WRZESIEŃ 2023

Czego uczymy się we wrześniu w grupie pięciolatków?

Umiejętności dziecka:

 • bawi się zgodnie z innymi dziećmi
 • potrafi się przedstawić
 • jest aktywne w czasie ćwiczeń
 • zna bohaterów naszych podręczników
 • buduje dłuższe wypowiedzi
 • zna zasady zachowania
 • rysuje portret Treflinki
 • wie jak narysować portret
 • pamięta o zasadach bezpieczeństwa
 • słucha poleceń nauczyciela
 • kończy rozpoczęte zdanie
 • rysuje siebie i podpisuje swoim imieniem
 • posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
 • jest sprawne manualnie
 • tańczy i śpiewa razem z innymi
 • rozpoznaje, nazywa i przedstawia różne emocje
 • wypowiada się na forum grupy
 • ma poczucie rytmu
 • pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabawy na placu
 • odnajduje parę
 • zna zabawę „Jesteśmy jagódki”
 • rysuje własny nastrój
 • sprząta zabawki po zabawie
 • dzieli się atrakcyjnymi zabawkami
 • kończy rozpoczęte zdanie
 • jest spostrzegawcze
 • wymieni części twarzy
 • układa z mozaiki postać ludzką
 • wymieni funkcje rąk i nóg
 • nazywa drzewa i krzewy napotkane w czasie spaceru
 • aktywnie uczestniczy w zabawach pantomimy
 • precyzyjnie koloruje postać
 • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
 • koloruje wg kodu
 • mówi miłe słowa kolegom i koleżankom
 • powtarza fragmenty piosenki
 • śpiewa nowo poznaną piosnkę
 • rysuje kredkami na określony temat
 • przestrzega zasad kodeksu
 • reaguje na polecenia nauczyciela
 • jest twórcze
 • koloruje wg kodu
 • dzieli się zabawkami z innymi
 • rytmizuje podany tekst
 • reaguje na polecenia nauczyciela
 • wspólnie z innymi tworzy kodeks zasad
 • przestrzega zasad ustalonego kodeksu
 • jest sprawne ruchowo
 • poprawnie wykonuje skoki
 • pokonuje przeszkody skacząc obunóż
 • odnajduje swoja parę
 • zapamiętuje i odtwarza ruchy
 • porządkuje salę po skończonej zabawie
 • wypowiada się na forum grupy
 • rysuje wg polecenia
 • słucha uważnie opowiadania
 • odpowiada na pytania
 • określa prawidłowe zachowania dzieci
 • rysuje na określony temat
 • prawidłowo posługuje się kredkami
 • reaguje na polecenia
 • wypowiada rytmicznie tekst
 • bawi się w małych grupach
 • pomaga innym w czasie sprzątania
 • dzieli słowa na sylaby
 • odgaduje po opisie słownym
 • słucha uważnie wiersza
 • wymyśla melodię dla rymowanki
 • reaguje na polecenia nauczyciela
 • maluje na określony temat
 • przelicza prawidłowo w zakresie dostępnym dzieciom
 • jest sprawne ruchowo
 • potrafi utrzymać równowagę na jednej nodze
 • idzie na spacer „para za parą „
 • słucha poleceń w zabawie ruchowej
 • odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku
 • dzieli imiona na sylaby
 • ogląda z uwagą i zainteresowaniem film
 • wypowiada się na forum grupy nt. treści filmu
 • samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
 • dba o estetykę pracy
 • w sposób właściwy korzysta ze sprzętu
 • śpiewa i bawi się przy tradycyjnej piosence
 • zapamiętuje i powtarza rytm ruchowy
 • nazywa poszczególne figury geometryczne
 • zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu
 • ma poczucie równowagi
 • jest spostrzegawcze
 • zna zabawę „Chodzi….
 • korzysta z zabawek nie wywołując hałasu
 • używa zwrotów grzecznościowych
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach
 • ma dobrą orientację
 • samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy i kamizelkę odblaskową
 • stosuje zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulice
 • koloruje sygnalizator właściwymi kolorami
 • odkłada zabawki na miejsce
 • układa pojazdy wg kolejności i polecenia
 • śpiewa i bawi się przy znanej dzieciom piosence
 • szybko reaguje na sygnał wzrokowy
 • prawidłowa powtarza dźwięki artykulacyjne
 • rozpoznaje i nazywa znaki drogowe
 • klasyfikuje je wg określonej cechy
 • rzuca do celu
 • prawidłowo przelicza
 • rozpoznaje odgłosy pojazdów
 • bawi się przy muzyce
 • biega w rytm ósemek
 • samodzielnie wykonuje znak drogowy
 • precyzyjnie rysuje koła i kwadraty
 • odgaduje nagrane odgłosy miasta
 • jest szybkie i zwinne
 • zna numery alarmowe na policję, straż pożarną i pogotowie
 • stosuje się do zasad zabawy
 • tworzy przeciwieństwa do podanych słów
 • dokonuje analizy sylabowej słów
 • dokonuje analizy sylabowej -reaguje na sygnały
 • zna i wymieni cechy charakterystyczne dla jesieni
 • maluje farbami na określony temat
 • przelicza poprawnie
 • precyzyjnie wycina
 • dzieli się z innymi atrakcyjnymi  zabawkami
 • rozpoznaje i nazywa gatunki drzew iglastych i liściastych
 • prawidłowo maszeruje
 • powtarza rymowankę
 • przelicza prawidłowo i odwzorowuje ilość elementów
 • odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
 • jest kreatywne
 • wymieni nazwy dni tygodnia wg kolejności
 • określi jaki jest dzisiaj dzień tygodnia
 • wykonuje prawidłowo wszystkie ćwiczenia
 • maszeruje po kole
 • odgaduje nazwy jesiennych darów
 • koloruje wg kodu liczbowego
 • bawi się wg własnego wyboru
 • wypowiada się logicznymi zdaniami
 • nazywa instrumenty perkusyjne
 • prawidłowo się nimi posługuje
 • tworzy muzykę
 • samodzielnie wykonuje prace plastyczną nową techniką
 • prawidłowo przelicza i maszeruje
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • szanuje prawa innych w czasie zabawy
 • odgaduje zagadkę
 • słucha z uwagą wiersza
 • wypowiada się na temat treści wiersza
 • stara się utrzymać jak najdłużej oddech
 • precyzyjnie kalkuje wzory
 • układa zdania o jesieni
 • zapamiętuje fragmenty wiersza
 • mówi wiersz z pamięci
 • maluje farbami na określony temat
 • we właściwy sposób posługuje się pędzlem
 • naśladuje ruchy zwierząt
 • przelicza i określa ilość
 • sprząta po skończonej zabawie
 • przestrzega ustalonych zasad
 • samodzielnie przebiera się w szatni
 • wie jak należy zachować się w miejscu publicznym
 • tworzy melodię do słów wiersza
 • rytmizuje tekst
 • posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
 • zna i śpiewa piosenkę „Poszło …..
 • posługuje się pojęciami duży- mały
 • prawidłowo przelicza elementy zbiorów
 • zauważa zmiany w przyrodzie jesienią
 • tworzy zdrobnienia
 • jest spostrzegawcze
 • rozpoznaje i nazywa owoce
 • segreguje owoce na krajowe i egzotyczne
 • ilustruje ruchem treść opowieści
 • czerpie radości podczas zabawy
 • dobiera w sposób właściwy strój do pogody
 • klasyfikuje owoce
 • określa pierwszą głoskę w słowach
 • -bawi się przy zabawie muzycznej „Ojciec….
 • układa puzzle
 • odgaduje zagadki o owocach
 • nazywa poszczególne owoce
 • dostosowuje strój do warunków atmosferycznych
 • słucha i reaguje na sygnały
 • lepi z plasteliny na określony temat
 • śpiewa razem z innymi