga wnioski

-śpiewa i bawi się przy znanej piosence

-słucha uważnie opowiadania

-wypowiada się nt. życia na kontynentach: Antarktydy i Arktyki 

-samodzielnie wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela 

-rysuje swoje ulubione zwierzę polarne

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-używa zwrotów grzecznościowych 

-w bezpieczny sposób korzysta z zabawek

-koloruje wg wzoru

-wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-rozwiązuje zagadki o zwierzętach

-słucha informacji na temat zwierząt

-celnie rzuca

-odtwarza krótkie motywy muzyczne, rymowanki

-śpiewa rymowanki

-bawi się w sposób bezpieczny

-celnie rzuca

-dzieli słowa na sylaby

-jest spostrzegawcze

-pomaga innym w porządkowaniu zabawek 

-dzieli się zabawkami

-rysuje wg wzoru

-podaje określenia dotyczące  „śniegu”

-układa koła wg polecenia matematycznego

-prawidłowo przelicza

-celnie rzuca i prawidłowo chwyta

-zauważa zmiany w przyrodzie

-rzuca do określonego celu

-nazywa zwierzęta polarne

-opowiada o zwierzętach

-określa kierunki: prawo, lewo

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-śpiewa i bawi się przy znanej piosence

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-odtwarza podany rytm

-recytuje rymowankę wg polecenia: cicho, głośno….

-słucha utworów muzyki klasycznej

-wykonuje pracę wg określonego wzoru

-rozumie znaczenie spacerów dla zdrowia człowieka

-kończy rozpoczęty rysunek

-szanuje prawa innych w zabawie 

-kończy rozpoczęte słowa

-uważnie słucha wiersza

-odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-pamięta o nie oddalaniu się od rodziców

-jest zręczne

-dostrzega zamiany w przyrodzie

-wymieni czynności jakie wykonuje niedźwiedź

-kończy rozpoczęty obrazek

-wypowiada się nt. zwierząt egzotycznych

-powtarza treść wiersza z pamięci

-wypowiada się nt. zwyczajów i życia lwa

-precyzyjnie wycina

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-prawidłowo chodzi na czworakach

-używa zwrotów grzecznościowych

-szanuje prawa w zabawie

-wypowiada się nt. życia krokodyli

-słucha uważnie wiersza

-mówi słowa określające krokodyla

-wyjaśni pojęcie „krokodyle łzy”

-powtarza podany temat rytmiczny

-wypowiada się nt. treści obrazka

-jest kulturalne wobec innych

-zachęcanie do zgodnej zabawy

-powtarza rymowankę

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-słucha i wskazuje odpowiednia ilość dźwięków

-celnie rzuca i prawidłowo chwyta

-odgaduje czy zdania są prawdziwe czy fałszywe

-precyzyjnie koloruje i rysuje po śladzie

-określa tempo mówienia: wolne- szybkie

-lepi z plasteliny słonia

-współpracuje z innymi w zespole

-wykonuje określone ruchy

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-szanuje przedszkolne zabawki

-szanuje wytwory prac rówieśników

-precyzyjnie wykonuje prace plastyczne

-ma bogatą wiedzę nt. zwierząt egzotycznych

-jest sprawne ruchowo

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-jest sprawne ruchowo

-wypowiada się nt. życia zwierząt

-używa zwrotów grzecznościowych

-bawi się zgodnie w małych grupach

-opowiada treść obrazka

-układa z figur geometrycznych

-odpowiada na szereg pytań

-wypowiada się na forum grupy

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dba o porządek w miejscu pracy

-prawidłowo przelicza

-tworzy logiczne zdania

-dorysowuje brakujące elementy

-konstruuje z klocków ciekawe budowle

-rozwiązuje zagadki

-potrafi się wypowiedzieć nt. księżyca, gwiazd, planet, słońca

-rysuje na kartce oburącz

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-tworzy własne improwizacje przy muzyce

-zna i stosuje zasady gry

-umie pogodzić się z porażką

-zachowuje właściwą postawę w czasie ruchu i stania

-układa obrazek w całość

-koloruje wg własnego pomysłu

-odtwarza wskazany ruch

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

-wypowiada się nt.  treści filmu

-rysuje syrenkę

-odgaduje głosy

-odtwarza ruchy innych

-samodzielnie podejmuje decyzje co do zabawy

-odpowiada za swoje czyny

-wyjaśni pojęcie „astronom”

-słucha opowiadania nt. Mikołaja Kopernika

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-zauważa zmiany w przyrodzie

-projektuje i lepi z plasteliny

-dokonuje własnego wyboru zabawy i zabawek

-opowiada treść ilustracji

-reaguje na sygnały

-zna i wymieni etapy powstania książki

-rysuje kredkami na określony temat

-wypowiada się nt. swojej pracy

-bawi się w małych grupach

-wypowiada się nt.  ulubionej bajki

-rysuje na określony temat

-wymieni nazwy zawodów osób pracujących przy powstaniu książki

-wymieni „domy książek”

-dba o książki i je szanuje

-wyjaśni pojęcie” morał”

-ilustruje wiersz sylwetami

-chętnie odgrywa scenki na forum grupy

-rysuje po śladzie

-dba o zabawki i je szanuje

-samodzianie organizuje sobie zabawę

-wspólnie z innymi śpiewa piosenkę

-segreguje książki i tworzy zbiory

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-kojarzy poszczególne słowa w tytułem bajki

-układa treść swojej bajki

-rysuje bohatera ulubionej bajki

-rozpoznaje odgłosy

-tworzy improwizacje melodyczne

-samodzielnie ozdabia sylwetę

-dostrzega zamiany w przyrodzie

-opowiada o pracy w bibliotece

-rozwiązuje labirynt

-rysuje po śladzie

-odkodowuje obrazek

-słucha bajki

-opowiada o bohaterach bajki

-rozwiązuje zagadki

-ozdabia pantofelek wg wlanego pomysłu

 

 

STYCZEŃ 2024

Czego uczymy się w styczniu w grupie pięciolatków?

02-05.01- Witamy Nowy Rok

08-12.01- Zwierzęta zimą

15-19.01- Każdy lubi karnawał/ KARNAWAŁOWY TYDZIEŃ

22-26.01- Kocham babcię i dziadka

29.01- 02.02– Zabawy na śniegu

 

Umiejętności dziecka:


-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-zna zabawę w „Balonika”

-prawidłowo powtarza zgłoski i głoski

-wyjaśni pojęcie „karnawał”

-buduje logiczne i wielozdaniowe wypowiedzi

-precyzyjnie posługuje się nożyczkami

– reaguje na polecenia

-powtarza zdania z rymowanki

-odgaduje i koloruje

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-słucha uważnie

-przelicza i dorysowuje właściwą ilość elementów

-uważnie słucha wiersza

-odpowiada na pytania związane  z treścią wiersza

-wypowiada się na forum grupy

-ilustruje ruchem charakter muzyki

-przestrzega zasad kodeksu  bezpiecznej zabawy

-słucha poleceń nauczyciela

-jest spostrzegawcze

-sprząta zabawki

-bawi się zgodnie z przyjętymi zasadami

-precyzyjnie rysuje

-rozpoznaje rymy

-prawidłowo przelicza w danym zakresie

-układa, rozpoznaje i kontynuuje określone rytmy

-prawidłowo wykonuje zadania i ćwiczenia ruchowe

-jest zręczne i sprawne ruchowo oraz samodzielne

-reaguje na polecenia nauczyciela

-dzieli się zabawkami

-bawi się wg własnego wyboru

-koloruje wg własnego pomysłu

-tworzy pary

-słucha i ilustruje treść wiersza sylwetami

-ozdabia szablon wg własnego pomysłu

-jest oryginalne w swoim projektowaniu

-przestrzega zasad kodeksu

-śpiewa znane piosenki

-odtwarza określony wzór

-szanuje prawa w zabawie

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-dzieli się zabawkami

-liczy w słowach sylaby                     

-dzieli słowa na sylaby

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-czeka na swoją kolej podczas wypowiadania się

-jest sprawne i zręczne

-mówi o oznakach zimy

-reaguje na polecenia nauczyciela

-rozpoznaje przedmioty po dotyku

-precyzyjnie wycina

-mówi rytmicznie rymowankę

-śpiewa znaną piosenkę- zabawę

-wymienia dni tygodnia

-odpowiada na pytania

-pomaga ptakom w zimie

-lepi z plasteliny ptaszka

-dba o porządek w miejscu pracy

-nazywa ptaki

-przelicza prawidłowo

-rysuje właściwą ilość elementów

-szanuje przybory i zabawki przedszkolne

-rysuje wg wzoru

-powtarza rymowankę

-potrafi opowiedzieć o życiu i zwyczajach lisów

-wypowiada się na określony temat

-współdziała w zabawie z rówieśnikami

-reaguje na zmiany poleceń

-potrafi się zrelaksować

-odgaduje zagadki

-prawidłowo wypowiada nazwy zwierząt

-wie jak należy pomagać ptakom w czasie zimy

-posługuje się pojęciami nad, pod, obok, za, przed, przy

-rysuje ptaki wg instrukcji

-kontynuuje określony rytm

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-określa ilość, kolor i kształt chmur

-reaguje na zmianę polecenia

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-precyzyjnie koloruje rysunek

-samodzielnie organizuje sobie czas

-dokonuje analizy i syntezy wzrokowej

-dzieli nawy ptaków na sylaby

-tańczy w rytm melodii

-określa wysokość dźwięków

-powtarza podany rytm

-precyzyjnie wycina

-dba o estetykę swojej pracy

-potrafi celnie rzucać  do celu

-reaguje na polecenia

-dzieli słowa na sylaby

-rysuje określone wzory

-współdziała w zabawie

-zachęcenie do współdziałania

-śpiewa piosenkę i bawi się przy niej

-odgaduje zagadki słuchowe

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta

-opowiada o ich zwyczajach

-jest zręczne i sprawne ruchowo

-rozumie jak ważne dla zdrowia są spacery 

-reaguje na polecenia nauczyciela

-śpiewa poznaną piosnkę

-precyzyjnie wycina

-słucha uważnie treści inscenizacji

-uczy się na pamięć fragmentów inscenizacji

-tworzy własne wypowiedzi

-wypowiada się na forum grupy

-rzuca do celu

-słucha poleceń nauczyciela

-rysuje członów rodziny

-opowiada o swoich  rodzinach

-nazywa członków rodzin

-przestrzega ustalonych zasad

-jest spostrzegawcze

-rysuje spirale w powietrzu

-odtwarza z pamięci fragmenty piosenki

-reaguje na zmiany w muzyce

-śpiewa piosenkę

– odgaduje zagadki i wybiera właściwe rozwiązania

-porządkuje po skończonej zabawie 

-we właściwy sposób posługuje się głosem

-łączy obrazki z cieniami

-rozpoznaje figury geometryczne

-prawidłowo przelicza

-jest zwinne i sprawne ruchowo

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-rysuje portret dziadka

-wypowiada się nt. ulubionych zajęć dziadków

-sprząta po skończonej zabawie

-bawi się zgodnie z rówieśnikami

-buduje logiczne zdania

-zna zainteresowania dziadków

-rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie

-powtarza rymowankę

-ilustruje ruchem piosenkę

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega ustalonych zasad

-reaguje na polecenia nauczyciela

-tworzy ciąg opowiadania

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-porządkuje salę po skończonej zabawie

-jest spostrzegawcze

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń

-bawi się zgodnie w zespołach

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-projektuje obrazek zimowy

-bawi się przy piosence „Pingwin”

-zna i wymienia właściwości śniegu

-wypowiada się nt. zabaw zimowych

-poprawnie rysuje i wycina figury geometryczne

-we właściwy sposób korzysta z szablonu

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-nie potrąca innych podczas zabawy

-ilustruje ruchem treść piosenki

-przestrzega ustalonych zasad

-bawi się we właściwy sposób

-rysuje wg wzoru

-śpiewa piosenkę razem z innymi dziećmi

-wymieni kilka dyscyplin sportowych

-mówi wiersz  z pamięci

-uważnie słucha innych

-tańcząc reaguje na zmianę hasła

-tańczy przy muzyce

-oczyszcza buty ze śniegu

-biega nie potrącając innych

-potrafi regulować oddech

-precyzyjnie wycina i układa wg kodu

-mówi umiarkowanym głosem

-jest zręczne

-ma poczucie równowagi

-układa bałwanka wg wzoru

-dokonuje właściwych obliczeń, prawidłowo przelicza

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne, zwinne

-spaceruje parami zwartą grupą

-biega nie potrącając innych

-improwizuje ruchowo przy muzyce

-prawidłowo wykonuje zadania matematyczne

-dba o porządek w sali zabaw

-dzieli słowa na sylaby

-aktywnie uczestniczy w zabawach porannych 

-odróżnia dźwięki wysokie i niskie

-gra na instrumentach perkusyjnych

-wykleja szablon bibułą

-dba o estetykę pracy

-sprząta po skończonej pracy

-samodzielnie przebiera się w szatni 

-mówi wiersz z pamięci

-rysuje po śladzie

-prawidłowo posługuje się ołówkiem

-bawi się zgodnie z innymi

-bawi się przestrzegając zasad kodeksu przedszkola

-rozumie pojęcie „wczoraj”

-wypowiada się pełnym, logicznym zdaniem

-mówi wiersz z pamięci

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-jest sprawne ruchowo

-maluje farbami wykorzystując różne kolory

-tworzy własne improwizacje ruchowe przy muzyce

 

GRUDZIEŃ 2023

ZAMIERZENIA

GRUDZIEŃ

 

Umiejętności dzieci:

 

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek

-ma bogatą wiedzę nt. zimy

-powtarza rymowankę

-tworzy zdania nt. treści obrazków

-układa obrazki wg właściwej kolejności

-postępuje wg instrukcji nauczyciela 

-reaguje na polecenia nauczyciela

-rozpoznaje i nazywa wielkości figur

-przestrzega zasad

-organizuje sobie zabawę

-zna i śpiewa piosenkę do zabawy

-precyzyjnie wycina

-uważnie słucha utworu

-wypowiada się nt.  wysłuchanej treści bajki

-słucha utworów muzyki poważnej

-tworzy własne improwizacje ruchowe

-przestrzega zasad kodeksu

-wypowiada się na forum grupy

-określa czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe 

-dba o porządek w miejscu zabawy

-bawi się zgodnie z innymi

-jest sprawne manualnie

-precyzyjnie koloruje

-określa wielkość przedmiotów

-prawidłowo przelicza

-jest sprawne ruchowo

-współdziała zespołowo

-określa dzisiejszą pogodę

-szybko reaguje na polecenia

-określa przymiotnikami „śnieg”

-dorysowuje właściwą liczbę elementów

-precyzyjnie dorysowuje

-podaje określenia związane z zimą 

-śpiewa rymowankę

-szybko ustawia się w kole

-tworzy kompozycję stemplując

-szanuje prawa  do dobrej zabawy

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

-rozpoznaje i nazywa dźwięki

-tworzy logiczne zdania

-wypowiada się nt. cech charakterystycznych  zimy

-dostosowuje ubiór do pogody

-reaguje na sygnały słowne

-tworzy pracę plastyczną

-przestrzega zasad kodeksu

-określa czynności ludzi

-projektuje swoją bombkę

-uważnie słucha opowiadania

-odpowiada na pytania nauczyciela

-samodzielnie tworzy pracę plastyczną

-zauważa zmiany w przyrodzie zimą

-śpiewa wspólnie kolędę

-precyzyjnie wycina i układa obrazek w całość

-rozpoznaje przedmioty dotykając je

-powtarza z pamięci  rymowankę

-słucha uważnie treści wiersza

-powtarza fragmenty wiersza z pamięci

-zna tradycje świąt Bożego Narodzenia

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolnego

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-śpiewa poznaną kolędę

-porządkuje swoje miejsce zabawy

– w sposób właściwy posługuje się określeniami: na, pod, za, obok, z prawej strony z lewej strony

-prawidłowo przelicza

-bezpiecznie porusza się parami

-mówi z pamięci swoje „role jasełkowe”

-słucha uważnie wiersza

-zna tradycje mikołajkowe

-odrysowuje dłonie, precyzyjnie je wycina i przykleja na kartce

– mówi o zauważonych zmianach w przyrodzie

-szybko stawia się na zbiórki

-tworzy logiczne zdania

-chętnie pomaga innym

-przestrzega zasad w czasie ćwiczeń i spaceru

-sam organizuje sobie czas wolny

-szanuje zabawki swoje i innych

-koloruje i łączy z cieniem obrazek

-mówi rytmicznie tekst

-zna tradycje świąt Bożego Narodzenia

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-precyzyjnie wycina

-dba o porządek w miejscu pracy

-nazywa zauważone ptaki

-powtarza rymowankę

– rysuje i koloruje anioła

-chętnie ćwiczy

-układa życzenia

-przestawia je na forum grupy

-zna tradycje bożonarodzeniowe

-bawi się na placu zabaw w sposób bezpieczny i zgodny 

-zna i stosuje pojęcia przestrzenne

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-odgaduje nazwę zabawki

-wie na czym polega rytm

-układa rytm z podanych obrazków

-zna znaczenie spacerów dla zdrowia i często uczestniczy w spacerach

-projektuje swoje ciasteczka

-porządkuje salę po skończonej zabawie

– rysuje po śladzie i dokładanie koloruje

-segreguje tworząc zbiory

-rytmizuje tekst wierszyka

-śpiewa piosnkę fragmentami lub w całości

-jest twórcze

-potrafi precyzyjnie wycinać i oryginalnie ozdabiać

-samodzielnie projektuje 

-segreguje i klasyfikuje wg kształtu

-samodzielne projektuje

-wykonuje łańcuch choinkowy

-określa i rozpoznaje zapachy

-zna tradycje potraw świątecznych

-zachowuje prawidłową postawę

-przelicza sylaby w słowach

-reaguje na słowo „rok”

-jest aktywne ruchowo podczas zabaw porannych

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-nazywa rodzaje zegarów

-zna ich budowę

-rysuje kredkami na określony temat

-dba o przybory do rysowania

-zna znaczenie przebywania na świeżym powietrzu

-rozpoznaje i nazywa zegary dawnej i dziś

-odgaduje słowo i przelicza w nim sylaby

-odgaduje zagadki

-wypowiada się nt. treści  ilustracji

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-powtarza z pamięci rymowankę

-ilustruje ruchem treść piosenki

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-rozpoznaje po dotyku przedmioty

-korzysta z zabawek we właściwy sposób

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-prawidłowo powtarza zgłoski

-wymieni nazwy dni tygodnia wg kolejności

-potrafi określić jaki jest dzisiaj dzień tygodnia

-odróżnia kierunki: prawo, lewo

-mówi wyliczankę o dniach tygodnia

-kończy logicznie rozpoczęte zdanie

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-tworzy rymy do podanych słów

-słucha wiersza z uwagą

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania

-nazywa dni tygodnia

-nazywa pory roku

-wycina precyzyjnie nożyczkami

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-wyraża określone emocje

-eksperymentuje i wyciąga wnioski

-słucha uważnie tekstu bajki

-wymienia nazwy poszczególnych miesięcy

-dostrzega uroki zimowego krajobrazu

-bawi się przy wyliczance

-tańczy przy muzyce

-rysuje na podany temat

 

 

LISTOPAD 2023

ZAMIERZENIA

 

Czego uczymy się w listopadzie w grupie pięciolatków?

Umiejętności dziecka:

 

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-zna utwór „Krakowiaczek jeden..”

-zna legendę o powstaniu państwa polskiego

-wie co to jest patriotyzm

-rysuje pastelami na określony temat

-zna adres swojego  miejsca zamieszkania

-słucha poleceń słownych i wzrokowych

-pomaga innym w porządkowaniu zabawek

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-odpowiada na pytania nauczyciela

-reaguje na sygnały

-zna nazwy dawnych i obecnej stolicy Polski

-wymieni niektóre z  zabytków Warszawy

-ilustruje ruchem treść piosenki patriotycznej

-bawi się w sposób bezpieczny 

-reaguje na sygnały słowne nauczyciela

-prawidłowo wykonuje ćwiczenie

-przestrzega ustalonych zasad

– jest sprawne i zwinne

-przelicza i rysuje odpowiednią ilość figur

-rysuje zgodnie z instrukcją

-prawidłowo posługuje się określeniami: większy, wyższy, niższy

-jest sprawne ruchowo

-wspólnie wykonuje album o Warszawie

-przelicza i rysuje odpowiednią ilość pętli

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rozpozna godło Polski

-improwizuje taniec góralski

-słucha utworów muzyki poważnej

-ilustruje ruchem  charakter muzyki

-odszuka na mapie kontur Polski

-samodzielnie wykonuje mapę Polski

-składa obrazek z części w całość

-rysuje siebie w ramce

-odkłada zabawki na miejsce

– kończy rozpoczęte zdanie

-samodzielnie wykonuje flagę Polski

-wie kto jest autorem polskiego hymnu

-śpiewa hymn Polski

-wymienia słowa na określoną głoskę

-precyzyjnie wycina

-wypowiada się nt. treści obrazka

-potrafi zapamiętać i odtworzyć fragmenty lub całość wiersza

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-odnajduje skrzynki pocztowe, przelicza je

-łączy takie same obrazki

-zna swój adres zamieszkania

-opowiada treść poszczególnych obrazków historyjki

-buduje logiczne zdania

-tworzy muzykę grając na instrumentach

-segreguje, przelicza i porównuje liczebność

-śpiewa i bawi się przy piosence

-kontroluje swój głos w czasie zabawy

-układa wg podanego rytmu

-prowadzi dialog słowny

-rozpoznaje i nazywa figury

-przelicza figury, porównuje wielkość figur

-celnie rzuca i zręcznie chwyta

-zauważa zmiany w przyrodzie zimą

-tworzy rysunek wokół narysowanego  wzoru

-zna piosenkę do zabawy „Chodzi lisek…..”

-słucha z uwagą wiersza

-wymieni sposoby przekazywania informacji dawnej i dziś

-układa wzór znaczka z figur geometrycznych

-słucha piosenki, ilustruje piosenkę ruchem

-dzieli słowa na sylaby

-sprząta po skończonej zabawie

-posługuje się właściwym natężeniem głosu w czasie zabawy

-odtwarza określone wzory

-wymieni sposoby przekazywania informacji

 -zna niebezpieczeństwa korzystania z Internetu

-rzuca celnie i chwyta zręcznie 

-szybko reaguje na polecenia

-układa puzzle

-przelicza i układa zgodnie z poleceniem

-naśladuje określone ruchy

-z uwagą słucha wierszyka

-tworzy dłuższe wypowiedzi nt. podany przez nauczyciela

-zna sposób wykonania pracy

-samodzielnie projektuje pracę plastyczną

-interesuje się życiem zwierząt leśnych  tj. niedźwiedzi

-rysuje właściwą ilość elementów 

-korzysta z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu

-nazywa emocje

-rozpoznaje znane „misie”

-zna historię pluszowego misia

-zna słowa i melodię piosenki

-opisuje słowami swojego misia

-rysuje obrazek używając określonych kolorów

-układa rymy do podanych słów

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-układa rytmy

-przyjmuje prawidłową postawę

-samodzielnie przebierania się w strój wyjściowy

-określa pierwszą głoskę w nazwach

-odnajduje wyrazy przeciwstawne

-odróżnia różne gatunki muzycznej

-słucha uważnie muzyki poważnej

-lepi z plasteliny na określony temat

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-posługuje się pojęciami: na pod, za obok……..

-wypowiada się na forum grupy

-zna wygląd i zwyczaje niedźwiedzi

-dostosowuje strój do  pogody

-układa przedmioty wg wysokości

-słucha z uwagą treści bajki

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-szanuje prawa innych w zabawie

-rysuje i wycina narysowane  rośliny

-rozpoznaje i nazywa  niektóre dinozaury

-wypowiada się na forum grupy

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dostrzega zamiany w przyrodzie o tej porze roku

-ma poczucie równowagi

-odgrywa scenki dramowe

-określa i wskazuje prawą stronę

-koloruje postaci dinozaurów

-mówi umiarkowanym głosem w czasie zabawy

-dzieli słowa na sylaby

-aktywnie ćwiczy

-wypowiada się nt.  życia i wyglądu dinozaurów

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-wygrywa określone melodie na instrumentach

-ma poczucie równowagi

-analizuje przebieg doświadczenia, wyciąga wnioski

-przelicza prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi

-zauważa zmiany w przyrodzie

-maluje wg własnego pomysłu

-przelicza w zakresie 3

-współdziała podczas zabaw zespołowych

-ryzuje dinozaury wg jednego z wersów wiersza

-pokonuje przeszkody w torze przeszkód

-śpiewa treść piosenki o dinozaurach na podaną melodię

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną wg instruktażu nauczyciela

-ma poczucie równowagi

-wymienia przedmioty, rośliny wg koloru

-wykonuje zadania matematyczne 

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-zna historię powstania węgla

-wypowiada się nt. roli i znaczenia węgla

-ma poczucie równowagi

-potrafi wnioskować

-zna zabawę „Rolnik….

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2023

ZAMIERZENIA

NA PAŹDZIERNIK

 

Tydzień 6: Jesień w ogrodzie
Tydzień 7:
Jesień w lesie
Tydzień 8:
Życie zwierząt w jesiennym lesie
Tydzień 9:
Przygotowania ludzi do zimy
Tydzień 10: Jesienna szaruga

 

 

Umiejętności dzieci:

-organizuje sobie czas do zabawy

-jest spostrzegawcze

-bawi się w zabawy tematyczne

-słucha uważnie opowiadania  o warzywach

-wypowiada się na forum grupy

-lepi z plasteliny okazy warzyw

-utrzymuje porządek w miejscu pracy

-reaguje na polecenia nauczyciela

-odgaduje nazwy warzyw

-śpiewa piosenkę

-pomaga innym podczas sprzątania

-dzieli słowa na sylaby

-rozpoznaje warzywa po dotyku

-rozpoznaje i nazywa warzywa

-wypowiada się nt.  treści wiersza

-szybko reaguje na polecenia słuchowe i wzrokowe

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-określa kierunki: po prawej, po lewej…..

 

 

-wypowiada się nt. zalet  buraka

-słucha wiersza z uwagą

-odtwarza podany rytm

-przelicza prawidłowo

-kontynuuje rytm

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

-jest zręczne

-odgaduje nazwy owoców po smaku

-nazywa określone warzywa

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-porusza się nie potrącając innych

-zapamiętuje treść nowej piosenki

-śpiewa nowo poznaną piosenkę

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

-rozpoznaje warzywa

-określa ich wygląd i smak

-jest sprane manualnie, lepi z plasteliny na określony temat

-bawi się zgonie z innymi

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-wypowiada się nt. znanych sobie warzyw

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-odgrywa scenki z wykorzystaniem sylwet warzyw

-jest zręczne  i zwinne

-jest spostrzegawcze

-precyzyjnie rysuje po saldzie

-bawi się zgodnie w grupach
-szanuje przedszkolne zabawki

-rysuje elementy o jeden więcej i o jeden mniej

-chodzi na czworakach

-słucha uważanie wiersza

-wypowiada się nt. treści wiersza dotyczącego  lasu

-buduje logiczne zdania

-sprawne wypełnia sylwety kawałkami papieru

-dba o porządek w miejscu pracy

-opowiada o przygodach Treflinki

-tworzy krótkie opowiadanie

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-przestrzega zasad kodeksu

-jest spostrzegawcze

-ma bogatą wyobraźnię

-porusza się we właściwych kierunkach

-zna wygląd dzięcioła i określa różne jego gatunki

-wymieni cechy charakterystyce dzięcioła

-ma poczucie rytmu

-reaguje na zmianę sygnału

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa 

-wyciąga wnioski z prowadzonych badań

-śpiewa i tańczy przy piosence

-w sposób właściwy korzysta ze swojej przestrzeni

-koloruje wg polecenia słownego

-przelicza w zakresie dostępnym sobie

-słucha poleceń słownych

-jest sprawne ruchowo, zręczne i zwinne

-nazywa napotkane drzewa owocowe

-naśladuje zachowanie jeżyka

-rysuje po śladzie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-samodzielnie organizuje sobie czas

-koloruje obrazek wg kodu

-sprawnie porusza się na czworakach

-ma poczucie rytmu

-wykonuje polecenia rytmicznie

-czerpie radość z udziału w zabawach muzycznych

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-obserwuje zachowanie przedmiotów, wyciąga wnioski

-dzieli się zabawkami

-odkłada zabawki na miejsce

-układa elementy od najmniejszego do największego

-odgaduje zagadki

-wypowiada się t drzew rosnących w lesie

– gromadzie odpowiednie skarby jesieni

-śpiewa i tańczy przy muzyce

-odwzorowuje liczebność zbiorów

-odkłada zabawki na miejsce

-układa obrazek w całość

-odgaduje zagadki

-ma poczucie równowagi

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych 

-słucha wiersza z uwagą

-zna zwyczaje zwierząt w czasie jesienno- zimowego okresu

-pomaga zwierzętom

-samodzielne wykonuje pracę plastyczną

-chętnie maluje, rysuje

-samodzielnie wybiera czas i miejsce zabawy

-aktywnie ćwiczy

-mówi wiersz z pamięci

-wypowiada się całymi zdaniami

-prawidłowo powtarza zgłoski 

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-lepi kulki  z plasteliny

-przestrzega zasad kodeksu

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-łączy sylaby tworząc słowa

-odpowiada na pytania

-zna kierunki: lewy, prawy

-prawidłowo przelicza

-odwzorowuje liczebność zbioru

-jest sprawne ruchowo

-podskakuje obunóż i jednonóż

-reaguje na polecenia słuchowe

-dodaje i odejmuje w zakresie 6

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-powtarza tekst wiersza

-potrafi opowiedzieć fabułę filmu

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-obrysowuje dłonie, wycina je i przykleja tworząc jeża

-śpiewa i bawi się przy piosence

-pomaga innym w czasie porządkowania

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-słucha z uwaga opowiadania

-wypowiada się t zwyczajów zwierząt leśnych

-jest sprawne ruchowo

-jest skoczne i zwinne

-odgaduje prawdziwość wypowiedzi

-potrafi opowiedzieć o jeżu

-bawi się wg własnego wyboru

-bawi się zgodnie z innymi

-wypowiada się nt.  spiżarni

-śpiewa piosenki

-aktywnie ćwiczy

-wypowiada się nt. zapasów w spiżarni

-poznanie rodzajów przetworów

-wie, ze kiszonki są zdrowe

-wycina sylwety warzyw i owoców

-porządkuje miejsce pracy

-nazywa zaobserwowane ptaki

-rzuca do celu

-wypowiada rymy do podanych słów

-przelicza prawidłowo

-rysuje w powietrzu określone owoce

-zna wartości odżywcze surówek

-wypowiada się nt. ulubionej surówki

-zna słowa piosenki

-potrafi ją zaśpiewać

-rzuca celnie do kosza

-słucha wiersza z uwagą

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-bawi się zgodnie z innymi

-posługuje się umiarkowanym głosem

-dzieli słowa na sylaby

-przyjmuje prawidłową postawę

-prawidłowo przelicza liczebnikami porządkowymi

-dodaje i odejmuje z zakresie  dostępnym sobie

-jest sprawne ruchowo

-jest skoczne i zwinne

-wymieni znane sobie przetwory z owoców

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rysuje wg wzoru

-reaguje na zmianę muzyki

-śpiewa piosenkę

-słucha utworów muzyki poważnej

-zna sposób kiszenia kapusty

-wymieni produkty potrzebne do zakiszenia  kapusty

-dba o higienę rąk podczas pracy

-tworzy zdrobnienia do podanych słów

-pomaga innym w czasie sprzątania

-wymieni potrawy wykonywane z ziemniaka

-omówi budowę ziemniaka

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne i zwinne

-jest samodzielne w szatni

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2023

Czego uczymy się we wrześniu w grupie pięciolatków?

Umiejętności dziecka:

 • bawi się zgodnie z innymi dziećmi
 • potrafi się przedstawić
 • jest aktywne w czasie ćwiczeń
 • zna bohaterów naszych podręczników
 • buduje dłuższe wypowiedzi
 • zna zasady zachowania
 • rysuje portret Treflinki
 • wie jak narysować portret
 • pamięta o zasadach bezpieczeństwa
 • słucha poleceń nauczyciela
 • kończy rozpoczęte zdanie
 • rysuje siebie i podpisuje swoim imieniem
 • posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
 • jest sprawne manualnie
 • tańczy i śpiewa razem z innymi
 • rozpoznaje, nazywa i przedstawia różne emocje
 • wypowiada się na forum grupy
 • ma poczucie rytmu
 • pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabawy na placu
 • odnajduje parę
 • zna zabawę „Jesteśmy jagódki”
 • rysuje własny nastrój
 • sprząta zabawki po zabawie
 • dzieli się atrakcyjnymi zabawkami
 • kończy rozpoczęte zdanie
 • jest spostrzegawcze
 • wymieni części twarzy
 • układa z mozaiki postać ludzką
 • wymieni funkcje rąk i nóg
 • nazywa drzewa i krzewy napotkane w czasie spaceru
 • aktywnie uczestniczy w zabawach pantomimy
 • precyzyjnie koloruje postać
 • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
 • koloruje wg kodu
 • mówi miłe słowa kolegom i koleżankom
 • powtarza fragmenty piosenki
 • śpiewa nowo poznaną piosnkę
 • rysuje kredkami na określony temat
 • przestrzega zasad kodeksu
 • reaguje na polecenia nauczyciela
 • jest twórcze
 • koloruje wg kodu
 • dzieli się zabawkami z innymi
 • rytmizuje podany tekst
 • reaguje na polecenia nauczyciela
 • wspólnie z innymi tworzy kodeks zasad
 • przestrzega zasad ustalonego kodeksu
 • jest sprawne ruchowo
 • poprawnie wykonuje skoki
 • pokonuje przeszkody skacząc obunóż
 • odnajduje swoja parę
 • zapamiętuje i odtwarza ruchy
 • porządkuje salę po skończonej zabawie
 • wypowiada się na forum grupy
 • rysuje wg polecenia
 • słucha uważnie opowiadania
 • odpowiada na pytania
 • określa prawidłowe zachowania dzieci
 • rysuje na określony temat
 • prawidłowo posługuje się kredkami
 • reaguje na polecenia
 • wypowiada rytmicznie tekst
 • bawi się w małych grupach
 • pomaga innym w czasie sprzątania
 • dzieli słowa na sylaby
 • odgaduje po opisie słownym
 • słucha uważnie wiersza
 • wymyśla melodię dla rymowanki
 • reaguje na polecenia nauczyciela
 • maluje na określony temat
 • przelicza prawidłowo w zakresie dostępnym dzieciom
 • jest sprawne ruchowo
 • potrafi utrzymać równowagę na jednej nodze
 • idzie na spacer „para za parą „
 • słucha poleceń w zabawie ruchowej
 • odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku
 • dzieli imiona na sylaby
 • ogląda z uwagą i zainteresowaniem film
 • wypowiada się na forum grupy nt. treści filmu
 • samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
 • dba o estetykę pracy
 • w sposób właściwy korzysta ze sprzętu
 • śpiewa i bawi się przy tradycyjnej piosence
 • zapamiętuje i powtarza rytm ruchowy
 • nazywa poszczególne figury geometryczne
 • zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu
 • ma poczucie równowagi
 • jest spostrzegawcze
 • zna zabawę „Chodzi….
 • korzysta z zabawek nie wywołując hałasu
 • używa zwrotów grzecznościowych
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach
 • ma dobrą orientację
 • samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy i kamizelkę odblaskową
 • stosuje zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulice
 • koloruje sygnalizator właściwymi kolorami
 • odkłada zabawki na miejsce
 • układa pojazdy wg kolejności i polecenia
 • śpiewa i bawi się przy znanej dzieciom piosence
 • szybko reaguje na sygnał wzrokowy
 • prawidłowa powtarza dźwięki artykulacyjne
 • rozpoznaje i nazywa znaki drogowe
 • klasyfikuje je wg określonej cechy
 • rzuca do celu
 • prawidłowo przelicza
 • rozpoznaje odgłosy pojazdów
 • bawi się przy muzyce
 • biega w rytm ósemek
 • samodzielnie wykonuje znak drogowy
 • precyzyjnie rysuje koła i kwadraty
 • odgaduje nagrane odgłosy miasta
 • jest szybkie i zwinne
 • zna numery alarmowe na policję, straż pożarną i pogotowie
 • stosuje się do zasad zabawy
 • tworzy przeciwieństwa do podanych słów
 • dokonuje analizy sylabowej słów
 • dokonuje analizy sylabowej -reaguje na sygnały
 • zna i wymieni cechy charakterystyczne dla jesieni
 • maluje farbami na określony temat
 • przelicza poprawnie
 • precyzyjnie wycina
 • dzieli się z innymi atrakcyjnymi  zabawkami
 • rozpoznaje i nazywa gatunki drzew iglastych i liściastych
 • prawidłowo maszeruje
 • powtarza rymowankę
 • przelicza prawidłowo i odwzorowuje ilość elementów
 • odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
 • jest kreatywne
 • wymieni nazwy dni tygodnia wg kolejności
 • określi jaki jest dzisiaj dzień tygodnia
 • wykonuje prawidłowo wszystkie ćwiczenia
 • maszeruje po kole
 • odgaduje nazwy jesiennych darów
 • koloruje wg kodu liczbowego
 • bawi się wg własnego wyboru
 • wypowiada się logicznymi zdaniami
 • nazywa instrumenty perkusyjne
 • prawidłowo się nimi posługuje
 • tworzy muzykę
 • samodzielnie wykonuje prace plastyczną nową techniką
 • prawidłowo przelicza i maszeruje
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • szanuje prawa innych w czasie zabawy
 • odgaduje zagadkę
 • słucha z uwagą wiersza
 • wypowiada się na temat treści wiersza
 • stara się utrzymać jak najdłużej oddech
 • precyzyjnie kalkuje wzory
 • układa zdania o jesieni
 • zapamiętuje fragmenty wiersza
 • mówi wiersz z pamięci
 • maluje farbami na określony temat
 • we właściwy sposób posługuje się pędzlem
 • naśladuje ruchy zwierząt
 • przelicza i określa ilość
 • sprząta po skończonej zabawie
 • przestrzega ustalonych zasad
 • samodzielnie przebiera się w szatni
 • wie jak należy zachować się w miejscu publicznym
 • tworzy melodię do słów wiersza
 • rytmizuje tekst
 • posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
 • zna i śpiewa piosenkę „Poszło …..
 • posługuje się pojęciami duży- mały
 • prawidłowo przelicza elementy zbiorów
 • zauważa zmiany w przyrodzie jesienią
 • tworzy zdrobnienia
 • jest spostrzegawcze
 • rozpoznaje i nazywa owoce
 • segreguje owoce na krajowe i egzotyczne
 • ilustruje ruchem treść opowieści
 • czerpie radości podczas zabawy
 • dobiera w sposób właściwy strój do pogody
 • klasyfikuje owoce
 • określa pierwszą głoskę w słowach
 • -bawi się przy zabawie muzycznej „Ojciec….
 • układa puzzle
 • odgaduje zagadki o owocach
 • nazywa poszczególne owoce
 • dostosowuje strój do warunków atmosferycznych
 • słucha i reaguje na sygnały
 • lepi z plasteliny na określony temat
 • śpiewa razem z innymi