PAŹDZIERNIK 2023

Czego uczymy się w październiku w grupie sześciolatków?

I Jesień w sadzie

-poznaje literą O,o wielką i małą,drukowaną i pisaną

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów

posługuje się pojęciami wewnątrz i na zewnątrz  

-rozpoznaje  i nazywa  owoce  po wskazanych cechach

-utrwala wiadomości dotyczące sadu jesienią (drzew owocowych,owocow,kolorystyki jesieni)

-maluje za pomocą,, techniki 5 palców”

-rozwija wrażliwosc na piękno przyrody i jej wartości dla nas

-rozwija ogólną sprawność fizyczną

-poznaje znaki:+, -,utrwala cyfry 1,2

-poznaje etapy wytwarzania soków za pomocą różnych urządzeń

-kształtuje poczucie rytmu,estetyki ruchów,umiejętności poruszania się po obwodzie koła cwałem bocznym

II- Jesień w ogrodzie

-poznaje literą A,a wielką i małą,drukowaną i pisaną

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej,dzieli słowa na głoski i wyodrębnia głoski w nagłosie

-rozpoznaje warzywa po wskazanych cechach

-obserwuje proces kiszenia i wyciąga wnioski

-przelicza liczebnikami porządkowymi i głównymi

-rozpoznaje cyfry 1,2  i znaki +,=

-poznaje cyfrę 3

-wykonuje prace przestrzenne z  ziemniaka

-interesuje się książkami , atlasami o tematyce przyrodniczej

  • Życie zwierząt w jesiennym lesie
    -poznaje znak graficzny litery M, m drukowany i pisany

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej,dzieli słowa na głoski i wyodrębnia głoski w nagłosie

-pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie

-wypowiada się nt. życia niektórych zwierząt leśnych ,zna zwyczaje wiewiórki,jeża

-zna i stosuje w działaniach znaki matematyczne +,= oraz cyfry1-3

-określa położenie przedmiotów w przestrzeni

-wykonuje z materiału przyrodniczego prace przestrzenne , lepi z masy solnej jeża

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-odtwarza krótkie rytmiczne fragmenty ruchem

-odgaduje zagadki dotyczące leśnych zwierząt
III- Ptaki jesienią

-układa rymy do podanych wyrazów,odtwarza krótkie struktury rytmiczne

-rozpoznaje ptaki: jaskółka, gil, sójka, sikorka , wróbel,sowa

-poznaje znak graficzny litery T, t drukowany i pisany,pisze literę t, T po śladzie i bez wzoru

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-maluje farbami plakatowymi przy muzyce

-przestrzega zasad zgodnej zabawy oraz bezpiecznego spaceru

-potrafi opisać wygląd i zwyczaje niektórych ptaków

-wie które ptaki odlatują do ciepłych krajów

-poznaje znak graficzny cyfry 4, wykonuje działania dodawania i odejmowania

WRZESIEŃ 2023

Czego uczymy się we wrześniu w grupie sześciolatków?

Umiejętności dziecka:

 

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-potrafi się przedstawić imieniem i nazwiskiem

-aktywnie uczestniczy w zajęciach porannych

-słucha opowiadania

-odpowiada na pytania związana z treścią opowiadania

-dba o właściwą postawę

-bawi się zgodnie z innymi

-współdziała w zespole

-zna zasady bezpieczeństwa

-przykleja obrazki wg określonej kolejności

-współdziała w zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

-prawidłowo wykonuje ćwiczenie z książki

-jest spostrzegawcze

-słucha z uwagą wiersza

-nazywa poszczególne emocje

-określa swój nastrój

-wypowiada się nt. treści piosenki

-rysuje on określony temat

-szybko reaguje na polecenia

-ma dobrą orientację w przestrzeni

-dzieli słowa na sylaby

-tworzy nowe słowa z sylab

-rozpoznaje i nazywa emocje

-dobiera obrazki w pary

-nazywa części ciała

-ma dobra koordynacje ruchów  rąk i nóg

-ma poczucie rytmu

-nazywa poszczególne części ciała i je wskazuje

-klasyfikuje wg jednej cechy

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-określa prawa i lewą stronę z perspektywy swojej osoby i osoby będącej naprzeciw

-prawidłowo posługuje się ołówkiem

-mówi słowa na podaną głoskę

-wymienia zjawiska, przedmioty rozpoznawane przez określone zmysły -dzieli słowa na głoski

-precyzyjnie wycina po linii prostej

-układa zdania, liczy w nich słowa

-przelicza w zakresie 1-5 i więcej

-łączy w pary

-porównuje długość przedmiotów

-wie na czym polega praca dyżurnego

-prawidłowo posługuje się sztućcami

-słucha z uwagą wiersza

-analizuje treść wiersza

-samodzielnie rozwiązuje konflikty

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-wypowiada się na temat swojej ulubionej zabawki

-określa położenie w przestrzeni

-potrafi zapamiętać zwrotki piosenki

-zna znak graficzny cyfry 1

-pisze po śladzie cyfrę 1

-rozpoznaje cyfrę 1 wśród innych znaków

-odgaduje zagadki nt. przyborów toaletowych

-poszerzanie umiejętności plastycznych 

-zna symbole drogi ewakuacyjnej

-wie, ze należy stosować się do poleceń  nauczyciela w czasie ewakuacji 

-stosuje zasady wspólnej zabawy i pracy

-rozpoznaje emocje

-przyporządkowuje emocje do konkretnych obrazków

-wspólnie z innymi dobiera odpowiednie obrazki

-zna zasady bezpieczeństwa na ulicy i chodniku

-wie jak należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę

-rozpoznaje i nazywa niektóre znaki drogowe

-szuka rymów do podanych słów

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej

-zna zasady bezpiecznej jazdy na rowerze, hulajnodze czy wrotkach

-potrafi odpowiedzieć na pytania odnośnie ruchu drogowego

-przelicza w zakresie 10

-określa cyfrą liczebność zbiorów

-rysuje określone wzory

-zna kolory i figury geometryczne

-reaguje na polecenia n-la

-odpowiada na pytania z ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się

-recytuje wiersz z pamięci

-zauważa zmiany w parku o tej porze roku

-zna kolory jesieni

-rozpoznaje i nazywa drzewa

-rozpozna liście dębu, klonu kasztanowca

-zna podstawowe gatunki drzew parkowych

-formuje ulepianki z jarzębiny

-rozróżnia stronę prawa i lewą

-przelicza w zakresie 6

-nazywa owoce tzw. Dary jesieni

-zna znak graficzny cyfry 2

-liczy liczebnikami  porządkowymi

-bawi się przy znanych melodiach

-pisze cyfrę 2 po śladzie i be wzoru

-układa rytm wg kodu

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-łączy w pary określone obrazki

-wyodrębnia słowa w zdaniach

-samodzielnie wykonuje prace przestrzenna wg instrukcji

-zna wygląd i nazwy niektórych grzybów jadalnych

-poprawnie posługuje się określeniami przed siebie, za siebie…

-wymieni nazwy grzybów jadalnych i trujących

-gra rytmicznie na instrumentach perkusyjnych

-zna budowę drzewa

-rozpozna liście i drzewa z których pochodzą

-zna znak graficzny litery Oo drukowany i pisany

-pisze literę o O po śladzie i bez wzoru

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-zna budowę drzewa

-pisze literę Aa po saldzie i samodzielnie

-zna jesienne kolory

-gromadzi i nazywa owoce w kąciku

-określa ich barwę, kształt 

-klasyfikuje wg jednej cechy

-prawidłowo przelicza w zakresie 6

– zna znaki matematyczne +,=

-rozwiązuje określone działania matematyczne

-potrafi zapisać działanie

-przelicza sylaby w słowach

-nazywa wszystkie przedstawione owoce polskie i egzotyczne

-dba o czystość rąk przed jedzeniem

-wie w jaki sposób można przygotować sok owocowy

-dzieli nazwy owoców na sylaby

-lepi z plasteliny różne formy

-rozpoznaje owoce za pomocą zmysłów

-zna proces rozwoju owoców od pestki do owocu

-buduje wielozdaniowe wypowiedzi

-wie, że owoce są źródłem witamin

 

-wie na czym polega praca ogrodnika

-pamięta o myciu warzyw prze spożycie,

-aktywnie spędza czas na placu przedszkolnym

-tworzy logiczne wypowiedzi budując przy tym dłuższe zdania

-zna znak graficzny cyfry 3

-przelicza liczebnikami porządkowymi głównymi

-rozpoznaje cyfry 1,2,3 i znaki +,=

-precyzyjnie i w określonym kierunku kreśli koła po saldzie

-dzieli rytmiczne nazwy warzyw na sylaby

-projektuje naklejki na słoiki

-uczestniczy w zabawach tematycznych przyjmując określone role

-dzieli słowa na głoski i wyodrębnia głoski w nagłosie

-potrafi rzucać do celu

-potrafi nazwać miejsce w którym rosną warzywa

-dorysowuje  brakujące części warzyw

-ilustruje opowiadanie nauczyciela sylwetami

-posługuje się pojęciami określającymi położenie

-wypowiada się nt.  warzyw i potraw z nich otrzymywanych

-precyzyjnie rysuje

-rozpoznaje i nazywa warzywa 

-powtarza rytmicznie rymowankę

-wykonuje prace przestrzenne z ziemniaka

-interesuje się książkami , atlasami o tematyce przyrodniczej

-zna zabawę „Chodzi lisek…

-słucha zdań czytanych przez nauczyciela i dobiera odpowiednie ilustracje

-przestrzega zasad higieny rąk

-zna znak graficzny litery M, m drukowany i pisany

-pisze literę m ,M po śladzie i bez wzoru

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie

-dobiera obrazki w sposób  właściwy

-układa z materiału przyrodniczego wzór litery M, m

-dzieli słowa na głoski

-wypowiada się nt. życia niektórych zwierząt leśnych

-wypowiada się nt. treści pełnymi logicznymi zdaniami

-zna zwyczaje wiewiórki

-samodzielnie wykonuje pracę wg instrukcji

-kończy rozpoczętą pracę

-stosuje określenia położenia w przestrzeni

-jest bacznym obserwatorem

-określa położenie w przestrzeni

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-kulturalnie odnosi się do innych

-potrafi pogodzić się z porażką

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-zna i stosuje w działaniach znaki matematyczne +,= oraz cyfry1-3

-wykonuje zadania matematyczne

-słucha uważnie bajki

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia koordynacji oko-ręka

-samodzielnie czyta krótkie wyrazy i sylaby

-odtwarza krótkie struktury rytmiczne

-odgaduje zagadki dotyczące leśnych zwierząt

-udziela odpowiedzi na pytania

-kończy rozpoczęte zdanie

-potrafi ułożyć logiczne zdanie

-prawidłowo formułuje zdania i je  zadaje

-mówi szeptem

-wie co to  jest gawra

-buduje z różnego rodzaju klocków na określony temat

-wypowiada się nt. treści ilustracji

-rozpoznaje ptaki: jaskółka, gil, sójka, sikorka i wróbel

-zna znak graficzny litery T, t drukowany i pisany

-pisze literę t, T po śladzie i bez wzoru

-pisze litery „t”, „T” po śladzie i samodzielnie

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-powtarza głosy ptaków

-odgaduje nazwę ptaka

-korzysta z barw jesiennych (pomarańczowy, czerwony..)

-potrafi opisać wygląd i zwyczaje niektórych ptaków

-wie które ptaki odlatują do ciepłych krajów

-w sposób prawidłowy reaguje na zmiany tempa

-rozpoznaje utwory muzyki poważnej